Home
Výrok o ratingu mesta Trenčín
Pondelok, 21 December 2009

Mestu Trenčín bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Trenčín zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Read More

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od  21.12.2009.

Zdôvodnenie:

  • V súčasnosti v Trenčíne platí územný plán schválený ešte v roku 1998. Vzhľadom k plánovaným územným zmenám v meste, pristúpilo mesto koncom roka 2007 k spracovaniu nového Územného plánu mesta Trenčín. Mesto predpokladá, že návrh územného plánu, po zohľadnení všetkých pripomienok predloží na jeho schválenie MsZ koncom budúceho roka. Nový územný plán podporí budúci rozvoj mesta pre príchod nových investícií.
  • Mestu sa v decembri 2009 podarilo priviesť nového investora do priemyselného parku - taiwanskú spoločnosť AU Optronics, ktorá je tretím najväčším výrobcom obrazoviek a displejov z tekutých kryštálov využívajúci technológiu TFT (TFT-LCD) na svete. Spoločnosť v priemyselnom parku postaví závod pre 3 300 nových pracovných príležitostí. Výroba by sa mala naplno spustiť v roku 2011. Mesto tak napĺňa svoj zámer - podporovať investície s tzv. vyššou pridanou hodnotou.
  • Výsledok hospodárenia mesta k 31.12.2008 bol prebytok vo výške 1 037 tis. EUR a v porovnaní s rokom 2007 bol vyšší v absolútnom vyjadrení o 519 tis. EUR. Ku koncu 3. štvrťroka 2009 mesto dosiahlo výsledok hospodárenia v objeme 2 484 tis. EUR. V priebehu roka 2009 vykonalo niekoľko opatrení vedúcich k úspore bežných výdavkov. Mesto v súčasnosti neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.
  • Mesto Trenčín v roku 2008 dodržalo obe kritériá zadlženosti v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia a z pohľadu dnešných informácií ich dodrží aj ku koncu roka 2009. Predpoklad pre rok 2009 je v porovnaní s rokom 2008 pokles ukazovateľa Zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka na úroveň 43 % a mierny nárast ukazovateľa Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka na úroveň 5,8 %. Vzhľadom na výšku dlhodobých záväzkov mesta by mesto malo opatrne pristupovať k ich zvýšeniu.
  • Mesto Trenčín sa snaží postupne čiastočne outsorcovať činnosti mesta zabezpečujúce jeho správu a údržbu. Od júla 2009 outsourcuje činnosti – správu verejnej zelene. Dovtedy túto činnosť vykonávala rozpočtová organizácia mesta Mestské hospodárstvo a správa lesov. V súčasnosti mesto plánuje využívať outsorcing aj v ďalších oblastiach – cintorínske služby a iné.
  • Ratingové hodnotenie prebieha v čase svetovej hospodárskej krízy. Počas roka 2009 ministerstvo financií znižovalo daňové príjmy, ktoré prerozdeľuje samosprávam a pre rok 2010 rozpočtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by malo mesto opatrne hospodáriť aj nasledovný rok. Agentúra bude priebežne monitorovať finančnú situáciu v meste počas roka 2010.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu:
Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu:
Výrazné procesné zmeny, najmä v oblasti finančného riadenia, ktoré by ovplyvnili nepriaznivo hospodárenie mesta, môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 5.4.2005; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa  21.12.2009 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 17.12.2008 s prideleným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene  A-   (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating  S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú pridelené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).
Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 22.12.2009.
Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).
Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.
ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Manažér ratingového projektu: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.