Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Piatok, 27 Jún 2014

Mestu Nové Zámky bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nové Zámky zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je pozitívny.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 27.6.2014.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Medzi priority mesta Nové Zámky patrí jeho investičný rozvoj na základe realizácií viacerých projektov, ktoré plánuje preinvestovať najmä z prostriedkov z fondov Európskej únie. Mesto v súčasnosti podporuje rozvoj bývania, školstva, životného prostredia a ďalšie oblasti.

  • Vybudovanie priemyselného parku na Nesvadskej ceste sa aj v tomto období posúva, až do doby, kým o to neprejaví záujem potenciálny investor. Mesto pre ten účel vybralo lokalitu, vypracovalo projektovú dokumentáciu pre vybudovanie inžinierskych sietí a pokračuje v hľadaní investora. V súčasnosti však vznikajú nové pracovné miesta v spoločnostiach, ktoré už podnikajú na území mesta Nové Zámky.

  • V roku 2014 mesto očakáva kapitálové granty v hodnote 2,7 mil. EUR. Rozpočtované granty sú napr. pre projekty Spoločne pre prírodu, Young blood - Novozámocká škola skateboardingu, Elektronizácia služieb Mesta Nové Zámky, Kino mier. Agentúra vníma investičnú oblasť v roku 2014 ako ambicióznu.

  • Medzi ďalšie plánované projekty, na ktoré chce mesto získať granty, ale sú ešte v schvaľovacom procese patria Jazdiareň Nové Zámky - rekonštrukcia a adaptácia objektu, Amfiteáter Nové Zámky, Skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov MsÚ, či Novozámocké hradné hry. Časť svojich investičných aktivít uhradí aj prostredníctvom komerčného úveru na napr. revitalizáciu základnej školy.

  • Mesto investuje aj do elektronizácie služieb, ktorá má zefektívniť riadenie mesta, priniesť do budúcnosti úspory a poskytnúť rýchlejšie a kvalitnejšie služby občanom. Má spracovaný aj nový strategický dokument Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta. Agentúra pozitívne hodnotí zámer mesta postupne zefektívňovať prevádzku mestského úradu.

  • K prvému štvrťroku 2014 mesto evidovalo záväzky po lehote splatnosti v sume 1 187 tis. EUR. V porovnaní s koncom roka klesli o 36 % a v júni klesli znovu. Cieľ mesta je postupne znižovať stav týchto záväzkov a využíva na to niekoľko opatrení. Agentúra pozitívne hodnotí, že manažment mesta zabezpečuje spôsoby riešenia záväzkov po lehote splatnosti a tieto postupne klesajú.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta sa postupne konsoliduje a v nadchádzajúcom roku je plán rozpočtu mesta, ktorý zahŕňa aj rozvojové impulzy. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako veľmi nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta a splatenie všetkých záväzkov po lehote splatnosti. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet v roku 2014 a v prvej polovici budúceho roka a ak v priebehu nadchádzajúceho roka záväzky po lehote splatnosti nepresiahnu 15 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka. Agentúra však hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 3.3.2003; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 27.6.2014 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 8.7.2013 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BB+  (pozitívny výhľad)
Krátkodobý rating S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERAZáznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERARatingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 25.6.2014. Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Nové Zámky za rok 2011

Záverečný účet mesta Nové Zámky za rok 2012

Záverečný účet mesta Nové Zámky za rok 2013

Súvaha k 31.12.2011, k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov

a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2013 a k 31.3.2014

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2013 a k 31.3.2014

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 31.3.2014

Rozpočet Mesta Nové Zámky na roky 2014-2016

3. zmena rozpočtu Mesta Nové Zámky na rok 2014

Dotazník pre účely ratingového hodnotenia mesta Nové Zámky 2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 a k 31.12.2013 Brantner Nové Zámky, s.r.o., BYTKOMFORT, s.r.o., Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., Novocentrum Nové Zámky, a.s., NZ Invest, s.r.o.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierke za rok 2012

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky za obdobie od 26.2.2013 do 30.4.2013, od 1.5. 2013 do 30.6. 2013, od 1.7.2013 do 10.10.2013, od 11.10.2013 do 30.11.2013

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky za rok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k „Vyhodnoteniu plnenia rozpočtu mesta Nové Zámky za rok 2013 a k schváleniu záverečného účtu v Mestskom zastupiteľstve

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2014 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 a 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 2007 - 2010 s výhľadom do roku 2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

Rokovania vlády SR

Heritage Institute

Svetová banka

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Nové Zámky

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele                  Merná jednotka         Rok 2011         Rok 2012             Zdroj

príjem na osobu           USD (PPP)                       24 105              25 300             World Bank

rast HDP                        %                                                   3                     1,8              Eurostat

inflácia                           %                                               4,1                     3,7              Eurostat

fiškálne saldo                % HDP                                    -5,1                    -4,5              Eurostat

vonkajšie saldo             % HDP                                   - 1,8                   -0,6              Eurostat

vonkajší dlh                  mil. USD                          68 491            70 924              NBS

ukazovateľ zlyhania  %                                                5,6                    5,3              World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Spišiaková, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.