Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Skalica
Výrok o ratingu mesta Skalica
Streda, 20 Jún 2012

Mestu Skalica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Skalica zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 20.6.2012.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Uvedené ratingové hodnotenie bolo vydané pred dátumom registrácie, jeho monitoring od uvedého dátumu vykonáva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. ako registrovaná ratingová agentúra.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Skalica, rovnako ako po minulé roky, aj v súčasnosti pokračuje s premyslenou stratégiou svojho rozvoja. Mesto má snahu zapájať sa aj do oblastí širšieho záberu ako sú štandardné, zo zákona vyplývajúce povinnosti pre obce v SR, s víziou, že tieto oblasti v budúcnosti mestu prinesú ďalšie benefity. Rozvoj mesta sa v súčasnosti sústreďuje na cestovný ruch, skvalitňovanie životného prostredia, bytovú výstavbu, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zlepšenie podmienok pre seniorov atď.
  • Mesto k 31.12.2011 hospodárilo s celkovým prebytkom vo výške 735 tis. EUR. Príjmy celkom predstavovali čiastku 16 698 tis. EUR a výdavky 15 963 tis. EUR. Finančnú situáciu mesta Skalica agentúra hodnotí ako stabilnú. Na rok 2012 mesto plánuje prebytok vo výške
  • 117 tis. EUR, príjmy v objeme 24 031 tis. EUR a výdavky v objeme 23 915 tis. EUR. V roku 2012 až 36 % príjmov tvoria príjmy z kapitálových grantov.
  • Výsledok bežného rozpočtu v roku 2011 bol prebytkový, plán na rok 2012 je tiež prebytok. V zmysle vyjadrenia zástupcov mesta, mesto má zámer v tomto a v budúcom roku zvyšovať prebytok bežného rozpočtu a vytvárať si tak rezervné zdroje.
  • Celkové záväzky mesta ku koncu roka 2011 dosiahli hodnotu 10 466 tis. EUR, medziročne klesli o 499 tis. EUR. K 31.3.2012 stav záväzkov vzrástol o 248 tis. EUR. Celkové záväzky mesta k bežným príjmom predchádzajúceho roka tvoria 93 %. Z celkových záväzkov až 58 % tvorili úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, ktoré majú výhodnú úrokovú sadzbu. Splátky úrokov a istín mesto hradí čiastočne aj príjmami z nájmu týchto bytov. Disponibilné finančné zdroje boli ku koncu roka 2011 a k 31.3.2012 postačujúce na krytie krátkodobých záväzkov mesta.
  • Mesto Skalica nemalo žiadne záväzky po lehote splatnosti ku koncu roka 2011. Všetky záväzky uhrádza riadne a včas v zmysle zmluvných podmienok. Mesto spĺňalo aj ukazovatele zadlženosti v zmysle rozpočtových pravidiel, pri ktorých sú nastavené limity (60 % a 25 %).
  • Na území mesta Skalica a Hodonín vzniká medzinárodný projekt Vedecko-technologický park Morava – Záhorie pre transfer technológií. Ide o projekt pripravovaný za účelom etablovania univerzitného parku pre aplikovaný výskum a vznik univerzitného podnikateľského inkubátora v oblasti životného prostredia a zároveň vytvorenie územia na etablovania start–up spoločností pre podporu aplikovaného výskumu a inovatívnych produktov, etablovania investorov prenášajúcich výsledky aplikovaného výskumu do praxe v oblasti životného prostredia, energetiky a medicíny. Navrhovatelia v súčasnosti zvažujú dostupné možnosti financovania.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet, resp. zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu roka 2012 a prvej polovici budúceho roka. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť nenaplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.2.2004; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 20.6.2012 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 31.5.2011 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 19.6.2012.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Súvaha mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2011
Výkaz o plnení rozpočtu mesta k 31.12.2012 a k 31.3.2012
Výkaz o vybraných údajoch z aktíva a pasív mesta k 31.3.2012
Poznámky k účtovnej závierke mesta Skalica k 31.12.2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k tvorbe príjmov a čerpaniu výdavkov a k záverečnému účtu Mesta Skalica za rok 2011
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011
Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
Návrh rozpočtu Mesta Skalica na roky 2012-2014
Zmena rozpočtu na rok 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
Špecifikácia pohľadávok, daňových pohľadávok, záväzkov a úverov k 31.12.2011
Prehľad o úverovej zaťaženosti k 1.1.2012
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 spoločností: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, spol. s r.o., Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Golf Resort Skalica, a.s., Ryboprodukt, s.r.o.
Projekty v realizácii v roku 2011 a v roku 2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2010 o hospodárení s majetkom mesta Skalica a Vnútorná smernica o cestovných náhradách
Štatistický úrad SR
Národná banka Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Obchodný register SR
Združenie miest a obcí
Obecné noviny

Zoznam použitých významných zdrojov

Hlavný analytik: Ing. Alena Šobáňová, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.