Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu DUNAJSKÁ STREDA BBB+, výhľad stabilný
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu DUNAJSKÁ STREDA BBB+, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Dunajská Streda zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu. Nižšie hodnotenie ukazovateľov zadlženosti vyplýva z výsledkov analýzy, kde ERA pristúpila k úprave bodového hodnotenia na základe zhoršených výhľadových ukazovateľov.

Ratingové faktory

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Priemerné

Plánovanie a rozpočtový manažment

Dobré

Politické prostredie

Dobré

Transparentnosť

Dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

 Dobré

Finančné faktory

Ukazovatele zadlženosti

Veľmi dobré

Ukazovatele likvidity

Veľmi dobré

Ukazovatele hospodárenia bežného rozpočtu

Dobré

Regionálne ukazovatele

Dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Ukazovatele podpory

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Celkové skóre

Dobré

Ratingové hodnotenie subjektu

BBB+

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Mesto Dunajská Streda je okresným mestom ležiacim na juhu Slovenska v Podunajskej nížine, v regióne Žitný ostrov. Mesto ku koncu roka 2018 hospodárilo s celkovými ročnými príjmami vo výške 27 708 tis. EUR pri počte 22 730 obyvateľov.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci mestského rozpočtu k zhoršeniu miery príjmovej nezávislosti mesta, kedy pomer bežných príjmov (bez započítania účelovo viazaných štátnych dotácií) k celkovým príjmom mesta dosiahol len necelých 54 %, pričom za rok 2017 to predstavovalo cca. 64 % a za rok 2016 takmer 65 %. K zhoršeniu ukazovateľa došlo v dôsledku významného zvýšenia čerpaných úverov, čo na jednej strane viedlo k vyššiemu objemu celkových ročných príjmov mesta, no na druhej strane to zhoršilo mieru príjmovej nezávislosti mesta. Štruktúra vlastných príjmov mesta Dunajská Streda je dobre diverzifikovaná, objem bežných príjmov je závislý najmä od výšky podielových daní. Ich podiel na bežných príjmoch (bez dotácií) sa konštantne drží na úrovni cca. 58 %. Napriek nižšej miere závislosti, konštantný medziročný vývoj ukazovateľa naznačuje, že mesto je málo proaktívne pri získavaní ďalších vlastných zdrojov v bežnom rozpočte. Mestu sa však darí dlhodobo udržiavať pomer bežných výdavkov voči bežným príjmom na úrovni približne 88 %, čím si vytvára dostatočný priestor pre prebytok, ktorý môže použiť na svoj ďalší rozvoj.

Plánovanie a rozpočtový manažment

Úroveň plánovania a riadenia rozpočtu mesta Dunajská Streda hodnotíme ako priemernú. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 bol schválený 11. decembra 2018. Záverečný účet za rok 2018 schvlálilo Mestské zastupiteľstvo bez výhrad na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2019. Počas roka mesto aktualizuje údaje o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a tieto úpravy schvaľuje v priemere jedenkrát za štvrťrok, v roku 2018 však mesto pripravilo až šesť úprav.

Ukazovatele efektivity riadenia rozpočtu za rok 2018 hodnotíme ako veľmi dobré. Prebytok bežného rozpočtu sa medziročne zvyšuje o približne 18 % a pozitívny vývoj potvrdzuje aj nárast hodnoty ukazovateľa prevádzkovej marže z hodnoty 10,65 % v roku 2016 na 12,47 % v roku 2018, pričom v absolútnom vyjadrení sa za obdobie rokov 2016-2018 pohyboval na úrovni približne štvornásobku ročnej dlhovej služby, čo považujeme za veľmi priaznivý stav. Mesto si tak vytvára väčšie rezervy na investičné aktivity. Pozitívne hodnotíme, že objem prebytku bežného rozpočtu bol v období rokov 2016-2017 vyšší, než kapitálové výdavky, v roku 2018 však kapitálové výdavky pohltili viac ako dvojnásobok prebytku bežného rozpočtu. Medziročne sa zlepšuje efektivita použitia bežných príjmov v pomere k prebytku bežného rozpočtu, pričom prebytok za rok 2016 bol na úrovni 15 % bežných príjmov (bez dotácií) oproti roku 2018, kedy dosiahol takmer 18 % bežných príjmov. Vďaka takmer päťnásobne vyššiemu objemu kapitálových výdavkov si mesto výrazne vylepšilo ukazovateľ investičných aktivít, kde kapitálové výdavky za rok 2018 predstavovali až takmer 25 % celkových výdavkov v porovnaní s rokom 2017, kedy predstavovali len 7 %.

