Home O spoločnosti ERA je registrovanou ratingovou agentúrou
ERA je registrovanou ratingovou agentúrou

V súvislosti s prijatím novej regulácie ratingových agentúr na úrovni Európskej únie, sa EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. v roku 2009 začala transformovať na ratingovú agentúru podľa prísnych požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). S tým súviseli mnohé zmeny v procesnej aj analyticko-metodologickej oblasti, ktoré vyústili do špecializácie agentúry na vydávanie ratingových hodnotení pre regulatórne účely. Proces registrácie agentúry podľa novej regulácie bol zavŕšený v júli 2012. Ratingy EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. tak môžu využívať všetky subjekty finančného trhu i štátne inštitúcie ako oficiálne akceptovaný nástroj ohodnocovania rizika v celej Európskej únii.

V roku 2009 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre ratingové agentúry operujúce v priestore EÚ. Tieto pravidlá obsahujú požiadavky na organizačné, personálne a technické zabezpečenie činností ratingových agentúr, na zavedenie viacerých kontrolných mechanizmov, predchádzanie konfliktom záujmov, zverejňovanie informácií a ďalšie. EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. získala status registrovanej ratingovej agentúry na základe komplexného posúdenia súladu jej činností s reguláciou zo strany národného orgánu dohľadu nad finančným trhom – Národnej banky Slovenska. Regulačným orgánom na úrovni EÚ je Európsky orgán pre cenné papiere a trhy so sídlom v Paríži (ESMA – European Securities and Markets Authority), ktorý ďalej vykonáva dohľad nad EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.

Nariadenie o ratingových agentúrach

Zoznam registrovaných ratingových agentúr