Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu Mestskej časti Bratislava - Petržalka
Výrok o ratingu Mestskej časti Bratislava - Petržalka
Sobota, 30 August 2014

Mestskej časti Bratislava - Petržalka bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mestskej časti Bratislava - Petržalka zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 29.8.2014.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Mestská časť (MČ) Bratislava – Petržalka je svojim počtom obyvateľov 115 tisíc tretím najväčším mestom na Slovensku a zároveň jedna z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku i v strednej Európe. 

  • Mestská časť Bratislava – Petržalka má spracovaných niekoľko strategických dokumentov. Od roku 2007 sa riadi základným strategickým dokumentom - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestská časť Bratislava – Petržalka.  Pre aktuálne volebné obdobie je vypracovaný dokument s názvom Prioritné ciele mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2011 – 2014, v ktorom sa starosta a poslanci zaväzujú na dané obdobie riadiť sa spoločnými prioritnými cieľmi. Ciele sa týkajú územného rozvoja, dopravy a parkovania, rekonštrukcií a opráv, kultúry, športu a oddychu, životného prostredia, školstva, sociálnych vecí, bezpečnosti a poriadku, fungovania samosprávy a transparentnej samosprávy. Agentúra hodnotí oblasť spracovania strategických dokumentov na dobrej úrovni. 

  • Vedenie MČ dlhodobo vytvára transparentné prostredie pre výkon svojich funkcií a pravidelne pracuje na zvyšovaní svojej transparentnosti, čo agentúra hodnotí pozitívne. Hlavné zásady a ciele sú definované v dokumente Transparentná Petržalka, ktorý definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti a určuje spôsob, ako zverejňovať všetky dôležité informácie v živote samosprávy. Prejavom transparentnosti je aj tzv. Participatívne rozpočtovanie, kedy v roku 2013 bola po prvýkrát daná možnosť obyvateľom MČ rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu MČ. 

  • Objemovo najväčšou investíciou v rokoch 2013-2014 je vybudovanie verejnej plavárne, ktorej celkové náklady by mali predstavovať 4,2 mil. EUR. Okrem zdrojov MČ a úverových zdrojov bude financovaná aj z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác a kolaudácie plavárne je apríl 2015. 

  • Daňové príjmy sú objemovo najväčšou zložkou príjmov mestskej časti Petržalka. V podmienkach mestských častí je spôsob prerozdeľovania daňových príjmov medzi hlavné mesto SR Bratislava a  mestské časti vymedzený v Zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v Štatúte hlavného mesta. Z dôvodu tohto prerozdeľovania sú mestské časti znevýhodnené v porovnaní s obcami v SR, ktoré podielové dane zo štátu a daňové príjmy od daňovníkov - fyzických a právnických osôb na ich území, dostanú v celej výške. 

  • Finančné hospodárenie MČ hodnotí agentúra ako stabilné. Mestská časť k 31.12.2013 hospodárila s prebytkom vo výške 1 873 tis. EUR pri celkových príjmoch v objeme 26 861 tis. EUR a výdavkoch v objeme 24 998 tis. EUR. 

  • Úverová zadlženosť MČ dosahuje veľmi prijateľné hodnoty – ku koncu rokov 2012 a 2013 dosahovala úroveň 17%. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom bol taktiež v sledovaných obdobiach na rovnakej úrovni a dosiahol 2%. Trend úverovej zadlženosti MČ je aj naďalej priaznivý a ani čerpanie úverových zdrojov v roku 2014 v objeme 2 150 tis. EUR nespôsobí výrazné zvýšenie úverovej zaťaženosti. Predpokladaná úverová zadlženosť k bežným príjmom by mala dosiahnuť úroveň 22 % ku koncu roka 2014. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom by mal dosiahnuť 3%.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie Mestskej časti Petržalka hodnotí agentúra ako stabilné. Agentúra predpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia len vo veľmi  malej miere. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: zmena v spôsobe prerozdeľovania daňových príjmov medzi hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti a zlepšenie makroekonomického prostredia. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: zachovanie kontinuity v strategických cieľoch a prioritách rozvoja MČ. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet v roku 2014 a v prvej polovici budúceho roka, resp. ak zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu rokov 2014 a 2015. Agentúra však hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 27.9.2005 (platné do 26.9.2006) na úrovni:

Dlhodobý rating v domácej mene BBB+  (stabilný výhľad)
Dlhodobý rating v cudzej mene BBB    (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Ratingové hodnotenie zo dňa 29.8.2014 je novým ratingovým hodnotením, nie aktualizáciou predchádzajúceho.

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 26.8.2014. Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2011

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2012

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2013

Súvaha k 31.12.2011, k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Poznámky individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2013, k 31.3.2014 a k 30.6.2014

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 31.3.2014 a k 30.6.2014

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Petržalka na roky 2014-2016

Úprava rozpočtu na rok 2014 k 30.6.2014

Dotazník pre účely ratingového hodnotenia mestskej časti Petržalka 2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 a k 31.12.2013 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. a Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka p.o.

Výkaz ziskov a strát  k 31.12.2013 Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013

Správa miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Petržalka o kontrolnej činnosti 2013

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Petržalka k záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu za rok 2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestská časť Bratislava - Petržalka

Prioritné ciele mestskej časti Bratislava - Petržalka na roky 2011 – 2014

Koncepcia rozvoja informačných systémov pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

Rokovania vlády SR

Heritage Institute

Svetová banka

Národná banka Slovenska

Webová stránka mestskej časti Bratislava – Petržalka 

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele                  Merná jednotka         Rok 2011         Rok 2012             Rok 2013             Zdroj

príjem na osobu           USD (PPP)                       24 105              25 300                                            World Bank

rast HDP                        %                                                   3                     1,8              0,9                        Eurostat

inflácia                           %                                               4,1                     3,7              1,5                         Eurostat

fiškálne saldo                % HDP                                    -5,1                    -4,5              -2,8                       Eurostat

vonkajšie saldo             % HDP                                   - 1,8                   -0,6              2,5                         Eurostat

vonkajší dlh                  mil. USD                          68 491            70 924              82 311                  NBS

ukazovateľ zlyhania  %                                                5,6                    5,3              5,1                          World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Spišiaková, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.