Home Ratingové hodnotenia a Výskum Archív Výrok o nevyžiadanom ratingu mesta Piešťany
Výrok o nevyžiadanom ratingu mesta Piešťany
Piatok, 19 August 2016

Mestu Piešťany bolo priradené dlhodobé nevyžiadané ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB. Krátkodobé nevyžiadané ratingové hodnotenie Mesta Piešťany zodpovedajúce uvedenému dlhodobému nevyžiadanému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Uvedené ratingové hodnotenia boli stiahnuté k 17.2.2017.

Podrobné hodnotenie zmien kvantitatívnych a kvalitatívnych predpokladov vysvetľujúce dôvody zmeny ratingu:

Zdôvodnenie:
  • Mesto Piešťany je kúpeľné mesto, je sídlom okresu a mnohých inštitúcií. Mesto je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.

  • Hlavným strategickým dokumentom mesta je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2016-2020, ktorý bol schválený v apríli 2016. Mesto má vypracované viaceré strategické dokumenty, ktoré postupne aktualizuje. Agentúra pozitívne vníma aktívny prístup mesta v otázke prípravy strategických dokumentov a pozitívne tiež hodnotí ich členitú  štruktúru, nakoľko predstavujú podklad pre cielený rozvoj mesta.

  • Mesto Piešťany v roku 2015 zrealizovalo viacero investícií, ktorých celková suma predstavovala 966 tis. EUR. K objemovo najväčším investíciám patrili: rekonštrukcia verejného osvetlenia v celkovej sume 276 tis. EUR a rekonštrukcia chodníkov, parkovísk aj komunikácií v celkovej sume 325 tis. EUR. V roku 2016 plánuje mesto realizovať investičné akcie v celkovom objeme 3 604 tis. EUR. Ako objemovo najväčšia investícia sa očakáva realizácia projektu „Výstavba kompostárne“ v celkovom objeme 2 466 tis. EUR, ktorá bude financovaná z prostriedkov EÚ v objeme 2 133 tis. EUR. V štádiu príprav je momentálne projekt „Vybudovanie zberného dvora“ v celkovom objeme 1 564 tis EUR, ktorý sa plánuje zrealizovať z prostriedkov OP Kvalita životného prostredia. Ďalšie investície roku 2016 budú financované investičným úverom a vlastnými zdrojmi získanými z plánovaného predaja majetku mesta. Agentúra vníma, že v roku 2016 prevažnú časť z investičných nákladov tvorí jedna investícia, výstavba kompostárne, ktorá je však závislá od úspešnosti získania grantu na jej financovanie. Rovnako tak aj plánovaná investícia do vybudovania zberného dvora.

  • Mesto má s účinnosťou od 1.9.2015 novú, výrazne zmenenú organizačnú štruktúru, pričom sa jedná o realizovanie dlhodobo plánovaných organizačných zmien na MsÚ. Podľa vyjadrenia primátora, nová zmena by mala zefektívniť chod úradu a zlepšiť služby pre obyvateľov. Okrem plánovaných organizačných zmien má mesto od novembra 2015 nového prednostu, pričom bývalá prednostka z funkcie odstúpila potom, čo boli zistené porušenia niektorých ustanovení zákonov. V roku 2016 sa následne realizovali ďalšie organizačné zmeny, pričom posledné zmeny viedli k personálnemu posilneniu na úseku projektových a investičných služieb, ďalej na úseku prípravy, kontroly finančných podkladov a finančného manažmentu a tiež boli vytvorené dve pozície zástupcov primátora mesta. Agentúra hodnotila negatívne, že v rámci výkonu funkcie prednostu došlo v minulosti k porušeniu niektorých ustanovení zákona. Agentúra z dnešného pohľadu nemá dostatok podkladov na to, aby mohla vyhodnotiť, ako vykonané organizačné zmeny ovplyvnia efektívnosť a kvalitu práce a zefektívnenie mzdových nákladov.

  • V Správach o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany zo dňa 11.12.2015 a zo dňa 11.2.2016 hlavný kontrolór uviedol viaceré porušenia a nedostatky, ku ktorým dospel v rámci kontrolnej činnosti a následnej kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór ich hodnotil ako porušenie zásad hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania verejných prostriedkov. Ďalšou závažnou skutočnosťou zistenou hlavným kontrolórom bolo nedôsledné dodržiavanie zásad predbežnej finančnej kontroly. Agentúra hodnotila negatívne, že v minulosti došlo k pomerne závažným pochybeniam na strane mesta v oblasti finančnej disciplíny. Na odstránenie väčšiny zistených nedostatkov boli prijaté patričné nápravné opatrenia, ktorých účinnosť však bude možné zhodnotiť až v nasledujúcom období.

  • V roku 2015 výsledok hospodárenia dosiahol prebytok v hodnote 612 tis. EUR. Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený až 18. februára 2016, takže mesto vstúpilo do roku 2016 s rozpočtovým provizóriom, čo agentúra hodnotila negatívne.

