Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Piešťany
Výrok o ratingu mesta Piešťany
Sobota, 30 August 2014

Mestu Piešťany bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 29.8.2014.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Piešťany je kúpeľné mesto, sídlo okresu a mnohých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.

  • Mesto má spracovaných  mnoho strategických dokumentov, ktoré sú dôkazom o koncepčnom prístupe k riešeniu dôležitých otázok patriacich do kompetencie mesta. Mesto vykonáva pravidelné aktualizácie svojich strategických dokumentov a monitoruje plnenie ich cieľov. V súčasnosti pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja s výhľadom do roku 2020. Agentúra pozitívne vníma široko rozpracované strategické plány a jasné definovanie cieľov vedenia mesta, ktoré sú dôležitým základom pre rozvoj a efektívne riadenia mesta.

  • Mesto Piešťany v roku 2014 očakáva kapitálové granty a transfery v hodnote 1 545 tis. EUR, z toho 709 tis. EUR na projekt e-Mesto Piešťany, 250 tis. EUR na verejné osvetlenie, 37 tis. EUR na projekt Obnovme si svoj dom, 34 tis. EUR na projekt Partnermi bez hraníc, 114 tis. EUR na projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany a ďalšie. Mesto sa v roku 2014 okrem toho uchádza o Nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr  „v celkovej sume 1 676 tis EUR. Bola podaná žiadosť, príjem z tohto grantu do rozpočtu mesta na rok 2014 zatiaľ nebol zaradený. V zmysle posledného schváleného rozpočtu má mesto v pláne kapitálové výdavky vo výške 8 759 tis. EUR. Agentúra vníma investičné plány v roku 2014 ako veľmi ambiciózne a pozitívne hodnotí zvýšený objem očakávaných kapitálových grantov a transferov.

  • V priebehu roka 2014 a 2015 mesto bude realizovať projekt e-Mesto Piešťany. Výstupom projektu bude sprístupnenie elektronických služieb (eGovernment) občanom. Agentúra pozitívne hodnotí realizáciu projektu, ktorý skvalitní a sprístupní elektronické služby občanom.

  • Trend úverovej zadlženosti mesta je klesajúci, čo agentúra hodnotí pozitívne. Úverová zadlženosť mesta k ultimu roka 2013 bola pod polovicou zákonom stanoveného limitu, t.j. 22,67 %. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom bol na úrovni iba 4,66 %. Aj pri čerpaní nových úverov v roku 2014 mesto dodrží obidva tieto ukazovatele, v zmysle zákonných podmienok. 

  • V roku 2013 mesto hospodárilo s najvyššími príjmami bežného rozpočtu za posledné štyri roky, ich objem k ultimu roka dosiahol 16 098 tis. EUR. Kapitálové príjmy sa však mestu nedarí napĺňať z dôvodu nerealizovania naplánovaných predajov nepotrebného, resp. nevyužiteľného majetku. Vysoký prebytok bežného rozpočtu prispel aj k dosiahnutému celkovému prebytku rozpočtu za rok 2013, ktorý však po vyčlenení  účelových a nevyčerpaných prostriedkov predstavoval 168 tis. EUR.

  • Mesto k 31.12.2012, k 31.12.2013 ani k 31.3.2014 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti. Agentúra vníma pozitívne, že mesto dlhodobo nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti a dokáže svoje záväzky plniť včas a v plnej miere.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako veľmi nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet v roku 2014 a v prvej polovici budúceho roka, resp. ak zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu rokov 2014 a 2015. Agentúra však hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.6.2003 (platné do 23.6.2004). Ostatné ratingové hodnotenie bolo subjektu priradené dňa 5.8.2008 (platné do 4.8.2009) na úrovni:

Dlhodobý rating v domácej mene BBB+  (stabilný výhľad)
Dlhodobý rating v cudzej mene BBB    (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Ratingové hodnotenie zo dňa 29.8.2014 je novým ratingovým hodnotením, nie aktualizáciou predchádzajúceho.

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 26.8.2014. Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2012

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2013

Súvaha k  31.12.2012 a k 31.12.2013

Bilancia aktív k 31.12.2013 a k 31.12.2012

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Záväzky mesta Piešťany k 31.12.2013

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2013 a k 30.6.2014

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30.6.2014

Rozpočet Mesta Piešťany na roky 2014-2016

Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2014 z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.06.2014

Dotazník pre účely ratingového hodnotenia mesta Piešťany 2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 a k 31.12.2013 Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Letisko Piešťany, a.s.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za I. polrok 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu programového rozpočtu na rok 2014

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007-2013

Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany nad Váhom s výhľadom do roku 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

Rokovania vlády SR

Heritage Institute

Svetová banka

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Piešťany

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele                  Merná jednotka         Rok 2011         Rok 2012             Rok 2013             Zdroj

príjem na osobu           USD (PPP)                       24 105              25 300                                            World Bank

rast HDP                        %                                                   3                     1,8              0,9                        Eurostat

inflácia                           %                                               4,1                     3,7              1,5                         Eurostat

fiškálne saldo                % HDP                                    -5,1                    -4,5              -2,8                       Eurostat

vonkajšie saldo             % HDP                                   - 1,8                   -0,6              2,5                         Eurostat

vonkajší dlh                  mil. USD                          68 491            70 924              82 311                  NBS

ukazovateľ zlyhania  %                                                5,6                    5,3              5,1                          World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Spišiaková, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.