Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné ERA znižuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu SKALICA na úroveň BBB-, výhľad stabilný
ERA znižuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu SKALICA na úroveň BBB-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K zníženiu ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Skalica sa opiera najmä o hodnotenie finančných faktorov, kde výsledky analýzy hospodárenia bežného rozpočtu poukazujú na nízku úroveň tvorby prebytkov, z ktorých si mesto vytvára rezervu pre budúci rozvoj a splácanie záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Hodnotenie zohľadňuje najmä výsledky analýzy zadlženosti, osobitne rizika plnenia ukazovateľa dlhovej služby a rizika plnenia ukazovateľov likvidity, kde ERA pristúpila k úprave váh na základe zhoršeného vývoja.


Ratingové faktory

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Priemerné

Plánovanie a rozpočtový manažment

Dobré

Politické prostredie

Dobré

Transparentnosť

Veľmi dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Finančné faktory

Ukazovatele zadlženosti

Veľmi dobré

Ukazovatele likvidity

Priemerné

Ukazovatele hospodárenia bežného rozpočtu

Podpriemerné

Regionálne ukazovatele

Dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Ukazovatele podpory

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Celkové skóre

Dobré

Ratingové hodnotenie subjektu

BBB-

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Mesto Skalica je okresným mestom v regióne Západné Slovensko, ktoré patrí do skupiny ekonomicky stabilných menších miest tohto regiónu. Mesto ku koncu roka 2018 hospodárilo s celkovými ročnými príjmami vo výške 19 571 tis. EUR pri počte 15 016 obyvateľov.

V pomere k celkovým ročným príjmom mesta tvorili vlastné (bežné) príjmy, bez započítania účelovo viazaných štátnych dotácií, podiel viac ako 57 % za rok 2018, čo však v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavuje pokles (55 % v roku 2017, 63 % v roku 2016), čo považujeme za priemerú úroveň v porovnaní s inými okresnými mestami tohto regiónu. Štruktúra vlastných príjmov mesta Skalica je dobre diverzifikovaná, ich objem je však závislý najmä od výšky príjmu z podielových daní, ktorý predstavuje hlavný zdroj bežných príjmov všetkých miest a obcí na Slovensku. V roku 2018 sa podiel príjmu z podielových daní na bežných príjmoch (bez dotácií) mesta Skalica zvýšil na 57 %, pričom v roku 2017 to bolo len 54 %, čo považujeme za nepriaznivý vývoj z hľadiska zabezpečenia nezávislosti mesta na jednom zdroji príjmov. Pomer bežných výdavkov voči bežným príjmom dlhodobo prekračuje 90 %, za rok 2018 to bolo 93 %, čím si mesto nevytvára dostatočný priestor pre prebytok, ktorý by bol použitý na ďalší rozvoj.

Plánovanie a rozpočtový manažment

Úroveň plánovania a riadenia rozpočtu mesta Skalica hodnotíme ako veľmi dobrú. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 bol schválený 14. decembra 2018. Záverečný účet za rok 2018 schvlálilo Mestské zastupiteľstvo bez výhrad na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2019. Počas roka mesto aktualizuje údaje o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a tieto úpravy schvaľuje v priemere jedenkrát za štvrťrok.

Ukazovatele efektivity riadenia rozpočtu za rok 2018 hodnotíme ako priemerné. Prebytok bežného rozpočtu medziročne kolíše, čo potvrdzuje aj vývoj hodnoty ukazovateľa prevádzkovej marže, ktorý v roku 2016 dosiahol hodnotu 9,6 %, následne v roku 2017 poklesol o takmer polovicu na približne 5 % a v roku 2018 opätovne vzrástol a dosiahol 7,3 %. Prebytok bežného rozpočtu sa za obdobie rokov 2016-2018 pohyboval pod hodnotou objemu ročných splátok úveru, čo považujeme za veľmi nepriaznivý stav. Poukazuje to na skutočnosť, že mesto nevie pokryť ročné splátky úveru z bežnej prevádzkovej činnosti, a teda zdroje musí hľadať v iných častiach rozpočtu. Rovnako vývoj ukazovateľa efektivity použitia bežných príjmov v pomere k prebytku bežného rozpočtu naznačuje kolísavý a nestabilný vývoj, keďže prebytok za rok 2016 bol na úrovni 13 % bežných príjmov (bez dotácií), v roku 2017 dosiahol necelých 7 % a v roku 2018 to bol znovu nárast na 9,9 %. Mierny náznak zlepšenia môžeme pozorovať v rámci investičných aktivít mesta, kde kapitálové výdavky za rok 2016 predstavovali len 6,3 % celkových výdavkov, čo je veľmi nízka hodnota. V roku 2017 to už bolo na úrovni takmer 21 % a hoci v roku 2018 ukazovateľ poklesol na 16,6 %, zhoršenie bolo len mierne.

