Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Stropkov
Výrok o ratingu mesta Stropkov
Piatok, 21 December 2012

Mestu Stropkov bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 21.12.2012.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • ZMOS v októbri 2012 podpísalo s vládou SR Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. ZMOS sa zaväzuje presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca. 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich rozpočtom schváleným na rok 2012. Vplyv nových zmien v zmysle memoranda bude mať dopady na financie samospráv.

  • Mesto Stropkov si koncom roka 2011 stanovilo cieľ, že bude v priebehu roka 2012 konsolidovať svoj rozpočet. Tento plán v roku 2012 aj dodržalo. Nakoľko v rokoch 2009 až 2011 realizovalo niekoľko finančne významných investícií nevygenerovalo dodatočné finančné rezervy.

  • Mesto aj v roku 2013 plánuje pokračovať v konsolidácii svojho rozpočtu. Keďže v súčasnosti stále pretrvávajú pomerne nepriaznivé makroekonomické ukazovatele, je zvýšené riziko, že budú mať nepriaznivý vývoj aj v priebehu budúceho roka. Tento nepriaznivý vývoj priamo ovplyvňuje podstatnú časť príjmov rozpočtu mesta prostredníctvom príjmov z podielových daní.

  • Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015, v ktorom bežné príjmy a bežné výdavky sú v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2012 nižšie o 5 %. Rozpočet na rok 2013 je pripravený bez nových investičných aktivít.

  • Disponibilné finančné zdroje mesta v sledovanom období mierne narastajú (rok 2011 272 tis. EUR, k 30.9.2012 398 tis. EUR). Mesto ku koncu roka 2011 malo dostatok finančných zdrojov na vykrytie krátkodobých záväzkov mesta, čo agentúra hodnotí pozitívne. Mesto v súčasnosti neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

  • V októbri 2012 mesto aktualizovalo dokument Organizačný poriadok. Zmena sa týkala zlúčenia dvoch odborov do jedného, ide o vytvorenie odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia. Mesto pristúpilo k týmto zmenám kvôli zefektívneniu práce a zároveň aj kvôli úspore nákladov. V roku 2013 plánuje pokračovať v ďalších podobných zmenách v organizačnej štruktúre. Agentúra pozitívne hodnotí optimalizáciu činností, ktoré majú podobný charakter.

  • Mesto Stropkov vypracovalo aj nový strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Dokument je určený pre obdobie 2013-2022 a obsahuje rozvojovú politiku, predstavy vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja mesta.

  • Mesto má v súčasnosti pripravený Hnedý priemyselný park na vstup nových investorov. Mesto komunikuje s Ministerstvom hospodárstva ako aj so Sociálnou implementačnou agentúrou v súvislosti s oslovovaním nových podnikateľských subjektov. V súčasnosti sú už uzatvorené tri nájomné zmluvy a ďalší dvaja investori prejavili záujem. Týmto spôsobom mesto podporilo rozvoj podnikateľského prostredia.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne posilnili príjmovú časť. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet a bude v zmysle plánu pokračovať v konsolidácii svojich financií aj v priebehu roka 2013. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť nenaplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 5.4.2005; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 21.12.2012 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 22.12.2011 (platného do 21.12.2012) s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BB+  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 20.12.2011.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet Mesta Stropkov za rok 2011

Správa o plnení rozpočtu Mesta Stropkov k 30.9.2012

Plnenie programového rozpočtu Mesta Stropkov k 30.9.2012

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny k 30.9.2012

Výkaz o vybraných údajov z aktív a pasív k 30.3.2012, k 30.6.2012, k 30.9.2012

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2011, k 30.6.2012, k 30.9.2012, Súvaha k 31.12.2011

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierke za rok 2011

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010 a k 31.12.2011

Výročná správa za rok 2011

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Stropkov za rok 2011, Správa o kontrolnej činnosti mesta za rok 2011

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011

Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015

Návrh rozpočtu Mesta Stropkov na roky 2013-2015

Zoznam novelizovaných interných smerníc mesta v roku 2012

Správa o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s podielom mesta

Rozpočet splátok úrokov a istín z poskytnutých úverov na roky 2013 -2015

Piata úprava rozpočtu na rok 2012

Štatistický úrad SR

Národná banka Slovenska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Obchodný register

Eurostat


Zoznam použitých významných zdrojov

Hlavný analytik: Ing. Alena Šobáňová, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.