Politické prostredie

Pri hodnotení politického prostredia vychádzame z ukazovateľov Svetovej banky (Worldwide Governanace Indicators/WGI), upravených o mieru pôsobenia indikátorov charakterizujúch región, v ktorom sa nachádza hodnotená municipalita. Podľa ukazovateľov Svetovej banky je fungovanie verejnej správy hodnotené pozitívne, rovnako aj miera poilitickej stability. Na komunálnej úrovni došlo k výrazným zmenám v rozložení politických síl a to nielen po voľbách do vyšších územných celkov, ale aj po komunálnych voľbách v novembri 2018.

V komunálnych voľbách starosta mesta Dunajská Streda svoj post obhájil, preto očakávame, že staro-nové vedenie bude pokračovať v doterajšej stratégii riadenia mesta.

Transparentnosť

Úroveň transparentnosti mesta Dunajská Streda hodnotíme ako dobrú. Mesto má zriadenú webovú stránku, kde pravidelne zverejňuje svoje dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami a lehotami.

Finančné faktory

Hospodárenie mesta Dunajská Streda v roku 2018

V roku 2018 hospodárilo mesto Dunajská Streda s celkovými príjmami vo výške 27 708 tis. EUR, čo predstavuje nárast o približne 35 % oproti roku 2017 a s celkovými výdavkami vo výške 25 304 tis. EUR, ktoré rovnako medziročne vzrástli a to o 36 %. Medziročné zvýšenie celkových príjmov aj výdavkov je výrazné a bolo spôsobené predovšetkým nárastom vo finančnej časti rozpočtu tým, že mesto čerpalo vyšší objem finančných prostriedkov z úveru a z rezervného fondu a tiež z dôvodu nárastu výdavkov v kapitálovej časti rozpočtu. Bežné príjmy medziročne vzrástli o 12 %, čo bolo spôsobené najmä nárastom príjmov z podielových daní. Bežné výdavky medziročne vzrástli o 11 %, najmä z dôvodu nárastu výdavkov v oblasti školstva a školských služieb. V kapitálových príjmoch sa mestu nepodarilo rozpočet naplniť, najmä z dôvodu výpadku očakávaných grantových zdrojov, ktoré mesto predpokladá, že obdrží v roku 2019. V roku 2018 mesto čerpalo kapitálové výdavky na úrovni takmer 5-násobku roku 2017 a bolo investične oveľa aktívnejšie, čo hodnotíme pozitívne. Na realizáciu svojich projektov mesto čerpalo hlavne zdroje z rezervného fondu vo výške 3 337 tis. EUR, avšak mesto použilo aj úverové zdroje v objeme 2 532 tis. EUR, čím došlo k zvýšeniu úverového zaťaženia o takmer 12 %. Úverové zdroje boli použité na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Dlhovú službu za rok 2018 plnilo mesto riadne a včas. Mesto v roku 2018 ukončilo hospodárenie s prebytkom 2 404 tis. EUR, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástol o približne 25 %, čo hodnotíme pozitívne.

Hodnotenie rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2019

V roku 2019 mesto Dunajská Streda predpokladá, že bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, pričom celkové príjmy a výdavky očakáva vo výške približne 25 990 tis. EUR, čo predstavuje pokles o približne 7 %, mesto však predpokladá vyšší objem grantov, čo v priebehu roka môže spresniť aktualizáciou rozpočtu. Príjmy z podielových daní mesto očakáva vyššie o približne 8 % v porovnaní s rokom 2018. Mesto rozpočtuje o takmer 9 % vyššie bežné výdavky oproti roku 2018, čo súvisí s navýšením platov pedagogických, nepedagogických a administratívnych pracovníkov. Prebytok bežného rozpočtu sa podľa poslednej úpravy rozpočtu 2019 predpokladá na úrovni cca. 1 647 tis. EUR, čo predstavuje pokles o takmer 38 % oproti roku 2018. Napriek tomu, že prebytok bežného rozpočtu je na úrovni viac ako dvojnásobku hodnoty dlhovej služby mesta, jeho pokles hodnotíme negatívne, najmä v kontexte s vyššou mierou úverovej zadlženosti. V kapitálových príjmoch mesto očakáva takmer 3-násobný nárast, najmä vďaka čerpaniu významnej časti presunutých kapitálových grantov z roku 2018. To sa odráža vo výdavkovej časti, keďže rozpočet počíta s navýšením kapitálových výdavkov o uvedené presunuté projekty z roku 2018. Na realizáciu svojich investičných aktivít mesto plánuje použiť okrem uvedených grantových zdrojov v objeme cca. 1 733 tis. EUR aj vlastné zdroje z rezervných fondov v objeme cca. 1 935 tis. EUR a súčasne mesto môže využiť aj vrátenú finančnú výpomoc vo výške 400 tis. EUR, ktorú v minulosti poskytlo spoločnosti Thermalpark Dunajská Streda. Rozpočtové hospodárenie mesta hodnotíme celkovo ako stabilné.

