Výrok o ratingu mesta Nitra
Piatok, 26 Február 2016

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 26.2.2016.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. vykonala polročnú revíziu ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Mesta Nitra ukončenú dňa 26.8.2016. EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. po tejto revízii potvrdila rovnaké ratingové hodnotenie a ratingový výhľad Mesta Nitra.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
 • Mesto Nitra vypracovalo nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry – Programové obdobie 2015-2023, ktorý bude v marci 2016 predložený na Mestské zastupiteľstvo.

  Aktualizácia po revízii zo dňa 26.8.2016:

  Mesto Nitra vypracovalo nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry – Programové obdobie 2015-2023, ktorý  bol schválený na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

  Programová časť nového PHSR mesta Nitra  je rozdelená do 4 priorít: Príroda a kultúra v meste Nitra, Mobilita v meste Nitra, Mesto Nitra – mesto pre život a Partnerstvo v meste Nitra. Okrem tohto má mesto niekoľko ďalších významných strategických dokumentov, ku ktorým patrí Koncepcia opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2015-2020, Program rozvoja bývania mesta Nitra, či Koncepcia rozvoja informačných systémov.

 • Mesto Nitra je účastníkom aj významného investičného projektu pod záštitou Slovenskej republiky. Slovenská republika v súčasnosti realizuje výstavbu Strategického parku v Nitrianskom kraji s cieľom umiestnenia a zabezpečenia realizácie budúcich investičných zámerov, ktoré prispejú k tvorbe nových pracovných príležitostí v tomto regióne a jeho širšom okolí.

 • V posledných rokoch mesto Nitra realizovalo niekoľko významných investícií. V roku 2013, 2014 a 2015 boli financované  projekty energetickej efektívnosti municipálnych budov v sume 7,9 mil. EUR (financované prostredníctvom úveru). Významnou investíciou bol aj projekt priemyselnej zóny Mlynárce - napojenie na R1. Nové cestné prepojenie odľahčí dopravu cez mesto a môže dopomôcť k príchodu ďalších investorov do priemyselného parku, čo agentúra hodnotí pozitívne. 

 • V roku 2015 mesto prijalo kapitálové granty na viacero projektov, ide najmä o prostriedky na elektronizáciu služieb mesta Nitra z operačného programu Informatizácia spoločnosti vo výške 2 185 tis. EUR, ktorá je najvyšším schváleným grantom. Ďalej sa jedná o prostriedky na projekt Separovaný zber (1 055 tis. EUR), bezpečné priechody a ďalšie projekty, ako napr. modernizácia futbalového štadióna, výstavba detských ihrísk a pod. 

 • Pre rok 2016 má mesto Nitra pripravený návrh viacerých integrovaných projektov, ktorých realizácia bude závisieť od vyhlásenia výziev. Jedná sa najmä o projekty, ako napr. Sieť bezpečných cyklotrás, Integrovaný, inteligentný a ekologický dopravný systém, Zlepšenie energetickej efektívnosti a technického stavu ZŠ a MŠ, atď. Uvedené projekty ako kapitálové príjmy a výdavky, zatiaľ nie sú zohľadnené v rozpočte na rok 2016. 

  Aktualizácia po revízii zo dňa 26.8.2016:

  Kapitálové príjmy a výdavky z niektorých uvedených projektov už boli čiastočne zohľadnené v rozpočte na rok 2016. 

  V rozpočte sú zohľadnené investície, ktoré budú realizované z rozpočtu mesta, prípadne z dotácií (jednotlivé kapitoly ministerstiev, Úradu vlády, ŠFRB a pod.) ako napr. Vybudovanie infraštruktúry v  Strategickom parku PP Sever, Rekonštrukcia zimného štadióna a tenisového areálu, Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra, Rekonštrukcia kúpaliska Sihoť. 

  Aktualizácia po revízii zo dňa 26.8.2016:

  V rozpočte sú zohľadnené investície, ktoré budú realizované z rozpočtu mesta, prípadne z dotácií (jednotlivé kapitoly ministerstiev, Úradu vlády, ŠFRB a pod.) ako napr. Vybudovanie infraštruktúry v Strategickom parku PP Sever, Rekonštrukcia zimného štadióna a Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra; investície do tenisového areálu a do rekonštrukcie kúpaliska Sihoť sa nateraz realizovať nebudú.