Politické prostredie

Pri hodnotení politického prostredia vychádzame z ukazovateľov Svetovej banky (Worldwide Governanace Indicators/WGI), upravených o mieru pôsobenia indikátorov charakterizujúch región, v ktorom sa nachádza hodnotená municipalita. Podľa ukazovateľov Svetovej banky je fungovanie verejnej správy hodnotené pozitívne, rovnako aj miera poilitickej stability. Na komunálnej úrovni došlo k výrazným zmenám v rozložení politických síl a to nielen po voľbách do vyšších územných celkov, ale aj po komunálnych voľbách v novembri 2018.

Mestu Skalica komunálne voľby priniesli novú starostku, preto očakávame, že môže dôjsť zo strany nového vedenia k prehodnoteniu doterajšej stratégie riadenia mesta a tiež k následným zmenám.

Transparentnosť

Úroveň transparentnosti mesta Skalica hodnotíme ako veľmi dobrú. Mesto má zriadenú webovú stránku, kde pravidelne zverejňuje svoje dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami a lehotami. Oceňujeme najmä interaktívny spôsob náhľadu do rozpočtu podľa jednotlivých období a rozpočtových položiek, čím sa používateľovi zjednoduší práca s dátami.

Finančné faktory

Hospodárenie mesta Skalica v roku 2018

V roku 2018 hospodárilo mesto Skalica s celkovými príjmami vo výške 19 571 tis. EUR, čo predstavuje 6 %-ný nárast oproti roku 2017 a s celkovými výdavkami vo výške 19 157 tis. EUR, ktoré medziročne vzrástli o 4 %. V porovnaní s rokom 2016 je už nárast výraznejší, keď celkové príjmy vzrástli o 24 % a celkové výdavky až o 27 %. Medziročné zvýšenie celkových príjmov bolo spôsobené vyšším objemom predaného mestského majetku o viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2017 a tiež približne 12 %-ným nárastom daňových príjmov. Mesto ukončilo hospodárenie v roku 2018 s prebytkom vo výške 414 tis. EUR. Vo výdavkovej časti sa mestu podarilo dosiahnuť niektoré úspory a skutočné bežné výdavky sa v porovnaní so schváleným rozpočtom vyčerpali v objeme necelých 98 %. Mierna úspora viedla k zvýšeniu objemu prebytku bežného rozpočtu, ktorý v porovnaní s rokom 2017 vzrástol o takmer 60 %, čo hodnotíme veľmi pozitívne. V prípade, ak by mesto nastavilo rozpočtové opatrenia na jeho ďalšie zvyšovanie tak, aby trvale dosahoval úroveň rovnajúcu sa minimálne 1 až 1,5-násobku výšky dlhovej služby, zabezpečilo by si vyššiu finančnú stabilitu. Kapitálovú časť rozpočtu sa mestu naplniť nepodarilo. Mesto v rozpočte na rok 2018 očakávalo príjmy z predaja majetku o 14 % vyššie oproti skutočnosti a rovnako sa nenaplnili ani príjmy z grantov, kde čerpanie bolo na úrovni 83 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa však mesto v čerpaní kapitálových grantov mierne zlepšilo. Napriek tomu v realizácii municipálnych projektov bolo mesto úspešné a kapitálové výdavky naplnilo na 92 %. Okrem rozpočtových zdrojov mesto na svoje projekty použilo aj zdroje úverové, ktoré však čerpalo v objeme len 85 % schváleného rozpočtu a rovnako tak upravilo aj výdavky na splácanie istiny, ktoré v porovnaní so schváleným rozpočtom poklesli o 20 %. Úverové zdroje boli použité na prefinancovanie kúpy 33 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Karvaša (1 312 tis. EUR z prostriedkov ŠFRB), na financovanie rekonštrukcie MŠ Pod kalváriou (335 tis. EUR) a na preklenutie časového nesúladu medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami mesto čerpalo kontokorentý úver vo výške 287 tis. EUR.

