Home
Výrok o ratingu mesta Nitra
Pondelok, 07 Január 2013

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je pozitívny.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 7.1.2013.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Nitra patrí k mestám s diverzifikovanou hospodárskou základňou, t.j. jeho ekonomika nestojí na jednom rozhodujúcom podniku ale prevládajú malé a stredné podniky pôsobiace v rôznych odvetviach. Infraštrukturálno - dopravná dostupnosť je hodnotená ako priaznivá.
  • Mesto Nitra má v súčasnosti platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2005-2008, s výhľadom do roku 2013. Budúci rok mesto bude pripravovať jeho aktualizáciu, ktorá bude vychádzať z národných rozvojových priorít, z aktuálnych potrieb samotného mesta ako aj Nitrianskeho samosprávneho kraja.
  • Na tvorbu rozpočtov miest a obcí na rok 2013 má dopad Memorandum o spolupráci prijaté medzi vládou SR a ZMOS, ktorého cieľom je udržanie stability verejného sektora na rok 2013 vrátane miest a obcí. Memorandum o spolupráci predpokladá pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 zníženie osobných výdavkov v rozsahu 5% a zníženie výdavkov na tovary a služby o 10% v porovnaní so schváleným rozpočtom miest a obcí na rok 2012. Vplyv nových zmien v zmysle memoranda bude mať dopady na financie samospráv.
  • Rozpočet mesta Nitra na rok 2013 bol schválený ako prebytkový, s celkovými príjmami 45 542 tis. EUR a celkovými výdavkami 44 082 tis. EUR. V podmienkach mesta Nitra predstavuje premietnutie odporúčaní Memoranda úspora vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovom objeme 1 459 tis. EUR.
  • Mesto Nitra plánuje v priebehu rokov 2013-2014 v rámci jedného veľkého projektu opraviť všetky cesty, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Opravy a financovanie ciest budú realizované formou PPP projektu, kedy investor vybratý mestom zabezpečí z vlastných zdrojov všetky stavebné práce, kolaudácie (a zároveň preberá garancie za stav ciest na obdobie 10 rokov). Po výstavbe mesto odkúpi od investora pohľadávku v celkovej sume 7 mil. EUR, ktorú bude mesto splácať 10 rokov. Agentúra považuje tento spôsob financovania za výhodný pre mesto v porovnaní s klasickým úverom, nakoľko nevchádza do dlhovej služby mesta. Agentúra hodnotí tento postoj mesta pri získavaní nových zdrojov financovania pozitívne.
  • Úverová zadlženosť mesta dosahuje prijateľné hodnoty - k ultimu roka 2011 dosiahla celková úverová zadlženosť mesta 36,84%, čo agentúra vníma pozitívne. Medziročne 2011-2010 sa úverová zadlženosť mesta znížila a jej pokles bol zaznamenaný aj v priebehu roka 2012. Ku koncu novembra 2012 predstavoval celkový stav úverov mesta Nitra 20 868 tis. EUR (vrátane úverov zo ŠFRB, ktoré dosiahli objem 8 443 tis. EUR). Prijateľné hodnoty úverovej zadlženosti mesta umožňujú pre rok 2013 rozpočtovanie a prijatie úveru vo výške 2 mi. EUR, ktorý je určený na investíciu Zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov (tento úver bol pôvodne rozpočtovaný na rok 2012).
  • Mesto Nitra začalo s procesom organizačných zmien na MsÚ a v jednotlivých mestských organizáciách, čo agentúra hodnotí pozitívne. Uvedené zmeny prinesú ekonomické efekty – finančné úspory v rozpočte mesta a zefektívnenie vykonávaných činností.
  • Agentúra hodnotí využívanie e-gov v podmienkach mesta Nitra ako priemerné. Za nedostatok považuje absenciu využívania aplikácií, ktoré umožňujú sledovať plnenie záväzkov voči mestskému úradu priamo cez internet. Obnovenie tejto funkcionality je plánované v roku 2013, čo agentúra hodnotí pozitívne.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí priaznivo. Agentúra predpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia len v malej miere. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: dokončenie organizačno-procesných zmien na úrovni MsÚ a  mestom riadených organizácií, úplné sfunkčnenie portálu e- Gov s dôrazom na rozvoj aplikácií,  ktoré umožnia sledovať plnenie záväzkov občanov a podnikateľov voči MsÚ; ďalej aktualizácia základného strategického dokumentu, kontinuita a realizácia plánovaných investičných projektov.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet, resp. zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu roka 2013. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť nenaplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

ERA po prvý krát priradila subjektu ratingové hodnotenie dňa 26.11.2002 s platnosťou jeden kalendárny rok. Predchádzajúce ratingové hodnotenia priradila ERA subjektu dňa 4.12.2007 s platnosťou do 3.12.2008 a bolo nasledovné:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 20.12.2012. Do dňa jeho zverejnenia, t.j. 7.1.2013 ERA zapracovala pripomienky zo strany subjektu (aktualizácia údajov schváleného rozpočtu na rok 2013), ktoré nemali vplyv na priradené ratingové hodnotenie.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet Mesta Nitra za rok 2010 a 2011

Správa o plnení rozpočtu Mesta Nitra k 30.9.2012

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30.09.2012

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 a k 30.12. 2010

Súvaha k 31.12.2011 a k 30.12.2010

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010 a k 31.12.2011

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2013 – 2015 a jeho doplňujúci  a pozmeňujúci návrh

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 30.9.2012 a k 30.11.2012 v EUR

Zoznam dodávateľských faktúr po splatnosti k 31.12.2011

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2012-2014

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierke za rok 2010

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierke za rok 2011

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2012

Správa o kontrolnej činnosti v samospráve mesta za rok 2011

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2012

Výročná správa za rok 2010 a 2011

Štatistický úrad SR

NBS SR

Ministerstvo financií SR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obchodný register

ZMOS

SARIO

Eurostat

Zoznam použitých významných zdrojov
Hlavný analytik: Ing. Alena Šobáňová, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.