Home Ratingové hodnotenia a Výskum Archív Výrok o ratingu mesta Sereď
Výrok o ratingu mesta Sereď
Štvrtok, 09 December 2010

Mestu Sereď bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Sereď zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 9.12.2010.

Zdôvodnenie:

  • Mesto úspešne realizuje svoje investičné zámery. Jeden z väčších investičných projektov v meste Sereď v roku 2011 bude „Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď“. V roku 2010 bola mestu schválená dotácia z EU fondov v sume 1 265 tis. EUR. Celkové náklady na projekt sú vo výške 1 332 tis. EUR. Bude to prvé centrálne mestské námestie v Seredi, ktoré je jedným zo základných mestotvorných prvkov.
  • Ďalším finančne náročným projektom mesta Sereď je aj „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J. Fándlyho Sereď“. Schválená výška grantu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja je v objeme 1 222 tis. EUR. Celkové výdavky na financovanie investície dosahujú objem 1 552 tis. EUR. Mesto na spolufinancovanie týchto investičných aktivít použije bankový úver, avšak ten významne nezaťaží hospodárenie.
  • Mesto Sereď v roku 2009 ako aj v roku 2010 dodržalo obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia. Ukazovateľ zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka bol nulový. Pre rok 2011 mesto rozpočtovalo prijatie bankového úveru vo výške 830 tis. EUR. Po zohľadnení tohto úveru v ukazovateli Zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka, tento ukazovateľ by mal byť ku koncu roka 2011 na úrovni 10,87 %, t.j. pod zákonným limitom.
  • V zmysle monitorovacej správy k 30.6.2010 mesto dosiahlo prebytok vo výške 1 201 tis. EUR. Mesto aj ku koncu III. štvrťroka 2010 disponovalo s dostatočným objemom disponibilných finančných prostriedkov. Záväzky po lehote splatnosti v súčasnosti mesto Sereď neeviduje.
  • Viacročný rozpočet mesta Sereď na roky 2011-2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 9. 11. 2010. Rozpočet mesta na rok 2011 bol rozpočtovaný ako vyrovnaný, pri celkových príjmoch a celkových výdavkoch v sume 10,7 mil. EUR.
  • Hospodárska kríza negatívne vplývala na rozpočty miest a obcí SR počas roka 2010 a mala na samosprávy väčší dopad ako v predchádzajúcom roku. Podľa aktualizovanej prognózy daní sa znižuje odhadovaný výnos dane z príjmov FO pre obce na rok 2010 z 1 134,7 mil. EUR na hodnotu 993,7 mil. EUR. Prognóza výnosu dane z príjmov FO na rok 2011 je optimistickejšia - odhaduje sa v sume 1 238,8 mil. EUR. Mesto Sereď by malo opatrne hospodáriť aj nasledovný rok. Agentúra bude priebežne monitorovať finančnú situáciu v meste počas roka 2011.

Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu:
Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu:

Vznik nepredvídateľných situácií, ktoré budú vytvárať tlak na cash-flow môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 30.9.2003; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 9.12.2010 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 23.9.2009 s prideleným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene  BBB   (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating  S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 14.12.2010.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné jeden kalendárny rok odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu. Zoznam použitých významných zdrojov

Výkazy mesta (súvaha, výkaz o plnení rozpočtu)  k 31.12.2009
Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív k 30.6.2010, k 30.9.2010
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2009
Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2009
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2009
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2010
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta a jeho príspevkových organizácií za rok 2009
Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2009
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na roky 2010-2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď na II. polrok 2010
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na roky 2011-2013
Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. - Súvaha a Výkaz ziskov a strát, Výročná správa k 31.12.2009 a správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky
Informatívna správa o príprave projektov
Štatistický úrad SR
Národná banka Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Obchodný register SR
Združenie miest a obcí
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zoznam použitých významných zdrojov
Hlavný analytik: Ing. Andrej Spišiak, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.