Politika oddelenia doplnkových služieb

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) môže poskytovať služby, ktoré nie sú vydávaním úverových ratingov (tzv. „doplnkové služby"). Doplnkové služby nie sú súčasťou ratingových činností; zahŕňajú trhové prognózy, odhady hospodárskych trendov, cenové analýzy a iné všeobecné analýzy dát, ako aj súvisiace distribučné služby.

ERA zabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej ratingovými činnosťami, a v konečných správach o ratingu uvedie všetky doplnkové služby poskytnuté hodnotenému subjektu a akýmkoľvek spriazneným tretím stranám.

ERA v súčasnosti neposkytuje doplnkové služby.