Ukazovatele zadlženosti

Pomer úverovej zadlženosti mesta Dunajská Streda k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol ku koncu roka 2018 úroveň 37,5 % a pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavoval približne 2,5 %. Mesto dodržalo obidva ukazovatele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde úverová zadlženosť nesmie presiahnuť hodnotu 60 % a dlhová služba 25 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. Mesto v rokoch 2019-2021 neplánuje čerpať nové úverové zdroje, predpokladá sa len dočerpanie v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. Celková úverová zadlženosť je však v rámci porovnateľnej vzorky miest vysoká, čo z hľadiska výhľadových ukazovateľov hodnotíme ako zvýšené riziko, ktoré sme premietli aj do zníženého bodového hodnotenia.

Ukazovatele likvidity

Agentúra vníma veľmi pozitívne, že mesto dlhodobo vykazuje vysokú úroveň okamžitej likvidity, keď suma finančných prostriedkov na účtoch a krátkodobých pohľadávok predstavuje 3-násobok objemu krátkodobých záväzkov. Negatívne však hodnotíme skutočnosť, že mesto evidovalo ku koncu roka 2018 záväzky po lehote splatnosti vo výške 191 tis. EUR, ktoré boli o 14 % vyššie, než záväzky po lehote splatnosti evidované ku koncu roka 2017.

Regionálne ukazovatele

Mesto Dunajská Streda je súčasťou Trnavského kraja, ktorý je druhým priemyselne najrozvinutejším krajom na Slovensku. Na hrubom domácom produkte 2017 sa Trnavský kraj podieľal približne na úrovni 13 %. V absolútnom vyjadrení hrubý regionálny produkt na jedného obyvateľa predstavoval hodnotu 16 946 EUR v roku 2017 a 16 298 EUR v roku 2016. Miera nezamestnanosti v kraji sa v roku 2017 pohybovala okolo 2,6 % a v roku 2018 to bolo približne 2,3 %, čo sú veľmi priaznivé, nízke úrovne. Mesto Dunajská Streda však nepatrí k priemyselne orientovaným mestám, svojim obyvateľov poskytuje pracovné príležitosti najmä v oblasti turistického ruchu a rekreácie (areál Thermalparku), logistických služieb a obchodu. Pre výhľadové obdobie najbližšieho roka očakávame, že regionálne ukazovatele sa budú vyvíjať na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.

Podiel Trnavského kraja na regionálnom HDP per capita v roku 2017 (graf č. 1)

diagr

Zdroj: Štatistický úrad SR, spracovanie ERA

Ukazovatele podpory

Vo svojich analýzach sa ERA zameriava aj na preskúmanie vzájomného vzťahu medzi suverénom (štátom) a hodnotenou municipalitou a na posúdenie miery vplyvu štátu, ktorý z týchto väzieb vyplýva. Po legislatívnej stránke je na Slovensku ručenie za záväzky v plnej zodpovednosti miest, obcí a VÚC, štát môže do záväzkového vzťahu vstúpiť až ako ručiteľ poslednej inštancie. Reguluje však rozpočtové pravidlá územnej samosprávy stanovením maximálneho stropu miery zadlženia a dlhovej služby. Štát pritom významnou mierou ovplyvňuje rozpočty miest a obcí, nakoľko určuje jednak mieru podielových daní a účelovo viazaných bežných transferov a dotácií ako základného zdroja ich bežných príjmov a súčasne prijíma opatrenia, ktoré majú významný dopad na výdavkovú časť ich rozpočtov. Závislosť mesta Dunajská Streda na príjmoch transferovaných zo štátu bola v roku 2018 priemerná a dosahovala približne 70 %, čo predstavuje úroveň porovnateľnú s rokom 2017, kedy predstavovala 73 %. Okrem uvedených faktorov ERA berie do úvahy aj rating štátu, ktorého administratívnou súčasťou je hodnotený municipálny subjekt. Celkovo hodnotíme ukazovatele podpory ako dobré.

