Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Pondelok, 08 Júl 2013

Mestu Nové Zámky bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nové Zámky zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je pozitívny.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 8.7.2013.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Uvedené ratingové hodnotenie bolo vydané pred dátumom registrácie, jeho monitoring od uvedého dátumu vykonáva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. ako registrovaná ratingová agentúra.

Zdôvodnenie:
  • Počet obyvateľov mesta Nové Zámky k 31.12.2012 činil 39 373, čo ho radí medzi 20 najväčších miest Slovenska. Mesto sa nachádza v južnej časti Slovenska a patrí do Nitrianskeho kraja. Miera evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji za rok 2012 bola na úrovni 14,08 %. Jedná sa o hodnotu o niečo nižšiu ako je slovenský priemer, ktorý sa k 31.12.2012 rovnal 14,44%. Priemerná nominálna mesačná mzda za rok 2011 tvorila 726 EUR, čo je spomedzi všetkých krajov SR tretia najnižšia hodnota a nachádza sa pod priemerom SR.
  • K hlavným cieľom mesta Nové Zámky patrí investičný rozvoj mesta na základe investícií domácich i zahraničných firiem, ako aj na základe realizácii viacerých projektov, ktoré plánuje mesto preinvestovať najmä z prostriedkov z fondov Európskej únie. Mesto v súčasnosti podporuje rozvoj bývania, školstva, životného prostredia a ďalšie oblasti.
  • Mesto plánuje v najbližšej dobe zaviesť do skúšobnej prevádzky modul Bussines Inteligence. Uvedený modul je nový moderný prvok v oblasti komunálneho sektora, ktorý by mal zefektívniť prácu zamestnancom MsÚ a poskytnúť nové možnosti sledovania vývoja chodu úradu. Agentúra pozitívne hodnotí snahu mesta zefektívňovať a modernizovať prevádzku mestského úradu.
  • Mesto k 31.12.2012 hospodárilo s prebytkom vo výške 462 tis. EUR. Príjmy celkom tvorili 25,9 mil. EUR a výdavky 25,4 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2011 bolo plnenie celkových príjmov v roku 2012 vyššie o 5,9 mil. EUR a čerpanie výdavkov vyššie o 5,8 mil. EUR. Súviselo to hlavne s vyššími kapitálovými výdavkami, ktoré boli financované kapitálovými grantmi a prijatými úvermi.
  • V zmysle návrhu rozpočtu mesta sú celkové príjmy a výdavky v roku 2013 nižšie zhruba o 20 % v porovnaní s koncom roka 2012. Bežné príjmy a bežné výdavky sú v porovnaní so skutočnosťou v roku 2012 nižšie zhruba o 4,6 %. Rozpočet na rok 2013 je pripravený s výrazne zníženými investičnými aktivitami v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Celkový výsledok hospodárenia v zmysle návrhu rozpočtu bol vyrovnaný, avšak v priebehu roka má mesto plán flexibilne prispôsobovať výdavky dosiahnutým príjmom. Agentúra vníma, že mesto zvolilo opatrný prístup pri rozpočtovaní návrhu rozpočtu.
  • Mesto ku koncu roka 2012 malo záväzky po lehote splatnosti v sume 1,3 mil. EUR. Agentúra negatívne hodnotí vysoký stav záväzkov po lehote splatnosti. Aj keď väčšina týchto záväzkov vznikla z dôvodu, že mestu neboli poskytnuté príjmy z kapitálových grantov, ale až formou refundácie nákladov. Pozitívne hodnotí, že manažment mesta zabezpečil spôsob riešenia záväzkov po lehote splatnosti ako napr. formou forfaiting a dohody priaznivých podmienok pre mesto zo strany dodávateľov. Taktiež agentúra pozitívne hodnotí, že mesto v rokoch 2012 a 2013 konsoliduje svoje financie, znižuje bežné výdavky s cieľom vysporiadania záväzkov po lehote splatnosti.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta sa postupne konsoliduje. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta a splatenie všetkých záväzkov po lehote splatnosti. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet v roku 2013 a v prvej polovici budúceho roka. Ak v priebehu nadchádzajúceho roka budú narastať záväzky po lehote splatnosti a presiahnu 15 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka vzniká pravdepodobnosť zníženia ratingu. Agentúra však hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 3.3.2003; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 8.7.2013 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 29.6.2012 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BB+  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 1.7.2013.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Nové Zámky za rok 2012

Správa o plnení rozpočtu mesta Nové Zámky k 31.3.2013

Plnenie programového rozpočtu mesta Nové Zámky k 31.3.2013

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny k 31.3.2013

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.3.2013

Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.3.2013

Súvaha k 31.12.2012, Výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív k 31.3.2012

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2012

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 a k 31.12.2012

Výročná správa za rok 2012

Návrh rozpočtu mesta Nové Zámky na roky 2013-2015

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nové Zámky za rok 2012

Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 obchodných spoločností s majetkovým podielom mesta

Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2012

Plán kontrolných činností útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky na I. polrok 2013

Prvá úprava rozpočtu na rok 2013

Štatistický úrad SR

Národná banka Slovenska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Obchodný register

Eurostat

Zoznam použitých významných zdrojov

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.