Hodnotenie rozpočtu mesta Skalica na rok 2019

V roku 2019 mesto Skalica predpokladá, že bude hospodáriť s prebytkom, pričom celkové príjmy očakáva vo výške približne 20 531 tis. EUR a celkové výdavky približne 20 089 tis. EUR. V rozpočte 2019 mesto počíta s príjmom z podielových daní vyšším o približne 9 % v porovnaní s rokom 2018. Tiež predpokladá vyššie čerpanie úverových zdrojov, a to o takmer 2-násobok oproti roku 2018, ktoré majú byť použité prevažne na rekonštrukcie školských budov a bytovú výstavbu. Prebytok bežného rozpočtu sa podľa poslednej úpravy rozpočtu 2019 predpokladá na úrovni cca. 1 451 tis. EUR, čo však predstavuje len dve tretiny dlhovej služby mesta. Priaznivo hodnotíme ambície mesta udržať očakávaný vývoj bilancie bežného rozpočtu na porovnateľnej úrovni, nakoľko v období rokov 2020-2021 mesto rozpočtuje prebytok na úrovni cca. 1 600 tis.-1 700 tis. EUR, pri objeme ročnej dlhovej služby vo výške približne 2 000 tis. EUR. Na základe konroly vykonanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je mesto Skalica povinné vrátiť neoprávnene čerpané grantové zdroje na vybudovanie cyklotrás vo výške cca. 456 tis. EUR. Mesto uzatvorilo s ministerstvom dohodu o splátkovom kalendári a súčasne zvažuje podniknutie prípadných právnych krokov na uplatnenie náhrady škody vzniknutej za neuplatnenie reklamácie závad diela a nedodržanie podmienok stavebného dozoru. ERA neočakáva, že uvedené skutočnosti by mohli mať materiálny dopad na rozpočet mesta Skalica.

Ukazovatele zadlženosti

Pomer úverovej zadlženosti mesta Skalica k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol ku koncu roka 2018 úroveň 17,7 % a pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavoval 13,5%. Mesto dodržalo obidva ukazovatele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde úverová zadlženosť nesmie presiahnuť hodnotu 60 % a dlhová služba 25 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. V prípade, ak mesto v roku 2019 načerpá plánované úverové zdroje vo výške 3 675 tis. EUR, celková úverová zadlženosť sa môže zvýšiť na úroveň približne 40 % a dlhová služba na približne 13-14 %. Skutočná dlhová služba (bez započítania účelovo viazaných dotácií a transferov do bežných príjmov mesta) by sa však mohla dostať na úroveň cca. 18 %, čo považujeme za zvýšené riziko, najmä v prípade, keď mesto plánuje čerpať ďalšie úverové prostriedky v rokoch 2020-2021 vo výške cca. 1 875 tis. EUR v každom roku.

Ukazovatele likvidity

Agentúra vníma negatívne, že mesto dlhodobo vykazuje nízku úroveň okamžitej likvidity, keďže na svojich finančných účtoch nemá dostatok prostriedkov na krytie krátkodobých záväzkov. Nízka úroveň likvidity je premietnutá do zhoršenej známky, ktorej bola súčasne priradená vyššia váha.

Napriek nepriaznivej úrovni ukazovateľov likvidity mesto k ultimu roka 2018 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti, čo hodnotíme pozitívne.

Regionálne ukazovatele

Mesto Skalica je súčasťou Trnavského kraja, ktorý je druhým priemyselne najrozvinutejším krajom na Slovensku. Na hrubom domácom produkte 2017 sa Trnavský kraj podieľal približne na úrovni 13 %. V absolútnom vyjadrení hrubý regionálny produkt na jedného obyvateľa predstavoval hodnotu 16 946 EUR v roku 2017 a 16 298 EUR v roku 2016. Miera nezamestnanosti v kraji sa v roku 2017 pohybovala okolo 2,6 % a v roku 2018 to bolo približne 2,3 %, čo sú veľmi priaznivé, nízke úrovne. Samotné mesto Skalica poskytuje pracovné príležitosti pre svojich obyvateľov najmä v oblasti strojárskeho, kovospracujúceho a polygrafického priemyslu a tiež v oblasti turistického ruchu. Pre výhľadové obdobie najbližšieho roka očakávame, že regionálne ukazovatele sa budú vyvíjať na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.