Ratingový výhľad

Stabilný ratingový výhľad bol stanovený na základe očakávaní vysokej úrovne okamžitej likvidity, udržateľnej úrovne prebytku bežného rozpočtu a schopnosti mesta pokryť všetky záväzky z dlhovej služby, napriek zvýšenej zadlženosti.

Stabilný výhľad predpokladá, že rating s najväčšou pravdepodobnosťou zostane nezmenený v horizonte 12 mesiacov.

Kľúčové predpoklady

  • Úverová zadlženosť nebude rásť významnejšie v porovnaní s predpokladmi na rok 2019
  • Okamžitá likvidita sa nebude vyvíjať nepriaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019
  • Prebytok bežného rozpočtu sa bude vyvíjať priaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019

Potenciálny výhľad a/alebo faktory zmeny

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie ratingu:

• Výrazne nižšia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019

• Výrazne vyšší objem prebytku bežného rozpočtu oproti roku 2018

• Výrazne vyššie čerpanie kapitálových grantov oproti predpokladom na rok 2019

• Výrazné zlepšenie vývoja makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zníženie ratingu:

• Výrazne vyššia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019

• Výrazné zhoršenie ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2018

• Výrazne nižší objem prebytku bežného rozpočtu oproti predpokladom na rok 2019

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zníženie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Príloha č. 1. Záverečný účet mesta za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

Plnenie k 31.12.2016

v %

Plnenie k 31.12.2017

v %

Plnenie k 31.12.2018

v %

Bežné príjmy spolu

17 505

102 %

18 842

100 %

21 146

102 %

  Daňové príjmy bežné

10 089

103 %

10 761

102 %

11 973

104 %

  Nedaňové príjmy bežné

1 999

104 %

2 295

97 %

2 933

98 %

  Granty a transfery bežné

5 417

100 %

1 341

93 %

6 240

100 %

Bežné výdavky spolu

15 641

97 %

16 642

99 %

18 510

96 %

  výdavky na splácanie úrokov

101

80 %

86

99 %

92

104 %

Výsledok bežného rozpočtu

1 864

x

2 200

x

2 636

x

Kapitálové príjmy spolu

497

77 %

178

18 %

674

43 %

  príjmy z predaja majetku

253

65 %

178

101 %

674

43 %

  kapitálové granty a transfery

244

95 %

0

0 %

0

0 %

Kapitálové výdavky spolu

1 399

88 %

1 316

28 %

6 236

74 %

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 902

x

- 1 138

x

- 5 562

x

Finančné operácie príjmové

623

100 %

1 477

61 %

5 888

100 %

  prijaté úvery

0

100 %

668

42 %

2 532

100 %

Finančné operácie výdavkové

666

100 %

619

100 %

558

100 %

  splátky istín

476

100 %

419

100 %

421

100 %

Výsledok finančných operácií

- 43

x

858

x

5 330

x

PRÍJMY SPOLU

18 625

101 %

20 497

93 %

27 708

98 %

VÝDAVKY SPOLU

17 706

96 %

18 577

84 %

25 304

90 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

919

x

1 920

x

2 404

x

Zdroj: Záverečné účty mesta Dunajská Streda, kalkulácie ERA

Príloha č. 2. Súvaha za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

K 31.12.2016

K 31.12.2017

K 31.12.2018

Aktíva

Neobežný majetok

65 487

65 293

68 486

  Dlhodobý nehmotný majetok

69

101

112

  Dlhodobý hmotný majetok

45 733

44 193

47 238

  Dlhodobý finančný majetok

19 685

20 999

21 136

Obežný majetok

6 585

8 953

8 353

  Zásoby

0

0

0

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

2 201

3 340

3 937

  Dlhodobé pohľadávky 

0

0

0

  Krátkodobé pohľadávky

2 065

1 813

1 685

  Finančné účty

1 919

3 400

2 331

  Poskytnuté návratné finančné výpomoci

400

400

400

Časové rozlíšenie    

274

232

193

AKTÍVA  SPOLU

72 346

74 478

77 032

Pasíva

 