  • Rozpočet na rok 2016 predpokladá celkové príjmy vo výške 22 236 tis. EUR (nárast v porovnaní s koncom roka 2015 o 2,8 mil. EUR) a celkové výdavky vo výške 22 152 tis. EUR (nárast v porovnaní s koncom roka 2015 o 3,3 mil. EUR). Prebytok bežného rozpočtu sa očakáva vo výške 625 tis. EUR.

  • V roku 2016 mesto plánuje prijatie úverov v celkovej sume 2 749 tis. EUR, z toho prekleňovací úver v sume 2 133 tis. EUR (na výstavbu kompostárne), dlhodobý úver na investície v sume 500 tis. EUR a dlhodobý úver na financovanie 5%-nej spoluúčasti pri projektoch EÚ v sume 116 tis. EUR.

  • Ku koncu roka 2015, ani v súčasnosti, mesto neevidovalo záväzky po lehote splatnosti. Pomer úverovej zadlženosti (bez započítania prekleňovacieho úveru) k bežným príjmom predchádzajúceho roka bol v roku 2015 na úrovni 19,23 % a na základe schváleného rozpočtu na rok 2016 sa predpokladá vo výške 21,78 %. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka bol v roku 2015 6,79 % a na rok 2016 je predpoklad na úrovni 5,94 %. Mesto dodržalo v roku 2015 a na základe návrhu rozpočtu dodrží aj v roku 2016, obe pravidlá rozpočtového hospodárenia.

Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako veľmi nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne zvýšili finančnú rezervu, vysoká úspešnosť pri čerpaní kapitálových grantov a transferov a nárast v oblasti investičných aktivít. Ako ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie ratingu, uvádzame nasledovné: naplnenie očakávaní zvýšenia ekonomickej efektívnosti zavedením zmien v organizačnej štruktúre MsÚ, zlepšenie dodržiavania interných predpisov a procesov, zlepšenie v oblasti dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných prostriedkov, zníženie tlaku na cash-flow mesta a zlepšenie bilancie kapitálovej časti rozpočtu. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako strednú.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zníženie ratingu sú nedodržiavanie legislatívy týkajúcej sa municipálneho sektora a interných smerníc mesta, rozpočtovanie nových výdavkov, ktoré nemajú dostatočné krytie v rámci príjmov, zistenie vážnych porušení zo strany hlavného kontrolóra alebo mesta. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.6.2003 (platné do 23.6.2004). Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo vydané ako vyžiadané ratingové hodnotenie a bolo subjektu priradené dňa 21.8.2015 (pôvodne platné do 20.8.2016). Uvedené ratingové hodnotenie zo dňa 21.8.2015 bolo zaradené na Creditwatch a bolo zmenené dňa 19.5.2016. Ratingové hodnotenie bolo po revízii nasledovné:

Dlhodobý rating v domácej mene BBB  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Aktuálne vydané nevyžiadané ratingové hodnotenie zo dňa 19.8.2016 je vydané ako nové ratingové hodnotenie.

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie nevyžiadaného ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA.

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 18.8.2016. Po oznámení nevyžiadaného ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto nevyžiadané ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Nevyžiadané ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia).

Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané ratingové hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu čiastočne, ERA mala prístup k účtom a k vedeniu mesta. K iným príslušným interným dokumentom mesta Piešťany ERA prístup nemala.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2015

Súvaha k  31.12.2015

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

Záväzky mesta Piešťany k 31.12.2015

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 31.03.2016

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.03.2016

Rozpočet Mesta Piešťany na roky 2016-2018

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Letisko Piešťany, a.s.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu programového rozpočtu na rok 2016

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany zo dňa 11.12.2015 Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany zo dňa 11.2.2016

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015 zo dňa 9.2.2016

Organizačný poriadok a Organizačná štruktúra, Funkčné členenie zamestnancov (zo dňa 21.4.2016 a 4.5.2016)

Rozhodnutie č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

World bank

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Piešťany

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných kvantitatívnych makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele Merná jednotka Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Zdroj

príjem na osobu

USD (PPP) 26 643 27 711 28 877 World Bank

rast HDP

% 1,4 2,4 3,6 Eurostat

inflácia

% 1,5 -0,1 -0,3 Eurostat

fiškálne saldo

% HDP -2,6 -3,0 -3,0 Eurostat

vonkajšie saldo

% HDP 0,8 1,1 0,8 Eurostat

vonkajší dlh

mil. EUR 60 444 67 776 67 225 NBS

ukazovateľ zlyhania 

% 5,1 5,3 5,3 World Bank

Tieto ukazovatele majú nižší význam v ratingovom hodnotení.

Zoznam vybraných kvantitatívnych makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Zuzana Hrebíčková, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.