Podiel Trnavského kraja na regionálnom HDP per capita v roku 2017 (graf č. 1)

1

Zdroj: Štatistický úrad SR, spracovanie ERA


Ukazovatele podpory

Vo svojich analýzach sa ERA zameriava aj na preskúmanie vzájomného vzťahu medzi suverénom (štátom) a hodnotenou municipalitou a posúdenie miery vplyvu štátu, ktorý z týchto väzieb vyplýva. Po legislatívnej stránke je na Slovensku ručenie za záväzky v plnej zodpovednosti miest, obcí a VÚC, štát môže do záväzkového vzťahu vstúpiť až ako ručiteľ poslednej inštancie. Reguluje však rozpočtové pravidlá územnej samosprávy stanovením maximálneho stropu miery zadlženia a dlhovej služby. Štát pritom významnou mierou ovplyvňuje rozpočty miest a obcí, nakoľko určuje jednak mieru podielových daní a účelovo viazaných bežných transferov a dotácií ako základného zdroja ich bežných príjmov a súčasne prijíma opatrenia, ktoré majú významný dopad na výdavkovú časť ich rozpočtov. Závislosť mesta Skalica na príjmoch transferovaných zo štátu bola v roku 2018 priemerná a dosahovala približne 68 %, čo predstavuje rovnakú mieru, ako v roku 2017. Okrem uvedených faktorov ERA berie do úvahy aj rating štátu, ktorého administratívnou súčasťou je hodnotený municipálny subjekt. Celkovo hodnotíme ukazovatele podpory ako dobré.


Ratingový výhľad

Stabilný ratingový výhľad bol stanovený na základe očakávaného zvýšenia miery zadlženosti pri nízkej úrovni okamžitej likvidity a nízkej úrovni prebytku bežného rozpočtu.

Stabilný výhľad predpokladá, že rating s najväčšou pravdepodobnosťou zostane nezmenený v horizonte 12 mesiacov.


Kľúčové predpoklady

  • Úverová zadlženosť nebude rásť významnejšie v porovnaní s predpokladmi na rok 2019
  • Okamžitá likvidita sa nebude vyvíjať nepriaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019
  • Prebytok bežného rozpočtu sa nebude vyvíjať nepriaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019


Potenciálny výhľad a/alebo faktory zmeny

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie ratingu:

  • Výrazne nižšia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019
  • Výraznejšie zvýšenie objemu prebytku bežného rozpočtu na viac ako dvojnásobok dlhovej služby v roku 2019
  • Výrazné zlepšenie ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2018
  • Výrazné zlepšenie vývoja makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zníženie ratingu:

  • Výrazne vyššia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019
  • Výrazné zhoršenie ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2018
  • Deficit bežného rozpočtu

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zníženie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.


Príloha č. 1. Záverečný účet mesta za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

Plnenie k 31.12.2016

v %

Plnenie k 31.12.2017

v %

Plnenie k 31.12.2018

v %

Bežné príjmy spolu

13 570

103 %

13 834

98 %

15 307

101 %

Daňové príjmy bežné

7 634

105 %

7 730

99 %

8 648

101 %

Nedaňové príjmy bežné

2 341

108 %

2 345

98 %

2 556

103 %

Granty a transfery bežné

3 595

96 %

3 759

98 %

4 103

99 %

Bežné výdavky spolu

12 271

98 %

13 137

98 %

14 198

98 %

výdavky na splácanie úrokov

205

91 %

189

96 %

171

96 %

Výsledok bežného rozpočtu

1 299

x

697

x

1 109

x

Kapitálové príjmy spolu

1 199

59 %

1 582

74 %

2 191

83 %

príjmy z predaja majetku

332

63 %

272

70 %

1 061

86 %

kapitálové granty a transfery

867

58 %

1 310

75 %

1 130

80 %

Kapitálové výdavky spolu

953

33 %

3 842

91 %

3 185

92 %

Výsledok kapitálového rozpočtu

246

x

- 2 260

x

- 994

x

Finančné operácie príjmové

973

47 %

3 063

84 %

2 073

85 %

prijaté úvery

199

100 %

2 446

84 %

1 934

85 %

Finančné operácie výdavkové

1 901

100 %

1 426

63 %

1 774

80 %

splátky istín

1 601

100 %

1 426

63 %

1 774

80 %

Výsledok finančných operácií

- 928

x

1 637

x

299

x

PRÍJMY SPOLU

15 742

91 %

18 480

93 %

19 571

97 %

VÝDAVKY SPOLU

15 125

87 %

18 405

93 %

19 157

95 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

518

x

50

x

414

x

Zdroj: Záverečné účty mesta Skalica, kalkulácie ERA

Príloha č. 2. Súvaha za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

K 31.12.2016

K 31.12.2017

K 31.12.2018

Aktíva

Neobežný majetok

66 790

65 361

66 604

  Dlhodobý nehmotný majetok

68

64

60

  Dlhodobý hmotný majetok

47 226

48 187

49 434

  Dlhodobý finančný majetok

19 496

17 110

17 110

Obežný majetok

8 393

7 441

7 524

  Zásoby

1

1

1

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

7 077

6 807

6 590

  Dlhodobé pohľadávky 

3

3

3

  Krátkodobé pohľadávky

470

296

219

  Finančné účty

842

334

711

  Poskytnuté návratné finančné výpomoci

0

0

0

Časové rozlíšenie    

10

8

2

AKTÍVA  SPOLU

75 193

72 810

74 130

Pasíva

 