 

 

Vlastné imanie

60 064

60 767

61 920

Záväzky

7 708

9 042

9 836

  Dlhodobé záväzky

2 035

1 949

1 849

  Krátkodobé záväzky

1 120

2 241

969

  Rezervy

3

2

2

  Bankové úvery a výpomoci

4 550

4 850

7 016

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

0

0

0

Časové rozlíšenie

4 574

4 670

5 277

PASÍVA  SPOLU

72 346

74 478

77 032

Zdroj: Finančné výkazy mesta Dunajská Streda, kalkulácie ERA

Príloha č. 3. Viacročný rozpočet mesta pre roky 2019 – 2021 v tis. EUR

Položka

Rozpočet na rok 2019

po zmenách

(vrátane RO)

Návrh rozpočtu

na rok 2020

Návrh rozpočtu

na rok 2021

Bežné príjmy spolu

21 810

21 401

22 088

  Daňové príjmy bežné

12 710

12 394

13 081

  Nedaňové príjmy bežné 

2 692

2 627

2 627

  Granty a transfery bežné

6 408

6 380

6 380

Bežné výdavky spolu

20 163

19 823

20 384

  výdavky na splácanie úrokov

127

127

127

Výsledok bežného rozpočtu

1 647

1 578

1 704

Kapitálové príjmy spolu

1 845

85

85

  príjmy z predaja majetku

112

85

85

  kapitálové granty a transfery

1 733

0

0

Kapitálové výdavky spolu

5 245

69

69

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 3 400

16

16

Finančné operácie príjmové

2 335

0

0

  prijaté úvery

0

0

0

Finančné operácie výdavkové

582

582

582

  splátky istín

582

582

582

Výsledok finančných operácií

1 753

1 012

1 138

PRÍJMY SPOLU

25 990

21 486

22 173

VÝDAVKY SPOLU

25 990

20 474

21 035

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

0

1 012

1 138

Zdroj: Rozpočet mesta Dunajská Streda na roky 2019-2021, kalkulácie ERA

Príloha č. 4. Zoznam významných informačných zdrojov

Interné informačné zdroje o hodnotenom subjekte

Externé informačné zdroje

Záverečný účet mesta Dunajská Streda za roky 2016, 2017 a 2018

Ministerstvo financií SR

Súvaha mesta Dunajská Streda k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Štatistický úrad SR

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Eurostat

Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet mesta Dunajská Streda na roky 2020-2021

Svetová banka

Zmeny rozpočtu za rok 2019

Národná banka Slovenska

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za rok 2018

Webová stránka mesta Dunajská Streda

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

Investičný plán mesta Dunajská Streda na rok 2019

Regulatórne zverejnenia

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a výhľad bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty vo verzii zo dňa 31.5.2019 (dostupná je na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia). V rovnakej sekcii sa nachádza aj ratingová škála, vrátane vysvetlenia významu každej ratingovej kategórie, a definícia defaultu. Informácia o miere historického zlyhania je dostupná na www.cerep.esma.europa.eu, dôvodová správa o význame mier zlyhania je dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Regulačný rámec, Zverejňovanie. Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa nezúčastňoval ratingového procesu a informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie ERA. V priebehu analytického procesu ERA nemala prístup k interným dokumentom hodnoteného subjektu. ERA v zmysle bežnej starostlivosti overila všetky podklady vstupujúce do ratingového procesu. ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočné pre priradenie dôveryhodného hodnotenia. Zverejneniu nevyžiadaného ratingového hodnotenia a výhľadu predchádzalo schválenie Ratingovým výborom. Žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov nevznikli. ERA je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo vydané 8. júna 2018. Aktualizované ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 5. júna 2019, po tomto oznámení ratingové hodnotenie a výhľad neboli zmenené ani doplnené. Predchádzajúce nevyžiadané ratingové hodnotenie bolo na úrovni BBB+, výhľad stabilný.

Download pdf:

Rating_Report_Sub-Sovereign_DUNAJSKÁ_STREDA_SK.pdf


Approved by the Rating Committee:

Zuzana Hrebičková, Acting

Head of credit rating analysts

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

+421 905 394 352