Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Stropkov
Výrok o ratingu mesta Stropkov
Štvrtok, 22 December 2011

Mestu Stropkov bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 21.12.2011.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Uvedené ratingové hodnotenie bolo vydané pred dátumom registrácie, jeho monitoring od uvedého dátumu vykonáva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. ako registrovaná ratingová agentúra.

Zdôvodnenie:
  • Jedným z významných zámerov mesta Stropkov je podpora podnikateľských investícií a priemyselný rozvoj mesta Stropkov. Tento zámer mesto realizuje rekonštrukciou hnedého priemyselného parku v areáli bývalej Strojno-traktorovej stanice. Komplexná rekonštrukcia a výstavba parku bola financovaná z nenávratných zdrojov EÚ fondov. V súčasnosti je hnedý park pripravený na vstup nových investorov, mesto jeho rekonštrukciou vytvorilo podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia. Keďže v súčasnosti je v okrese Stropkov 17,4 %-ná nezamestnanosť, potenciálni investori nebudú mať ťažkosti s hľadaním pracovnej sily. Agentúra vníma túto investíciu ako pozitívny impulz pre rozvoj a hospodárenie mesta do budúcnosti.

  • Výsledok hospodárenia mesta k 31.12.2010 tvoril prebytok vo výške 51 tis. EUR a pre rok 2011 je rozpočtovaný mierny prebytok v objeme 832 EUR. Mesto v rokoch 2010 a 2011 realizovalo niekoľko finančne významných investícií, napr. výstavba hnedého priemyselného parku, spevnenie plôch na námestí SNP, výstavba skládky TKO, rekonštrukcie základných škôl, atď. Na ich financovanie použilo nenávratné finančné príspevky a na spolufinancovanie vlastné zdroje, ktoré z časti boli kryté aj komerčnými úvermi. Pre rok 2012 mesto nerozpočtovalo nové kapitálové investície, nakoľko sa rozhodlo konsolidovať svoj rozpočet. V rámci navrhovaného kapitálového rozpočtu sú zatiaľ zahrnuté kapitálové výdavky iba v sume 150 tis. EUR, avšak mesto predpokladá, že rozpočet bude priebežne v priebehu roka, v súvislosti s prioritami ako aj dostupnými a disponibilnými zdrojmi, aktualizovať. Hlavnou prioritou v roku 2012 však bude konsolidácia financií a prevádzka hlavne bežného rozpočtu. Agentúra hodnotí pozitívne opatrný prístup mesta v súvislosti s vynakladaním prostriedkov na investičné aktivity v budúcom roku.

  • Ukazovatele zadlženosti a predpoklad ku koncu roka 2011: Zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka 24,6 %, Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka 2,6 %. Ukazovateľ Zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka by mal ku koncu roka 2012 klesnúť v porovnaní s rokom 2011. Mesto Stropkov bude z pohľadu dnešných informácií, ku koncu roka 2011 aj 2012 dodržiavať obidve kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.

  • Rozpočet príjmov z dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy spolu, poukázaný zo štátneho rozpočtu v roku 2012 predstavuje sumu 1,685 mld. EUR. Obce a mestá z tejto sumy dostanú 1,263 mld. EUR a vyššie územné celky 0,422 mld. EUR. Príjmy v porovnaní s rokom 2010 by teda mali narásť o 7 %. Podkladom Ministerstva financií SR pre stanovenie percentuálneho podielu obcí a VÚC bola novembrová prognóza daňových príjmov na budúci rok. V prípade iného vývoja, nižšieho rastu daňových príjmov v porovnaní s poslednou novembrovou prognózou MF SR obce, mestá a VÚC dostanú menej. Preto agentúra odporúča mestu, aby si vytvorilo finančnú rezervu aj na prípadné výpadky príjmov zo ŠR.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti alebo z dôvodu výrazného zvýšenia podnikateľskej činnosti na území mesta, realizácia výrazných úspor vo výdavkoch pri zabezpečení rovnakej prevádzkyschopnosti samosprávy. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet na budúci rok. V prípade výrazného nárastu kapitálových výdavkov, a ak mesto zvolí formu ich financovania prostredníctvom návratných cudzích zdrojov, môže vzniknúť napätie v oblasti cash-flow a následne možná neschopnosť splácať svoje záväzky riadne a včas. Mestu sa v roku 2011 nepodarilo vytvoriť ďalšiu finančnú rezervu na financovanie iných ako prevádzkových výdavkov, z dôvodu realizovaných náročných investícií. Mesto zvolilo opatrný prístup v súvislosti s vynakladaním prostriedkov na investičné aktivity v budúcom roku a zameralo sa na konsolidáciu finančného hospodárenia, preto agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 5.4.2005; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 22.12.2011 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 9.12.2010 s prideleným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BB+  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 22.12.2011.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu. Zoznam použitých významných zdrojov

Súvaha Mesta Stropkov k 31.12.2010
Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu (mestský úrad a rozpočtové organizácie mesta) k 30.9.2011

Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2011
Záverečný účet Mesta Stropkov za rok 2010
Poznámky k účtovnej závierke mesta k 31.12.2010
Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2010 a k 30.9.2011
Správa o plnení rozpočtu Mesta Stropkov k 30.6.2011
Plnenie programového rozpočtu Mesta Stropkov k 30.6.2011
Zostatok návratných zdrojov financovania a predpoklad k 31.12.2010
Správa audítora pre MsZ o overení účtovnej závierky k 31.12.2010
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2010
Rozpočet mesta Stropkov na rok 2011 (3. úprava rozpočtu)
Rozpočet mesta Stropkov na roky 2012-2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Stropkov na roky 2012-2014 a k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu rozpočtu mesta Stropkov
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 a I. polrok 2012
Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly – kontrolovaný subjekt 3 ZŠ
Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly – kontrolovaný subjekt MsÚ Stropkov
Súvaha a Výkaz ziskov a strát mestských spoločností k 31.12.2010 a k 30.6.2011
Štatistický úrad SR
Národná banka Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Obchodný register SR
Združenie miest a obcí
Obecné noviny
Tlačová agentúra SITA

Zoznam použitých významných zdrojov

Hlavný analytik: Ing. Alena Šobáňová, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.