Výrok o ratingu mesta Nitra
Piatok, 20 December 2013

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 20.12.2013.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Nitra pripravuje aktualizáciu základného strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020. Okrem tohto dokumentu má v súčasnosti platných viacero strategických dokumentov. V roku 2013 k novým kľúčovým dokumentom patrili Program rozvoja bývania mesta Nitra a Program odpadového hospodárstva mesta Nitra.

  • Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2012 je dosiahnutie prebytku vo výške 2 352 tis. EUR. Na dosiahnutí vyššie uvedeného prebytku sa podieľalo hlavne prekročenie rozpočtovanej výšky bežných príjmov indexom 1,009 a to v dôsledku priaznivého plnenia príjmov z dani z nehnuteľností, daní za špecifické služby a príjmov z vlastníctva a podnikania.

  • Rozpočet mesta Nitra na rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a celkovými výdavkami 47 296 tis. EUR. V rámci investícií sa mesto bude orientovať najmä na dokončenie rozpočtovaných investícií z roku 2013 do roku 2014. Zdrojmi financovania budú vlastné finančné prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov ako aj usporené finančné prostriedky v súvislosti s dodržaním Memoranda o spolupráci v minulom roku medzi ZMOS a vládou SR.

  • Úverová zadlženosť mesta dosahuje prijateľné hodnoty - k ultimu roka 2012 dosiahla celková úverová zadlženosť mesta 29,13%, čo agentúra hodnotí pozitívne. Celkový úverový dlh mesta (komerčné úvery a úvery zo ŠFRB) medziročne 2011-2012 poklesol o hodnotu 2 532 tis. EUR na úroveň 20 667 tis. EUR ku koncu roka 2012. V priebehu IV. štvrťroka 2013 mesto refinancovalo časť úverových záväzkov, čím dosiahlo výhodnejšie úrokové podmienky. Celkový dlh mesta tak dosiahol k 30.11.2013 objem 22 392 tis. EUR, z toho komerčné úvery (vrátane nových úverov na investície) v objeme 14 262 tis. EUR a úvery zo ŠFRB v objeme 8 129 tis. EUR. Aj prijatím nových úverov v roku 2013 budú hodnoty ukazovateľov zadlženosti dosahovať prijateľné hodnoty a očakávaná hodnota ukazovateľa zadlženosti ku koncu roka 2013 by približne mala predstavovať 31,8%.

  • V rámci organizačno-procesných zmien na úrovni mestom riadených organizáciách agentúra konštatuje zlepšenie. Mesto Nitra v roku 2013 pokračovalo v začatých organizačno-procesných zmenách, ktoré sa dotýkali hlavne zrušenia príspevkovej organizácie Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra s účinnosťou k 31.3.2014, ktorej činnosti budú prevedené na obchodnú spoločnosť Službyt s.r.o., ďalej vytvorenie tzv. mestskej stavebnej firmy v rámci existujúcej spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. , ktorá bude realizovať stavebné činnosti. Agentúra hodnotí realizované zmeny v mestom riadených organizáciách ako pozitívne, nakoľko prinesú efektívnejšie nakladanie s majetkom mesta ako aj ekonomické efekty v podobe finančných úspor v rozpočte mesta.

  • V oblasti využívania e-Governmentu nastalo taktiež zlepšenie. V priebehu roka 2013 mesto sfunkčnilo aplikácie, ktoré umožnia sledovať plnenie záväzkov voči úradu, napr. dane a poplatky, ďalej sekcia privátnej zóny, čo agentúra hodnotí pozitívne. Mesto Nitra sa zapojilo do projektu Elektronizácia služieb miest a obcí a uchádza sa o nenávratné finančné prostriedky vo výške 2 mil. EUR na daný účel. Cieľom je nadstavba na aktuálne využívaný e-Government mesta vrátane prepojenia mesta a mestom riadených organizácií, ďalej mobilná aplikácia mesta Nitra a zriadenie mestskej karty.

  • Mestá a obce v roku 2014 budú ovplyvnené novými legislatívnymi podmienkami. Jedna významná sa týka zvýšenia výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre obce zo 65,4 % na 67 %. Uvedená legislatívna zmena bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie územných samospráv. Ďalšia významná zmena sa týka sprísnenia požiadaviek pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel o zadlženosti. Doterajšie limity boli na úrovni 60 % a podľa nového sa sprísňujú na 50 %. Tieto nové podmienky prinesú samospráve prísnejšie pravidlá pri dodržiavaní limitov dlhu, čiže obmedzia možnosti navyšovania dlhu obce.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty, zlepšenie výhľadu makroekonomického vývoja. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet, resp. zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu roka 2014. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť nenaplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

ERA po prvý krát priradila subjektu ratingové hodnotenie dňa 26.11.2002 s platnosťou jeden kalendárny rok. Predchádzajúce ratingové hodnotenia priradila ERA subjektu dňa 20.12.2012 s platnosťou od 7.1.2013 (na dobu 1 roka) a bolo nasledovné:

Dlhodobý rating v domácej mene BBB+  (pozitívny výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 18.12.2013.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA. Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet Mesta Nitra za rok 2011 a 2012

Plnenie rozpočtu Mesta Nitra k 30.3.2013, k 30.6.2013, k 30.9.2013

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30.09.2013

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012

Súvaha k 31.12.2011 a k 30.12.2012

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2013 – 2015 a jeho doplňujúci a pozmeňujúci návrh

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 30.11.2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2014-2016

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierke za rok 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Správa o kontrolnej činnosti v samospráve mesta za rok 2012

Štatistický úrad SR

NBS SR

Ministerstvo financií SR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obchodný register

ZMOS

SARIO

Heritage Institute

Eurostat

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele                  Merná jednotka         Rok 2011         Rok 2012             Zdroj

príjem na osobu           USD (PPP)                       24 105              25 300             World Bank

rast HDP                        %                                                   3                     1,8              Eurostat

inflácia                           %                                               4,1                     3,7              Eurostat

fiškálne saldo                % HDP                                    -5,1                    -4,5              Eurostat

vonkajšie saldo             % HDP                                   - 1,8                   -0,6              Eurostat

vonkajší dlh                  mil. USD                          68 491            70 924              NBS

ukazovateľ zlyhania  %                                                5,6                    5,3              World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Ing. Juraj Sipko, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingoví analytici: Ing. Kvetoslava Spišiaková, Senior analytik ERA
Ing. Štefánia Kruľová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.