Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné ERA aktualizuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úroveň A-, výhľad stabilný
ERA aktualizuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úroveň A-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Trnava zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie úrovne zadlženosti súčasnej aj výhľadovej, vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Ratingové faktory

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Priemerné

Plánovanie a rozpočtový manažment

Veľmi dobré

Politické prostredie

Dobré

Transparentnosť

Veľmi dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

 Dobré

Finančné faktory

Ukazovatele zadlženosti

Veľmi dobré

Ukazovatele likvidity

Veľmi dobré

Ukazovatele hospodárenia bežného rozpočtu

Veľmi dobré

Regionálne ukazovatele

Priemerné

Celkové hodnotenie za oblasť

Veľmi dobré

Ukazovatele podpory

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Celkové skóre

Veľmi dobré

Ratingové hodnotenie subjektu

A-


Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Mesto Trnava je okresným a krajským mestom v regióne Západné Slovensko, ktoré patrí do skupiny ekonomicky stabilných väčších miest tohto regiónu. Mesto ku koncu roka 2018 hospodárilo s celkovými ročnými príjmami vo výške 62 806 tis. EUR pri počte 65 207 obyvateľov.

V pomere k celkovým príjmom mesta tvorili vlastné (bežné) príjmy, bez započítania účelovo viazaných štátnych dotácií, podiel viac ako 72 % za rok 2018 a takmer 69 % za rok 2017, čo považujeme za úroveň nad priemerom v porovnaní s inými okresnými mestami tohto regiónu. Štruktúra vlastných príjmov mesta Trnava je dobre diverzifikovaná, avšak ich objem je závislý najmä od výšky podielových daní, ktoré predstavujú hlavný zdroj bežných príjmov všetkých miest a obcí na Slovensku. V roku 2018 sa podiel týchto daní na bežných príjmoch (bez dotácií) mesta Trnava zvýšil na 53%, pričom v rokoch 2016-2017 to bolo len 50 %. Mestu sa darí dlhodobo udržiavať pomer bežných výdavkov voči bežným príjmom na úrovni približne 85 %, čím si vytvára dostatočný priestor pre prebytok, ktorý môže použiť na svoj ďalší rozvoj.

Plánovanie a rozpočtový manažment

Úroveň plánovania a riadenia rozpočtu mesta Trnava hodnotíme ako veľmi dobrú. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 bol schválený 6. novembra 2018. Záverečný účet za rok 2018 schvlálilo Mestské zastupiteľstvo bez výhrad na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2019. Počas roka mesto aktualizuje údaje o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a tieto úpravy schvaľuje v priemere jedenkrát za štvrťrok.

Ukazovatele efektivity riadenia rozpočtu za rok 2018 hodnotíme ako veľmi dobré. Prebytok bežného rozpočtu sa medziročne zvyšuje a pozitívny vývoj potvrdzuje aj nárast hodnoty ukazovateľa prevádzkovej marže z hodnoty 13,11 % v roku 2016 na 14,81 % v roku 2018, pričom v absolútnom vyjadrení sa za obdobie rokov 2016-2018 pohyboval na úrovni približne štvornásobku ročných splátok úveru, čo považujeme za veľmi priaznivý stav. Mesto si tak vytvára väčšie rezervy na investičné aktivity. Okrem toho pomer prebytku bežného rozpočtu je spravidla vyšší, než kapitálové výdavky, čo je pozitíny hodnotiaci faktor. Rovnako sa zlepšuje efektivita použitia bežných príjmov v pomere k prebytku bežného rozpočtu, pričom prebytok za rok 2016 bol na úrovni 16 % bežných príjmov (bez dotácií) oproti roku 2018, kedy dosiahol už 18 % bežných príjmov. K miernemu zhoršeniu došlo len v rámci investičných aktivít mesta, kde kapitálové výdavky za rok 2018 predstavovali len zhruba 13 % celkových výdavkov v porovnaní s rokom 2017, kedy predstavovali približne 16 %.

