Home Regulačný rámec a regulačné dokumenty Zverejňovanie Vplyv zmien metodológie na ratingové hodnotenia
Vplyv zmien metodológie na ratingové hodnotenia

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. vykonáva revíziu svojej metodológie priebežne a pravidelne raz ročne. Na tomto mieste zverejňuje vplyv zmien na verejné ratingové hodnotenia platné v čase revízie. Zmenou metodológie sa myslí najmä zmena kľúčového predpokladu, váhy sledovaného parametra, pridanie/odstránenie parametra, spôsobu priraďovania bodového hodnotenia parametra, vstupujúceho do analytického hodnotenia subjektu alebo finančného nástroja.

Ak ERA zmení ratingovú metodológiu, na tomto mieste zverejňuje informácie o ovplyvnených ratingoch a vykoná revíziu ratingov, pri ktorých bola zmenená metodológia použitá. Ak nie je vzhľadom na komplexnosť tejto zmeny a/alebo počet dotknutých ratingov možné vykonať revíziu týchto ratingov ihneď, ERA zverejňuje pravdepodobný rozsah ovplyvnených ratingov ich revíziu vykoná následne a to čo najskôr, avšak najneskôr do 6 mesiacov. Následne ERA zverejní skutočné vplyvy tejto zmeny metodológie na platné ratingy zistené na základe ich revízie.

Možné skutočné vplyvy zmeny metodológie zistené na základe vykonanej revízie ratingov:

Rating je neovplyvnený: Zmena ratingovej metodológie nemala skutočný vplyv na platné ratingové hodnotenie. Revíziou tohto ratingu sa zistilo, že na priradený ratingový stupeň alebo výhľad nemala žiadny vplyv.
Rating je ovplyvnený: Zmena ratingovej metodológie mala skutočný vplyv na platné ratingové hodnotenie. Revíziou tohto ratingu sa zistilo, že táto zmena zároveň buď vyvolala zmenu priradeného ratingového stupňa alebo výhľadu alebo nevyvolala. Ak vyvolala, pri príslušnom ratingu je uvedený výsledok revízie so zdôvodnením zmeny ratingového hodnotenia. V opačnom prípade je pri príslušnom ratingu uvedené "Bez zmeny".2019 - vplyv revízie metodológie na platené hodnotenia – podstatné zmeny v metodológií pre hodnotenie municipalít 
Dátum ukončenia revízie: 30.5.2019
Počet ovplyvnených ratingov: 4
Celkový počet platných ratingov: 4 (z toho verejných: 4)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis

Mesto Dunajská Streda

Potvrdenie hodnotenia

Mesto Stropkov

Potvrdenie hodnotenia

Mesto Trnava

Potvrdenie hodnotenia

Mesto Skalica

Zníženie ratingu z BBB na BBB-

Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

Vyšší dôraz sa kladie na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.2018 - skutočný vplyv zmien metodológie - obchodné spoločnosti - nefinančné
Dátum ukončenia revízie: 10.5.2018
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 0 (z toho verejných: 0)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
- -
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala pravidelnú revíziu ratingovej metodológie pre obchodné spoločnosti - nefinančné. Revízia neviedla k žiadnym zmenám v metodológii. Revízia nemala vplyv na platné ratingy ani výhľady.2018 - skutočný vplyv zmien metodológie - municipality a municipality v Poľsku
Dátum ukončenia revízie: 18.4.2018
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 3 (z toho verejných: 2)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Dunajská Streda Bez zmeny 1)
Mesto Stropkov Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala pravidelnú revíziu ratingovej metodológie pre municipality a municipality v Poľsku. Revízia neviedla k žiadnym zmenám v metodológii. Revízia nemala vplyv na platné ratingy ani výhľady.

1)2017 - skutočný vplyv zmien metodológie - municipality a municipality v Poľsku
Dátum ukončenia revízie: 18.4.2017
Počet ovplyvnených ratingov: 1
Celkový počet platných ratingov: 1 (z toho verejných: 1)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Nitra Zvýšenie ratingu 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala pravidelnú revíziu ratingovej metodológie pre municipality. Zmenil sa spôsob určovania výhľadu, menili sa váhy hlavných oblastí, došlo k zmene KO kritérií, k zmenám v hodnotení vonkajšieho prostredia (makroekonomického prostredia, politického rizika, podpory pre komunálny sektor), vnútorného prostredia, individuálneho rizika.

Dôvody zmeny ratingu: zmena v hodnotení makroekonomického prostredia, politického rizika, podpory pre komunálny sektor a vnútorného prostredia.