 

 

Vlastné imanie

44 037

41 503

42 629

Záväzky

14 165

14 092

14 638

  Dlhodobé záväzky

8 686

9 882

11 026

  Krátkodobé záväzky

1 669

982

1 007

  Rezervy

4

12

2

  Bankové úvery a výpomoci

3 707

3 192

2 557

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

99

24

47

Časové rozlíšenie

16 991

17 215

16 864

PASÍVA  SPOLU

75 193

72 810

74 130


Zdroj: Finančné výkazy mesta Skalica, kalkulácie ERA

Príloha č. 3. Viacročný rozpočet mesta pre roky 2019 – 2021 v tis. EUR

Položka

Rozpočet na rok 2019

po zmenách

(vrátane RO)

Návrh rozpočtu

na rok 2020

Návrh rozpočtu

na rok 2021

Bežné príjmy spolu

15 897

15 715

15 809

Daňové príjmy bežné

9 395

9 064

9 158

Nedaňové príjmy bežné 

2 379

2 542

2 542

Granty a transfery bežné

4 123

4 109

4 109

Bežné výdavky spolu

14 446

14 072

14 066

výdavky na splácanie úrokov

180

179

179

Výsledok bežného rozpočtu

1 451

1 643

1 743

Kapitálové príjmy spolu

959

424

424

príjmy z predaja majetku

208

30

30

kapitálové granty a transfery

751

394

394

Kapitálové výdavky spolu

3 588

1 880

1 880

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 2 629

- 1 456

- 1 456

Finančné operácie príjmové

3 675

1 875

1 875

prijaté úvery

3 675

1 875

1 875

Finančné operácie výdavkové

2 055

2 059

2 074

splátky istín

1 873

1 876

1 891

Výsledok finančných operácií

1 620

- 184

- 199

PRÍJMY SPOLU

20 531

18 014

18 108

VÝDAVKY SPOLU

20 089

18 011

18 020

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

442

3

88

Zdroj: Rozpočet mesta Skalica na roky 2019-2021, kalkulácie ERA

Príloha č. 4. Zoznam významných informačných zdrojov

Interné informačné zdroje o hodnotenom subjekte

Externé informačné zdroje

Záverečný účet mesta Skalica za roky 2016, 2017 a 2018

Ministerstvo financií SR

Súvaha mesta Skalica k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Štatistický úrad SR

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Eurostat

Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet mesta Skalica na roky 2020 – 2021

Svetová banka

Zmeny rozpočtu na rok 2019

Národná banka Slovenska

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Skalica na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

Webová stránka mesta Skalica

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za rok 2018

Plán investičnej výstavby na rok 2019

Regulatórne zverejnenia

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a výhľad bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty vo verzii zo dňa 31.5.2019 (dostupná je na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia). V rovnakej sekcii sa nachádza aj ratingová škála, vrátane vysvetlenia významu každej ratingovej kategórie, a definícia defaultu. Informácia o miere historického zlyhania je dostupná na www.cerep.esma.europa.eu, dôvodová správa o význame mier zlyhania je dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Regulačný rámec, Zverejňovanie. Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa nezúčastňoval ratingového procesu a informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie ERA. V priebehu analytického procesu ERA nemala prístup k interným dokumentom hodnoteného subjektu. ERA v zmysle bežnej starostlivosti overila všetky podklady vstupujúce do ratingového procesu. ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočné pre priradenie dôveryhodného hodnotenia. Zverejneniu nevyžiadaného ratingového hodnotenia a výhľadu predchádzalo schválenie Ratingovým výborom. Žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov nevznikli. ERA je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo vydané 29. júna 2018. Aktualizované ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 29. mája 2019, po tomto oznámení ratingové hodnotenie a výhľad neboli zmenené ani doplnené. Predchádzajúce nevyžiadané ratingové hodnotenie bolo na úrovni BBB, výhľad stabilný.

Download pdf:

Rating_Report_Sub-Sovereign_SKALICA_SK_2019.pdf

Zápisnica zo zasadnutia ratingového výboru

Approved by the Rating Committee:

Zuzana Hrebičková, Acting

Head of credit rating analysts

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

+421 905 394 352