Politické prostredie

Pri hodnotení politického prostredia vychádzame z ukazovateľov Svetovej banky (Worldwide Governanace Indicators/WGI), upravených o mieru pôsobenia indikátorov charakterizujúch región, v ktorom sa nachádza hodnotená municipalita. Podľa ukazovateľov Svetovej banky je fungovanie verejnej správy hodnotené pozitívne, rovnako aj miera poilitickej stability. Na komunálnej úrovni došlo k výrazným zmenám v rozložení politických síl a to nielen po voľbách do vyšších územných celkov, ale aj po komunálnych voľbách v novembri 2018.

V komunálnych voľbách primátor mesta Trnava svoj post obhájil, preto očakávame, že staro-nové vedenie bude pokračovať v doterajšej stratégii riadenia mesta.

Transparentnosť

Úroveň transparentnosti mesta Trnava hodnotíme ako veľmi dobrú. Mesto má zriadenú webovú stránku, kde pravidelne zverejňuje svoje dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami a lehotami. Mesto sa usiluje motivovať svojich obyvateľov k aktívnej účasti na správe vecí verejných formou hlasovania o participatívnom rozpočte, do ktorého sú prihlásené občianske projekty.


Finančné faktory

Hospodárenie mesta Trnava v roku 2018

V roku 2018 hospodárilo mesto Trnava s celkovými príjmami vo výške 62 806 tis. EUR, čo predstavuje nárast o približne 2 % oproti roku 2017 a s celkovými výdavkami vo výške 56 966 tis. EUR, ktoré rovnako medziročne vzrástli o 2 %. Medziročné zvýšenie celkových príjmov bolo spôsobené 12 %-ným nárastom daňových príjmov, predovšetkým príjmov z podielových daní. Na druhej strane, mesto malo výrazný pokles v kapitálových príjmoch z dôvodu výpadku očakávaných grantových zdrojov. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa mestu podarilo dosiahnuť niektoré úspory, pričom skutočné bežné výdavky sa v porovnaní so schváleným upraveným rozpočtom vyčerpali v objeme 95 % a kapitálové výdavky len v objeme 38 %, nakoľko sa nepodarilo zrealizovať niektoré plánované investičné projekty, prevažne z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo nutnosti opakovania procesu verejného obstarávania. Na realizáciu svojich projektov mesto čerpalo hlavne vlastné zdroje z rezervného fondu a len približne 20 % predstavovalo úverové financovanie, čo hodnotíme pozitívne. Úverové zdroje boli použité na financovanie rekonštrukcie základných a materských škôl, na revitalizáciu športového areálu Slávia a na rekonštrukciu komunikácie a mosta na Mikovínyho ulici. Dlhovú službu za rok 2018 plnilo mesto riadne a včas. Mesto v roku 2018 ukončilo hospodárenie s prebytkom 5 840 tis. EUR, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástol o približne 4 %.

Hodnotenie rozpočtu mesta Trnava na rok 2019

V roku 2019 mesto Trnava predpokladá, že bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, pričom celkové príjmy a výdavky očakáva vo výške približne 70 560 tis. EUR. To predstavuje nárast o viac ako 12 %. V rozpočte 2019 mesto počíta s príjmom z podielových daní nižším o približne 3 % v porovnaní s rokom 2018, čo však môže v priebehu roka spresniť aktualizáciou rozpočtu. Očakáva sa vyššie čerpanie úverových zdrojov, a to o takmer 4-násobok oproti roku 2018, ktoré majú byť použité na dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie a mosta na Mikovínyho ulici, na rekonštrukciu školských a predškolských budov a pokračovanie revitalizácie športového areálu Slávia. Prebytok bežného rozpočtu sa podľa poslednej úpravy rozpočtu 2019 predpokladá na úrovni cca. 2 144 tis. EUR, čo predstavuje pokles o takmer 4-násobok oproti roku 2018 a v takto rozpočtovanej výške nepokrýva hodnotu dlhovej služby mesta. Dá sa však očakávať, že daňové príjmy mesto rozpočtovalo konzervatívnejšie, najmä v položke podielových daní, ktorých zreálnenie môže prispieť k zvýšeniu prebytku, rovnako tak rozpočtované bežné výdavky sú o 12 % vyššie oproti bežným výdavkom 2018, pričom štandardne mesto rozpočtuje zhruba 6 %-né medziročné zvýšenie. V kapitálových príjmoch mesto očakáva takmer 5-násobný nárast, najmä vďaka čerpaniu významnej časti presunutých kapitálových grantov z roku 2018. To sa prejavilo vo výdavkovej časti, keďže rozpočet počíta s navýšením kapitálových výdavkov o uvedené presunuté projekty z roku 2018. Na realizáciu svojich investičných aktivít mesto plánuje použiť okrem uvedených grantových zdrojov v objeme cca. 2 961 tis. EUR a úverových zdrojov v objeme cca. 5 145 tis. EUR aj vlastné zdroje z rezervných fondov v objeme cca. 4 923 tis. EUR. Rozpočtové hospodárenie mesta hodnotíme celkovo ako stabilné.

