Home Regulačný rámec a regulačné dokumenty Riadenie konfliktu záujmov Neposkytovanie konzultačných a poradenských služieb
Neposkytovanie konzultačných a poradenských služieb

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) neposkytuje konzultačné ani poradenské služby hodnotenému subjektu ani žiadnej spriaznenej tretej strane o podnikovej alebo právnej štruktúre, aktívach, pasívach alebo činnostiach tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.