Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Skalica
Výrok o ratingu mesta Skalica
Pondelok, 08 Júl 2013

Mestu Skalica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Skalica zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 8.7.2013.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Uvedené ratingové hodnotenie bolo vydané pred dátumom registrácie, jeho monitoring od uvedého dátumu vykonáva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. ako registrovaná ratingová agentúra.

Zdôvodnenie:
  • Počet obyvateľov mesta Skalica k 31.12.2012 tvoril 14 609, medziročne vzrástol o 143, čo agentúra vníma pozitívne. Mesto sa nachádza v západnej časti Slovenska a patrí do Trnavského kraja. Miera evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom kraji za rok 2012 bola na úrovni 9,43 %. Jedná sa o hodnotu podstatne nižšiu ako je slovenský priemer na úrovni 14,44%. Trnavský kraj má druhú najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi krajov SR. Priemerná nominálna mesačná mzda za rok 2011 tvorila 804 EUR. Spomedzi všetkých krajov SR bola druhá najvyššia.
  • Mesto Skalica má od augusta 2009 platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Skalica do roku 2013, v zmysle ktorého sa snaží napĺňať svoje priority a ciele. Mesto tento dokument v súčasnosti aktualizuje z dôvodu nových potrieb a zapracovania nových strategických dokumentov ako je napr. Európa 2020. Ku koncu roka 2013 by mal byť dokument aktualizovaný. Agentúra pozitívne hodnotí vypracovanie nového strategického dokumentu s cieľom, aby zachovalo kontinuitu v napĺňaní svojich cieľov. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní mestu realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii.
  • Mesto má pokryté väčšinou všetky oblasti základného bežného fungovania mesta, ako napr. oblasť školstva, sociálnu, životné prostredie, cestovný rúch, podpora podnikateľov a ďalšie. Mesto Skalica sa posledné roky zaoberá otázkami nadštandardnými. Okrem zabezpečenia povinných oblastí mesta, vedenie mesta pristupuje k tvorbe stratégii aj z oveľa širšieho rozmeru. V takmer každej vyššie vymenovanej oblasti si stanovuje už aj nadštandardné ciele, ktoré sa mu zatiaľ darí napĺňať. Agentúra hodnotí pozitívne aktívny prístup vedenia mesta.
  • Mesto Skalica k 31.12.2012 hospodárilo s prebytkom v sume 52 tis. EUR. Príjmy celkom predstavovali 14,90 mil. EUR a výdavky celkom 14,85 mil. EUR. V porovnaní s minulým rokom bolo plnenie celkových príjmov v roku 2012 o 1,9 tis. EUR nižšie a čerpanie výdavkov nižšie o 1,2 mil. EUR.
  • Na základe návrhu rozpočtu celkové príjmy za rok 2013 by mali predstavovať 24,2 mil. EUR a celkové výdavky by sa mali rovnať 23,9 mil. EUR. Medziročný nárast 2012-2013 je zaznamenaný hlavne v oblasti kapitálového rozpočtu. Mesto je veľmi aktívne pri predkladaní projektov a získavaní prostriedkov z grantov, čo agentúra hodnotí pozitívne.
  • Mestu 2011-2012 vzrástla celková zadlženosť a to hlavne z dôvodu nárastu dlhodobých a krátkodobých záväzkov. Dlhodobé záväzky sú vysoké kvôli prijatým úverom zo ŠFRB. Nárast krátkodobých záväzkov mesta v roku 2012 súvisel so záväzkami voči dodávateľom, ktorí realizujú investičné aktivity a ktoré sú hradené prostredníctvom prostriedkov z fondov EÚ. Tieto prostriedky boli kvôli administratívnym záležitostiam zaslané neskôr. Uvedené záväzky boli v lehote splatnosti.
  • Primátor mesta sa pravidelne týždenne stretáva s vedúcimi ekonomického oddelenia, kvôli pravidelnému sledovaniu cash-flow mesta a kvôli návrhom na riešenie prípadných nových situácií. Mesto Skalica uhrádza všetky splátky úrokov a istín z úverov v zmysle ich úverových podmienok ako aj všetky záväzky mesta riadne a včas. Mesto neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Nezabezpečenie dostatočnej finančnej rezervy na úhradu všetkých záväzkov, vznik záväzkov po lehote splatnosti by mohli ako vnútorné vplyvy viesť k zníženiu ratingu. Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet, resp. zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu roka 2013 a prvej polovici budúceho roka. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť nenaplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.2.2004; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 8.7.2013 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 20.6.2012 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 1.7.2013.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2012

Správa o plnení rozpočtu mesta Skalica k 31.3.2013

Plnenie programového rozpočtu mesta Skalica k 31.3.2013

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny k 31.3.2013

Výkaz o vybraných údajov z aktív a pasív k 31.3.2012

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2012

Súvaha k 31.12.2012

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 a k 31.12.2012

Výročná správa za rok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Skalica za rok 2012

Správa o kontrolnej činnosti mesta za rok 2012

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015

Návrh rozpočtu mesta Skalica na roky 2013-2015

Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 obchodných spoločností s majetkovým podielom mesta

Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za I. polrok a II. polrok 2012

Stanovisko útvaru hlavného kontrolóra k záverečnému účtu na rok 2012

Plán kontrolných činností útvaru hlavného kontrolóra mesta Skalica na I. polrok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta Skalica na roky 2013-2015

Štatistický úrad SR

Národná banka Slovenska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Obchodný register

Eurostat

Zoznam použitých významných zdrojov
Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.