Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Stropkov
Výrok o ratingu mesta Stropkov
Pondelok, 23 December 2013

Mestu Stropkov bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je pozitívny.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 23.12.2013.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Stropkov vypracovalo v minulom roku nový strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2013-2022, ktorý obsahuje rozvojovú politiku, predstavy vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja mesta. Agentúra hodnotí pozitívne vypracovanie strategického dokumentu s cieľom, aby pokračovalo v napĺňaní svojich cieľov.

  • Jedna z foriem podpory podnikateľskej oblasti mestom Stropkov bola rekonštrukcia hnedého priemyselného parku v areáli bývalej Strojno-traktorovej stanice v Stropkove. V súčasnosti je park obsadený dvomi novými investormi. Tretí investor plánuje nastúpiť do parku v I. štvrťroku 2014. Ide o ruskú spoločnosť Armastek, ktorá by mala vytvoriť asi 450 pracovných miest v stavebníctve. Mesto aj naďalej plánuje pokračovať v podpore podnikateľského sektora. Má vtýčený cieľ pokračovať v rekonštrukcii hnedého priemyselného parku v II. etape. Tá má priniesť ďalšie rozširovanie priestorov na prenájom a zámerom je aj vybudovať podnikateľský inkubátor pre začínajúcich podnikateľov. Uvedené plány by chcelo financovať pomocou nenávratných príspevkov, zatiaľ je v procese príprava projektu. Agentúra vníma podporu podnikateľského prostredia zo strany mesta ako pozitívny vplyv na rozvoj a hospodárenie mesta v budúcnosti.

  • Mesto Stropkov už dva roky úspešne konsolidovalo svoj rozpočet. Cieľom mesta bolo výrazne nezvyšovať dlhovú službu a zadlženosť mesta, nerozvíjať kapitálový rozpočet a zabezpečiť financovanie nutnej prevádzky mesta. V priebehu roka 2013 flexibilne reagovalo na nové podmienky, nachádzalo riešenia na úpravy rozpočtu a dodržalo svoj plán.

  • V roku 2014 plánuje pokračovať v konsolidácii svojho rozpočtu. Mesto predpokladá, že v nasledovnom roku by v rozpočte nemalo vznikať napätie. Predpoklad ukazovateľa úverovej zadlženosti k bežným príjmom predchádzajúceho roka, ku koncu roka 2013 by mal tvoriť približne 14 %, medziročne ukazovateľ výrazne poklesol. A v roku 2014 by mal dosahovať približne 15 %, čiže mierne navýšenie.

  • Mestá a obce v roku 2014 budú ovplyvnené novými legislatívnymi podmienkami. Jedna významná sa týka zvýšenia výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre obce zo 65,4 % na 67 %. Uvedená legislatívna zmena bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie územných samospráv. Ďalšia významná zmena sa týka sprísnenia požiadaviek pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel o zadlženosti. Doterajšie limity boli na úrovni 60 % a podľa nového sa sprísňujú na 50 %. Tieto nové podmienky prinesú samospráve prísnejšie pravidlá pri dodržiavaní limitov dlhu, čiže obmedzia možnosti navyšovania dlhu obce.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako mierne zlepšujúce sa. Na základe identifikovaného pozitívneho vývoja kľúčových ukazovateľov agentúra predpokladá zvýšenie ratingu v prípade potvrdenia tohto trendu počas platnosti ratingu. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, okrem tých, ktoré sú dané v návrhu rozpočtu, ktoré by výrazne posilnili príjmovú časť a nevznikanie záväzkov po lehote splatnosti.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet a bude v zmysle plánu pokračovať v konsolidácii svojich financií aj v priebehu roka 2014; a ak neprehrá súdny spor vo výške 270 mil. EUR. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť nenaplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 5.4.2005; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 23.12.2013 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 21.12.2012 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BB+  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Priradené ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 18.12.2013.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia Ratingovým výborom ERA. Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet Mesta Stropkov za rok 2012

Správa o plnení rozpočtu Mesta Stropkov k 30.9.2013

Plnenie programového rozpočtu Mesta Stropkov k 30.9.2013

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny k 30.9.2013

Výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív k 30.3.2013, k 30.6.2013, k 30.9.2013

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2012, k 30.6.2013, k 30.9.2013, Súvaha k 31.12.2012

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 a k 31.12.2012

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Stropkov za rok 2012, Správa o kontrolnej činnosti mesta za rok 2012

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016

Návrh rozpočtu Mesta Stropkov na roky 2014-2016

Správa o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s podielom mesta za rok 2012

Štatistický úrad SR

Národná banka Slovenska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Obchodný register

Heritage Institute

Eurostat

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele                  Merná jednotka         Rok 2011         Rok 2012             Zdroj

príjem na osobu           USD (PPP)                       24 105              25 300             World Bank

rast HDP                        %                                                   3                     1,8              Eurostat

inflácia                           %                                               4,1                     3,7              Eurostat

fiškálne saldo                % HDP                                    -5,1                    -4,5              Eurostat

vonkajšie saldo             % HDP                                   - 1,8                   -0,6              Eurostat

vonkajší dlh                  mil. USD                          68 491            70 924              NBS

ukazovateľ zlyhania  %                                                5,6                    5,3              World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Ing. Juraj Sipko, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Spišiaková, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.