Ukazovatele zadlženosti

Pomer úverovej zadlženosti mesta Trnava k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol ku koncu roka 2018 úroveň približne 15 % a pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavoval približne 4 %. Mesto dodržalo obidva ukazovatele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde úverová zadlženosť nesmie presiahnuť hodnotu 60 % a dlhová služba 25 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. V prípade, ak mesto v roku 2019 načerpá plánované úverové zdroje vo výške 5 145 tis. EUR, celková úverová zadlženosť by sa mohla zvýšiť na úroveň približne 24 % a dlhová služba na približne 6 %, čo v oboch prípadoch hodnotíme ako nízke riziko. V období rokov 2020-2021 mesto neplánuje čerpať žiadne úverové zdroje.

Ukazovatele likvidity

Agentúra vníma veľmi pozitívne, že mesto dlhodobo vykazuje vysokú úroveň okamžitej likvidity, keď suma finančných prostriedkov na účtoch a krátkodobých pohľadávok predstavuje 2 až 2,5-násobok objemu krátkodobých záväzkov. Mesto k ultimu roka 2018 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti, čo hodnotíme rovnako pozitívne.

Regionálne ukazovatele

Mesto Trnava je súčasťou Trnavského kraja, ktorý je druhým priemyselne najrozvinutejším krajom na Slovensku. Na hrubom domácom produkte 2017 sa Trnavský kraj podieľal približne na úrovni 13 %. V absolútnom vyjadrení hrubý regionálny produkt na jedného obyvateľa predstavoval hodnotu 16 946 EUR v roku 2017 a 16 298 EUR v roku 2016. Miera nezamestnanosti v kraji sa v roku 2017 pohybovala okolo 2,6 % a v roku 2018 to bolo približne 2,3 %, čo sú veľmi priaznivé, nízke úrovne. Mesto Trnava poskytuje pracovné príležitosti pre svojich obyvateľov najmä v oblasti automobilového priemyslu, v subdodávateľských výrobných závodoch vrátane logistiky, v strojárskom a potravinárskom priemysle a tiež v oblasti turistického ruchu. Pre výhľadové obdobie najbližšieho roka očakávame, že regionálne ukazovatele sa budú vyvíjať na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.


Podiel Trnavského kraja na regionálnom HDP per capita v roku 2017 (graf č. 1)

1

Zdroj: Štatistický úrad SR, spracovanie ERA


Ukazovatele podpory

Vo svojich analýzach sa ERA zameriava aj na preskúmanie vzájomného vzťahu medzi suverénom (štátom) a hodnotenou municipalitou a na posúdenie miery vplyvu štátu, ktorý z týchto väzieb vyplýva. Po legislatívnej stránke je na Slovensku ručenie za záväzky v plnej zodpovednosti miest, obcí a VÚC, štát môže do záväzkového vzťahu vstúpiť až ako ručiteľ poslednej inštancie. Reguluje však rozpočtové pravidlá územnej samosprávy stanovením maximálneho stropu miery zadlženia a dlhovej služby. Štát pritom významnou mierou ovplyvňuje rozpočty miest a obcí, nakoľko určuje jednak mieru podielových daní a účelovo viazaných bežných transferov a dotácií ako základného zdroja ich bežných príjmov a súčasne prijíma opatrenia, ktoré majú významný dopad na výdavkovú časť ich rozpočtov. Závislosť mesta Trnava na príjmoch transferovaných zo štátu bola v roku 2018 priemerná a dosahovala približne 61 %, čo predstavuje úroveň porovnateľnú s rokom 2017, kedy predstavovala 60 %. Okrem uvedených faktorov ERA berie do úvahy aj rating štátu, ktorého administratívnou súčasťou je hodnotený municipálny subjekt. Celkovo hodnotíme ukazovatele podpory ako dobré.


