Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o nevyžiadanom ratingu mesta Stropkov
Výrok o nevyžiadanom ratingu mesta Stropkov
Sobota, 16 December 2017

Mestu Stropkov bolo priradené dlhodobé nevyžiadané ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé nevyžiadané ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému nevyžiadanému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Uvedené hodnotenie predstavuje revíziu nevyžiadaného ratingového hodnotenia, ktoré bolo zverejnené dňa 30.6.2017. Priradené nevyžiadané ratingové hodnotenie platí počas doby 1 roka od jeho zverejnenia t.j. od 30.6.2017. Ratingovému hodnoteniu bol pridelený stabilný výhľad, pričom počas jeho platnosti sa neočakáva zmena priradenej ratingovej známky. Nevyžiadané ratingové hodnotenie a jeho výhľad boli subjektu oznámené dňa 13.12.2017. Po tomto oznámení nevyžiadané ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Zdôvodnenie:

  • Mesto Stropkov spadá do Prešovského kraja, regionálne sa jedná o oblasť Zemplína. Mesto vďaka blízkosti Nízkych Beskýd, vodnej nádrže a mnohých historických a kultúrnych pamiatok patrí k turisticky zaujímavým destináciám regiónu. Okrem cestovného ruchu sa tu rozvíja aj priemyselná výroba a poľnohospodárstvo.

  • Z pohľadu makroekonomického prostredia hodnotíme výhľad ako pozitívny, nakoľko očakávame pokračovanie rastu ekonomiky. V rámci makroekonomických ukazovateľov domáceho prostredia najvýznamnejší vplyv na raste ekonomiky má znižujúca sa miera nezamestnanosti, ktorá podporuje kúpyschopnosť obyvateľstva. Vývoj z pohľadu externého prostredia sa v porovnaní s poslednými rokmi výrazne zlepšil.

  • V strategickej oblasti mesta je nosným dokumentom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2013-2022, ktorý obsahuje rozvojovú politiku, predstavy vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja mesta. Ďalší strategický dokument mesta je Komunitný plán, v ktorom sú zahrnuté ciele a priority rozvoja sociálnych služieb. Informácie o ďalších strategických a koncepčných dokumentoch nie sú na stránke mesta zverejnené. Mesto Stropkov sa koncom roku 2016 stalo členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš s cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu tohto regiónu.

  • Medzi najvýznamnejšie investície roku 2017 bude patriť projekt Rekonštrukcie MŠ na ulici Matice Slovenskej, výkup pozemkov a budov na Námestí SNP, rekonštrukcia miestnych komunikácií  a ďalšie projekty. Z integrovaných projektov mesto očakáva realizáciu projektu „Zateplenie budovy MsÚ“, „Cezhraničná spolupráca s mestom Rzeszow“ v rámci programu INTERREG: Cykloturistický chodník Jozefínka a „Modernizácia učební pre ZŠ Konštantínova“ – zriadenie fyzikálnej, počítačovej a BIO učebne. Realizácia bude zahájená, ak mesto bude úspešné pri získaní nenávratných príspevkov.

    Aktualizácia po revízii zo dňa 15.12.2017 (doplnenie):

    Ku koncu októbra 2017 mesto Stropkov vypracovalo o predložilo jednu novú žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov, a to na projekt „Úspech patrí každému – zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Mlynská 697/7, Stropkov“.

  • Hospodárenie mesta hodnotíme ako stabilné. Výsledkom hospodárenia mesta za roky 2015 a 2016 bol prebytok, ktorý mal rastúci trend, pričom za rok 2016 dosiahol výšku 502 tis. EUR. Z  rozpočtu na rok 2017 vyplýva, že hospodárenie mesta Stropkov bude na približnej úrovni roku 2016.

  • Pomer úverovej zadlženosti k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol 8 %. Na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 a predpokladu, že mesto nebude čerpať nový úver, je približný predpoklad ukazovateľa na úrovni 7 %. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka bol na úrovni bol 3 % (splátky z prekleňovacieho úveru nevchádzajú do výpočtu ukazovateľa). Pre rok 2017 je predpoklad tohto ukazovateľa tiež približne na úrovni 3 %.

Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty, zlepšenie výhľadu makroekonomického vývoja. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: výrazné zníženie objemu záväzkov a úverovej zadlženosti, obdržanie významne vyššieho než očakávaného objemu nenávratných finančných príspevkov pre investície mesta a realizácia dodatočných príjmov mesta z hospodárskej činnosti okrem už rozpočtovaných. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: zhoršenie makroekonomických ukazovateľov a významné zhoršenie legislatívnej oblasti pre komunálny sektor. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia, ako nízku. V rámci vnútorných vplyvov: vysoké navýšenie cudzích zdrojov, vznik vysokého objemu záväzkov po lehote splatnosti z dôvodu nedostatku disponibilných prostriedkov, výrazné narušenie plánovaného rozpočtu (napr. neočakávané výdavky) a prehra väčšieho súdneho sporu. Agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti nevyžiadaného ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie, vrátane ratingového výhľadu, bolo prvýkrát zverejnené na distribúciu ako nové nevyžiadané ratingové hodnotenie dňa 30.06.2017 a bolo nasledovné:
Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2
Ratingové hodnotenie zo dňa 15.12.2017 je revíziou platného nevyžiadaného ratingového hodnotenia zo dňa 30.06.2017, ktoré vyplynulo z dôvodu uplynutia lehoty v zmysle čl. 8 bod 5 Nariadenia o ratingových agentúrach.

Ratingové hodnotenie a výhľad bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty vo verzii zo dňa 11.5.2017 (dostupná je na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia). V rovnakej sekcii sa nachádza aj Ratingová škála, vrátane vysvetlenia významu každej ratingovej kategórie, a definícia zlyhania (Defaultu). Informácia o historických mierach zlyhania je dostupná na http://cerep.esma.europa.eu, dôvodová správa o význame historických mier zlyhania je dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Regulačný rámec, Zverejňovanie.

Zverejneniu nevyžiadaného ratingového hodnotenia a výhľadu predchádzalo schválenie nevyžiadaného ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA. Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané ratingové hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa nezúčastňoval ratingového procesu a informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie ERA.

V priebehu analytického procesu ERA mala prístup k účtovným výkazom, k dokumentom týkajúcim sa stratégie rozvoja mesta, financovania mesta a základných zásad mesta pri nakladaní s majetkom mesta. K interným dokumentom mesta Stropkov ERA prístup nemala. 

Účtovná závierka hodnoteného subjektu bola overená nezávislým audítorom. ERA nemá dôvod pochybovať o jej správnosti.

ERA v zmysle bežnej starostlivosti overila všetky podklady vstupujúce do ratingového procesu.  Agentúra považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného hodnotenia.  

Zoznam použitých významných zdrojov

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2017 

Záverečný účet mesta Stropkov za rok 2013, 2014, 2015 a 2016

Súvaha k 31.12.2013, k 31.12.2014, k 31.12.2015 a k 31.12.2016

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013, k 31.12.2014, k 31.12.2015 a k 31.12.2016

Návrh viacročného rozpočtu mesta Stropkov na roky 2017 – 2019

Správa nezávislého auditora  o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Stropkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019

Zoznam súdnych sporov k 31.12.2016

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2013 - 2022

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

Svetová banka

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Stropkov

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných kvantitatívnych makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele Merná jednotka Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Zdroj

príjem na osobu

USD (PPP) 29 020 29 907 30 632 World Bank

rast HDP

% 2,6 3,8 3,3 Eurostat

inflácia

% -0,1 -0,3 -0,5 Eurostat

fiškálne saldo 1)

% HDP -2,7 -2,7 -1,7 Eurostat

vonkajšie saldo 2)

% HDP 0,6 0,1 0,2 Eurostat

vonkajší dlh 3)

mil. USD 68 480 67 185 73 750 NBS

ukazovateľ zlyhania 

% 5,3 4,9 4,8 World Bank

Tieto ukazovatele majú nižší význam v ratingovom hodnotení.

1) Vysvetlenie pojmu:  fiškálne saldo = saldo verejného dlhu

2) Vysvetlenie pojmu:  vonkajšie saldo = saldo rozpočtu verejnej správy

3) Vysvetlenie pojmu:  vonkajší dlh = celkové saldo hospodárenia (vláda, firmy, domácnosti)

Zoznam vybraných kvantitatívnych makroekonomických ukazovateľov pre SR

Osoby zodpovedné za zostavenie a schválenie ratingu

Hlavný analytik: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik
Vedúci ratingový analytik: Ing. Zuzana Hrebíčková, Senior ratingový analytik
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA (prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Ing. Jozef Straško)

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.