Home
Výrok o ratingu mesta Nitra
Sobota, 18 Február 2017

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 17.2.2017.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Nitra vypracovalo nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry (PHSR) – Programové obdobie 2015-2023, ktorý bol schválený v marci 2016. V súčasnosti prebieha spracovanie Akčného plánu PHSR pre obdobie rokov 2017-2018, ktorého predmetom bude identifikácia konkrétnych projektových zámerov. Okrem toho v roku 2016 mesto schválilo niekoľko ďalších významných koncepčných a strategických dokumentov, ku ktorým patrí Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra, Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova v meste Nitra na roky 2016-2019, Aktualizácia II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2013-2018 s výhľadom do roku 2020 a Koncept Smart City – Inteligentné a moderné mesto.

  • Mesto Nitra je účastníkom významného investičného projektu pod záštitou Slovenskej republiky, v ktorom sa realizuje výstavba Strategického parku. Aktuálne najvýznamnejšou investíciou, ktorá sa v Strategickom parku realizuje, je I. etapa výstavby výrobného závodu Jaguar Land Rover. Mesto už zaznamenalo zvýšený dopyt po investíciách v regióne.

  • Z hľadiska investičných projektov dlhodobou a objemovo veľmi náročnou investíciou je realizácia projektu zabezpečenia energetickej efektívnosti municipálnych budov. V roku 2016 mesto pokračovalo v realizácií investícií, na ktoré dočerpávalo úver z roku 2015 a zároveň čerpalo aj nové úverové zdroje.

  • V roku 2017 mesto predpokladá predložiť žiadosti na získanie kapitálových grantov, resp. z už predložených granty získať, najmä z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu a to napríklad na projekt Zelená infraštruktúra a Generel zelene, ďalej na projekt Materská škola Kasárne pod Zoborom, ďalej vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy za účelom realizácie projektu Plán udržateľnej mobility mesta a na výstavbu cyklotrás. Medzi ďalšie investície v roku 2017, ktoré mesto plánuje, patrí napríklad dostavba kúpaliska Sihoť (predpokladané ukončenie v roku 2018), výstavba futbalových ihrísk s umelou trávou, rekonštrukcia bytového domu Hlboká -Nitra Čermáň, výstavba bytového domu nižšieho štandardu Súľovská, nové komunitné centrum Orechov Dvor a rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v lokalite Orechov Dvor.

  • Finančné hospodárenie hodnotí agentúra ako stabilné. Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 bol prebytok vo výške 4 230 tis. EUR, v porovnaní s rokom 2015 bol vyšší o 2 mil. EUR. Agentúra hodnotí, že mesto v analyzovanom období hospodári stabilne a má dostatok disponibilných finančných zdrojov na krytie svojich krátkodobých záväzkov.

  • Ukazovateľ zadlženosti voči bežným príjmom a dlhová služba k bežným príjmom ku koncu roka 2016 vykazovali dostatočnú rezervu a boli v súlade so zákonným limitom. Predpoklad týchto údajov na rok 2017 je približne na rovnakej úrovni. Mesto v roku 2016 uhrádzalo svoje záväzky z dlhovej služby riadne a včas.

  • Agentúra hodnotí pozitívne, že mesto Nitra je vo viacerých oblastiach príkladom pre municipality, ide napríklad o úspešné riadenie financií,  potenciál v prebiehajúcej investícii Jaguar Land Rover, ktorá bude pozitívnym impulzom pre zlepšenie hospodárskej situácie v regióne a následne pravdepodobne aj s priaznivým dopadom na rozpočet mesta.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty, zlepšenie výhľadu makroekonomického vývoja. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: v roku 2017 výrazné zníženie objemu záväzkov a úverovej zadlženosti a obdržanie veľkého počtu nenávratných finančných príspevkov pre investície mesta. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: zhoršenie makroekonomických ukazovateľov a významné zhoršenie legislatívnej oblasti pre komunálny sektor. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov: vysoké navýšenie cudzích zdrojov a vznik záväzkov po lehote splatnosti z dôvodu nedostatku disponibilných prostriedkov. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy

Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 26.11.2002 (platné do 25.11.2003). Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo subjektu priradené dňa 26.2.2016 (pôvodne platné do 25.2.2017) a bolo nasledovné:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA. Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 15.2.2017. Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk, Metodológia).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Nitry za rok 2013, 2014 a 2015

Súvaha k  31.12.2015 a k 31.12.2016

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014 a k 31.12.2015

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií  k 31.12.2016

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2016

Návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2017 – 2019

Dotazník pre účely ratingového hodnotenia mesta Nitra 2017

Výročná správa mesta Nitra za rok 2015

Správa nezávislého auditora  o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s., Nitrianske komunálne služby s.r.o., Službyt Nitra s.r.o., Nitrianska investičná s.r.o.  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Nitra za rok 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 2015-2023

Koncepcia rozvoja mesta Nitry

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

Informatívna správa o aktuálnych súdnych sporoch vedených na odbore majetku a na odbore služieb úradu – referát právny a vymáhania pohľadávok

Rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory k 31.12.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

Rokovania vlády SR

Heritage Institute

Svetová banka

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Nitra

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele Merná jednotka Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Zdroj

príjem na osobu

USD (PPP) 26 643 27 711 28 877 World Bank

rast HDP

% 1,4 2,4 3,6 Eurostat

inflácia

% 1,5 -0,1 -0,3 Eurostat

fiškálne saldo

% HDP -2,6 -3,0 -3,0 Eurostat

vonkajšie saldo

% HDP 0,8 1,1 0,8 Eurostat

vonkajší dlh

mil. USD 82 311 86 262 67 225 NBS

ukazovateľ zlyhania 

% 5,1 5,3 5,3 World Bank

Zoznam vybraných makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik:

Ing. Zuzana Hrebíčková, Senior analytik ERA

Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.