Ratingový výhľad

Stabilný ratingový výhľad bol stanovený na základe očakávaní nízkej miery rizika po zvýšení zadlženosti, vysokej úrovne okamžitej likvidity a vysokej úrovne prebytku bežného rozpočtu.

Stabilný výhľad predpokladá, že rating s najväčšou pravdepodobnosťou zostane nezmenený v horizonte 12 mesiacov.


Kľúčové predpoklady

  • Úverová zadlženosť nebude rásť významnejšie v porovnaní s predpokladmi na rok 2019
  • Okamžitá likvidita sa nebude vyvíjať nepriaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019
  • Prebytok bežného rozpočtu sa bude vyvíjať priaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019


Potenciálny výhľad a/alebo faktory zmeny


Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie ratingu:

  • Výrazne nižšia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019
  • Výrazne vyšší objem prebytku bežného rozpočtu oproti roku 2018
  • Výrazne vyššie čerpanie kapitálových grantov oproti predpokladom na rok 2019
  • Výrazné zlepšenie vývoja makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky


Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.


Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zníženie ratingu:

  • Výrazne vyššia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019
  • Výrazné zhoršenie ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2018
  • Výrazne nižší objem prebytku bežného rozpočtu oproti predpokladom na rok 2019


Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zníženie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.


Príloha č. 1. Záverečný účet mesta za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

Plnenie k 31.12.2016

v %

Plnenie k 31.12.2017

v %

Plnenie k 31.12.2018

v %

Bežné príjmy spolu

49 196

107 %

52 194

106 %

55 464

104 %

  Daňové príjmy bežné

34 977

108 %

36 836

106 %

39 729

105 %

  Nedaňové príjmy bežné

5 377

113 %

5 781

117 %

5 709

114 %

  Granty a transfery bežné

8 842

98 %

9 577

100 %

10 026

97 %

Bežné výdavky spolu

42 744

97 %

44 555

97 %

47 252

85 %

  výdavky na splácanie úrokov

299

91 %

268

97 %

229

90 %

Výsledok bežného rozpočtu

6 452

x

7 639

x

8 212

x

Kapitálové príjmy spolu

1 719

87 %

334

16 %

973

24 %

  príjmy z predaja majetku

1 454

108 %

267

18 %

833

114 %

  kapitálové granty a transfery

265

42 %

67

12 %

140

4 %

Kapitálové výdavky spolu

3 460

41 %

9 064

47 %

7 508

38 %

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 1 741

x

- 8 730

x

- 6 535

x

Finančné operácie príjmové

3 440

53 %

8 799

54 %

6 369

43 %

  prijaté úvery

0

100 %

1 450

27 %

1 289

33 %

Finančné operácie výdavkové

1 839

100 %

2 092

105 %

2 206

100 %

  splátky istín

1 839

100 %

1 856

93 %

2 076

94 %

Výsledok finančných operácií

1 601

x

6 707

x

4 163

x

PRÍJMY SPOLU

54 355

100 %

61 327

91 %

62 806

87 %

VÝDAVKY SPOLU

48 043

88 %

55 711

83 %

56 966

79 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

6 312

x

5 616

x

5 840

x

Zdroj: Záverečné účty mesta Trnava, kalkulácie ERA

Príloha č. 2. Súvaha za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

K 31.12.2016

K 31.12.2017

K 31.12.2018

Aktíva

Neobežný majetok

166 114

168 561

166 331

  Dlhodobý nehmotný majetok

10

6

6

  Dlhodobý hmotný majetok

146 201

148 652

146 422

  Dlhodobý finančný majetok

19 903

19 903

19 903

Obežný majetok

51 939

50 695

54 969

  Zásoby

100

63

66

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

32 907

33 491

36 157

  Dlhodobé pohľadávky 

723

626

451

  Krátkodobé pohľadávky

3 174

2 650

3 163

  Finančné účty

15 035

13 865

15 132

  Poskytnuté návratné finančné výpomoci

0

0

0

Časové rozlíšenie    

190

240

336

AKTÍVA  SPOLU

218 243

219 496

221 636

Pasíva

 