 • Finančné hospodárenie hodnotí agentúra ako stabilné. V roku 2014 mesto hospodárilo s prebytkom vo výške 4 153 tis. EUR a v roku 2015 s prebytkom v objeme 2 253 tis. EUR. Mesto malo dostatok disponibilných finančných zdrojov na úhradu svojich povinností. 

 • Dlhodobé záväzky na konci roka 2015 tvorili  14,8 mil. EUR.  Medziročne 2013-2014 vzrástli z dôvodu, že mesto zabezpečilo obnovu a modernizáciu mestských komunikácií prostredníctvom stavebnej spoločnosti, na základe dlhodobého obchodného vzťahu, s platnosťou faktúr 10 rokov. V roku 2015 mesto uhradilo splátky z týchto záväzkov v sume 983 tis. EUR a tak ku koncu roka bol zostatok 8 369 tis. EUR. Zostávajúcu časť dlhodobých záväzkov v sume 7 457 tis. EUR tvorili zostatky z úverov zo ŠFRB, ktoré medziročne klesli. Ukazovatele zadlženosti voči bežným príjmom vykazovali dostatočnú rezervu pod zákonným limitom. Mesto v súčasnosti uhrádza svoje záväzky z dlhovej služby riadne a včas. 

 • Agentúra hodnotí pozitívne, že mesto Nitra je vo viacerých aktivitách príkladom pre municipality, napr. realizuje veľký projekt elektronizácie z OPIS, je súčasťou nových medzinárodných platforiem (zoskupenia samospráv), zapája sa aj do medzinárodných projektov, dohodlo formu financovania prostredníctvom dlhodobého obchodného vzťahu a v neposlednom rade agentúra vidí potenciál v pripravovanej investícii Jaguar-Landrover, ktorá bude pozitívnym impulzom nielen pre zlepšenie hospodárskej situácie v regióne, ale dá sa očakávať aj pozitívny dopad na rozpočet mesta.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty, zlepšenie výhľadu makroekonomického vývoja. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako veľmi nízku. 

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet, resp. zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom v priebehu roka 2016. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy

Zhrnutie ratingovej analýzy - aktualizácia po revízii zo dňa 26.8.2016

Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 26.11.2002 (platné do 25.11.2003). Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo subjektu priradené dňa 27.2.2015 (pôvodne platné do 26.2.2016) a bolo nasledovné:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Ratingové hodnotenie zo dňa 26.2.2016 je aktualizáciou predchádzajúceho ratingového hodnotenia zo dňa 27.2.2015.

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA. Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 23.2.2016. Výsledky polročnej revízie ratingového hodnotenia a výhľadu zo dňa 26.8.2016 boli subjektu oznámené dňa 25.8.2016. Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk, Metodológia).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Nitry za rok 2012, 2013 a 2014

Súvaha k  31.12.2014 a k 31.12.2015

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 a k 31.12.2014

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií  k 31.12.2015

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2015

Návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2014 – 2016

Návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2016 - 2018

Dotazník pre účely ratingového hodnotenia mesta Nitra 2016

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 a k 31.12.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s., Nitrianske komunálne služby s.r.o., Službyt Nitra s.r.o., Nitrianska investičná s.r.o.  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Nitra za rok 2014

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 2005 – 2008, s výhľadom do roku 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 2015-2022

Koncepcia rozvoja mesta Nitry

Program rozvoja bývania mesta Nitry 2013

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

Informatívna správa o aktuálnych súdnych sporoch vedených na odbore majetku a na odbore služieb úradu – referát právny a vymáhania pohľadávok

Rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory k 31.12.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

Rokovania vlády SR

Heritage Institute

Svetová banka

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Nitra

Aktualizácia po revízii zo dňa 26.8.2016 - doplnenie:

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30.06.2016

Výkaz o plnení rozpočtu k 30.06.2016

Návrh na prijatie nových úverov rok 2016

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele Merná jednotka Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Zdroj

príjem na osobu

USD (PPP) 26 643 27 711 - World Bank

rast HDP

% 1,4 2,4 3,6 Eurostat

inflácia

% 1,5 -0,1 -0,1 Eurostat

fiškálne saldo

% HDP -2,6 -3,0 - Eurostat

vonkajšie saldo

% HDP 0,8 1,1 - Eurostat

vonkajší dlh

mil. USD 82 311 86 262 - NBS

ukazovateľ zlyhania 

% 5,1 5,3 5,3 World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik:

Ing. Zuzana Hrebíčková, Senior analytik ERA

Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.