Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Piatok, 29 Jún 2012

Mestu Nové Zámky bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nové Zámky zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 29.6.2012.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Uvedené ratingové hodnotenie bolo vydané pred dátumom registrácie, jeho monitoring od uvedého dátumu vykonáva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. ako registrovaná ratingová agentúra.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Nové Zámky sa v súčasnosti zameriava na konsolidáciu svojich financií, stabilizáciu hospodárenia a vytváranie podmienok, aby mohlo hospodáriť s rozvojovým rozpočtom.
  • Agentúra hodnotí, že hospodárenie mesta sa v roku 2011 zlepšilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mesto však aj v súčasnosti pociťuje negatívne dôsledky spôsobené v roku 2010 globálnou finančnou krízou, kedy získalo oveľa nižší príjem z dane z príjmov FO, ako bol plánovaný odhad Ministerstva financií SR a prijatím kapitálových grantov na financovanie investícií až formou refundácie nákladov. Tieto dôsledky už postupne znižuje.
  • V roku 2011 dosiahlo prebytok vo výške 292 tis. EUR, pri celkových prímoch 19,9 mil. EUR a celkových výdavkoch 19,7 mil. EUR. Príjmy medziročne 2010-2011 klesli menej (o 3,5 %) v porovnaní s poklesom vynaložených celkových výdavkov (o 6,8 %).
  • Na základe dostupných údajov sa v roku 2012 očakáva vyrovnané hospodárenie. Mesto očakáva, že v priebehu roka 2012 získa rozpočtované kapitálové nenávratné finančné zdroje, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov. Po ich získaní uhradí záväzky, ktoré vznikli realizáciou investícií. Bežnú prevádzku plánuje obhospodarovať tak, aby konsolidovalo svoje financie. Plánované granty v roku 2012 sú na projekty: Revitalizácia kina Mier, Jazdiareň - Nové Zámky Rekonštrukcia a adaptácia objektu, Revitalizácia a modernizácia mestskej zóny, LOGPORTÁL, Informatizácia spoločnosti, Cyklotrasa Zúgov – Berek atď.
  • Mesto k 31.12.2011 evidovalo záväzky po lehote splatnosti vo výške 1 491 tis. EUR. Agentúra negatívne hodnotí vysoký stav záväzkov po lehote splatnosti. Pozitívne hodnotí, že manažment mesta dokázal manažovať napätú situáciu v cash-flow, t.j. dohodol priaznivé podmienky pre mesto voči dodávateľom. Taktiež agentúra pozitívne hodnotí, že mesto v roku 2011 a 2012 konsoliduje svoje financie, znižuje bežné výdavky s cieľom vysporiadať záväzky po lehote splatnosti.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako mierne napäté. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta a splatenie všetkých záväzkov po lehote splatnosti. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet v roku 2012 a prvej polovici budúceho roka. Ak v priebehu nadchádzajúceho roka budú narastať záväzky po lehote splatnosti a presiahnu 15 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka vzniká pravdepodobnosť zníženia ratingu. Agentúra však hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 3.3.2003; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 29.6.2012 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 27.6.2011 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BB+  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 28.6.2012.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Výkazy mesta Nové Zámky (Súvaha a Výkaz o plnení rozpočtu) 31.12.2011
Výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív mesta k 31.3.2012
Záverečný účet mesta Nové Zámky za rok 2011 (spolu s výsledkami hospodárenie obchodných spoločností s účasťou mesta)
Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2011
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Audítorská správa o overení účtovnej závierky mesta k 31.12.2011
Štruktúra pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2011 a k 31.3.2012
Návrh rozpočtu mesta Nové Zámky na roky 2012-2014
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 príspevkovej organizácii BYTOVÝ PODNIK Nové Zámky
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 obchodných spoločností s majetkovým podielom mesta
Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2011
Stanovisko útvaru hlavného kontrolóra k záverečnému účtu na rok 2011
Plán kontrolných činností útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky na I. polrok 2012
Štatistický úrad SR
Národná banka Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Obchodný register
Združenie miest a obcí Slovenska

Zoznam použitých významných zdrojov

Hlavný analytik: Ing. Alena Šobáňová, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.