 

 

Vlastné imanie

170 258

174 599

177 652

Záväzky

19 618

19 936

21 347

  Dlhodobé záväzky

4 909

4 687

4 890

  Krátkodobé záväzky

3 364

3 874

4 069

  Rezervy

2 534

2 584

4 292

  Bankové úvery a výpomoci

8 747

8 581

8 050

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

64

210

46

Časové rozlíšenie

28 367

24 961

22 638

PASÍVA  SPOLU

218 243

219 496

221 636

Zdroj: Finančné výkazy mesta Trnava, kalkulácie ERA

Príloha č. 3. Viacročný rozpočet mesta pre roky 2019 – 2021 v tis. EUR

Položka

Rozpočet na rok 2019

po zmenách

(vrátane RO)

Návrh rozpočtu

na rok 2020

Návrh rozpočtu

na rok 2021

Bežné príjmy spolu

55 022

53 522

53 904

  Daňové príjmy bežné

38 682

38 497

39 007

  Nedaňové príjmy bežné 

5 005

5 084

5 084

  Granty a transfery bežné

11 335

9 941

9 813

Bežné výdavky spolu

52 878

49 830

49 565

  výdavky na splácanie úrokov

270

270

270

Výsledok bežného rozpočtu

2 144

3 692

4 339

Kapitálové príjmy spolu

4 661

666

474

  príjmy z predaja majetku

1 700

100

100

  kapitálové granty a transfery

2 961

555

374

Kapitálové výdavky spolu

15 218

1 811

2 596

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 10 557

- 1 145

- 2 122

Finančné operácie príjmové

10 877

0

0

  prijaté úvery

5 145

0

0

Finančné operácie výdavkové

2 464

2 547

2 217

  splátky istín

2 464

2 547

2 217

Výsledok finančných operácií

8 413

- 2 547

- 2 217

PRÍJMY SPOLU

70 560

54 188

54 378

VÝDAVKY SPOLU

70 560

54 188

54 378

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

0

0

0

Zdroj: Rozpočet mesta Trnava na roky 2019-2021, kalkulácie ERA

Príloha č. 4. Zoznam významných informačných zdrojov

Interné informačné zdroje o hodnotenom subjekte

Externé informačné zdroje

Záverečný účet mesta Trnava za roky 2016, 2017 a 2018

Ministerstvo financií SR

Súvaha mesta Trnava k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Štatistický úrad SR

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Eurostat

Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2020-2021

Svetová banka

Zmeny rozpočtu za rok 2019

Národná banka Slovenska

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za rok 2018

Webová stránka mesta Trnava

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

Záverečný účet mesta Trnava za roky 2016, 2017 a 2018


Regulatórne zverejnenia

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a výhľad bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty vo verzii zo dňa 31.5.2019 (dostupná je na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia). V rovnakej sekcii sa nachádza aj ratingová škála, vrátane vysvetlenia významu každej ratingovej kategórie, a definícia defaultu. Informácia o miere historického zlyhania je dostupná na www.cerep.esma.europa.eu, dôvodová správa o význame mier zlyhania je dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Regulačný rámec, Zverejňovanie. Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa nezúčastňoval ratingového procesu a informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie ERA. V priebehu analytického procesu ERA nemala prístup k interným dokumentom hodnoteného subjektu. ERA v zmysle bežnej starostlivosti overila všetky podklady vstupujúce do ratingového procesu. ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočné pre priradenie dôveryhodného hodnotenia. Zverejneniu nevyžiadaného ratingového hodnotenia a výhľadu predchádzalo schválenie Ratingovým výborom. Žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov nevznikli. ERA je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo vydané 29. júna 2018. Aktualizované ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 29. mája 2019, po tomto oznámení ratingové hodnotenie a výhľad neboli zmenené ani doplnené. Predchádzajúce nevyžiadané ratingové hodnotenie bolo na úrovni A-, výhľad stabilný.

Download pdf:

Rating_Report_Sub-Sovereign_TRNAVA_SK.pdf


Approved by the Rating Committee:

Zuzana Hrebičková, Acting

Head of credit rating analysts

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

+421 905 394 352