1)

2017 - skutočný vplyv zmien metodológie - obchodné spoločnosti - nefinančné
Dátum ukončenia revízie: 11.5.2017
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 0 (z toho verejných: 0)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
- -
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala pravidelnú revíziu ratingovej metodológie pre obchodné spoločnosti - nefinančné. Zmenil sa spôsob určovania výhľadu, menili sa váhy hlavných oblastí, došlo k zmene KO kritérií, k zmenám v hodnotení vonkajšieho prostredia (makroekonomického prostredia, politického rizika, profilu sektora), vnútorného prostredia, individuálneho rizika.2017 - pravdepodobný vplyv zmien metodológie - municipality a municipality v Poľsku
Dátum ukončenia revízie: 18.4.2017
Počet pravdepodobne ovplyvnených ratingov: 1
Celkový počet platných ratingov: 1 (z toho verejných: 1)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Nitra Revízia bude vykonaná v lehote do 6 mesiacov 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala pravidelnú revíziu ratingovej metodológie pre municipality. Zmenil sa spôsob určovania výhľadu, menili sa váhy hlavných oblastí, došlo k zmene KO kritérií, k zmenám v hodnotení vonkajšieho prostredia (makroekonomického prostredia, politického rizika, podpory pre komunálny sektor), vnútorného prostredia, individuálneho rizika.

1)2016 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 15.5.2016
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 2 (z toho verejných: 2)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Nitra Bez zmeny 1)
Mesto Piešťany Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala pravidelnú revíziu ratingovej metodológie pre municipality a ratingovej metodológie pre obchodné spoločnosti nefinančné. Revízia neviedla k žiadnym zmenám metodológií. Revízia nemala vplyv na platné ratingy ani výhľady.

1)2015 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 15.5.2015
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 5 (z toho verejných: 5)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Nové Zámky Bez zmeny 1)
Mesto Skalica Bez zmeny 1)
Mestská časť Bratislava - Petržalka Bez zmeny 1)
Mesto Nitra Bez zmeny 1)
Mesto Piešťany Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala aktualizovala oblasť makroekonomické prostredie a oblasť politické riziko v ratingovej metodológii pre municipality a v ratingovej metodológie pre obchodné spoločnosti nefinančné. Tieto zmeny mali charakter podstatných zmien metodológie. Zmeny nemali vplyv na platné ratingy ani výhľady.

1)2014 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 30.5.2014
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 4 (z toho verejných: 4)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Nové Zámky Bez zmeny 1)
Mesto Skalica Bez zmeny 1)
Mesto Stropkov Bez zmeny 1)
Mesto Nitra Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala viaceré aktualizácie v ratingovej metodológii. Tieto zmeny nemajú charakter podstatných zmien metodológie. Zmeny nemali vplyv na platné ratingy ani výhľady.

1)2013 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 23.12.2013
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 4 (z toho verejných: 4)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Nové Zámky Bez zmeny 1)
Mesto Skalica Bez zmeny 1)
Mesto Stropkov Bez zmeny 1)
Mesto Nitra Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala viaceré aktualizácie v ratingovej metodológii. Tieto zmeny nemajú charakter podstatných zmien metodológie. Zmeny nemali vplyv na platné ratingy ani výhľady.

1)2012 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 22.12.2012
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 4 (z toho verejných: 3)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Stropkov Bez zmeny 1)
Mesto Skalica Bez zmeny 1)
Mesto Nové Zámky Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala viaceré aktualizácie formulácií v ratingovej metodológii bez vplyvu na ratingy.

1)2011 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 22.12.2011
Počet ovplyvnených ratingov: 0
Celkový počet platných ratingov: 4 (z toho verejných: 3)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Stropkov Bez zmeny 1)
Mesto Skalica Bez zmeny 1)
Mesto Nové Zámky Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

ERA vykonala viaceré aktualizácie formulácií v ratingovej metodológii bez vplyvu na ratingy.

1)2010 - skutočný vplyv zmien metodológie
Dátum ukončenia revízie: 30.11.2010
Počet ovplyvnených ratingov: 9
Celkový počet platných ratingov: 11 (z toho verejných: 10)
Zoznam revidovaných verejných ratingov: Hodnotený subjekt/nástroj Výsledok revízie Popis
Mesto Sereď Bez zmeny 1)
Mesto Ružomberok Bez zmeny 1)
Mesto Snina Bez zmeny 1)
Mesto Stropkov Bez zmeny 1)
Mesto Vranov nad Topľou Bez zmeny 1)
Mesto Liptovský Mikuláš Bez zmeny 1)
Mesto Nové Zámky Bez zmeny 1)
Mesto Trenčín Bez zmeny 1)
Mesto Skalica Bez zmeny 1)
Zmeny metodológie: Aktivita: Revidovaná oblasť

Kladený vyšší dôraz kritérií na vplyv na subjekt (zmena váhy parametra): Vývoj medzinárodnej ekonomiky, Aktuálny ekonomický vývoj v SR - Cenový vývoj, Obchodná bilancia, Produkcia a tržby, Mzdy, zamestnanosť a nezamestnanosť, Vývoj reálnej ekonomiky v bežnom roku

Vplyv legislatívnych zmien (doplnenie parametra, zmena váhy parametra): zákon o majetku obcí, zákon o dani z príjmov, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,zákon o sociálnych službách, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o obecnom zriadení

1)