Home
Výrok o ratingu mesta Liptovský Mikuláš
Streda, 02 December 2009

Mestu Liptovský Mikuláš bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Liptovský Mikuláš zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je pozitívny.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od  2.12.2009.

Zdôvodnenie:

  • Mesto Liptovský Mikuláš v súčasnosti pripravuje nový Územný plán mesta. Územný plán má okrem oblasti dopravy vytvoriť aj jednotnú koncepciu rozvoja v meste a bude zohľadňovať aj pripravované investičné akcie. Dokument bude ukončený koncom roka 2010.
  • Zámer mesta je na svojom území pripraviť hnedý priemyselný park (územie za Váhom smerom na Závažnú porubu v rozlohe približne 5 ha). Výstavba infraštruktúry je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku. Ďalšou lokalitou pre vstup domácich i zahraničných investorov je zelený priemyselný park (územie medzi Okoličným a Uhorskou Vsou). Pozemky v tomto areáli mesto odpredalo spoločnosti, ktorá na vlastné náklady vystavia haly a potrebnú infraštruktúru. Týmito krokmi mesto podporí rast zamestnanosti na jeho území.
  • Finančná situácia mesta Liptovský Mikuláš je v súčasnosti stabilná. Výsledkom hospodárenia za rok 2008 bol prebytok vo výške 741 tis. EUR. Aj k 30.6.2009 mesto hospodárilo prebytkovo vo výške 1 974 tis. EUR. Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesto v roku 2008 dodržalo – hodnota ukazovateľa Zadlženosť k bežným príjmom p.r. dosiahla 28,49 % (zákonný limit je 60 %) a hodnota ukazovateľa Dlhová služba k bežným príjmom p.r. 5,51 % (zákonný limit 25 %). K 31.12.2009 sa úroveň týchto ukazovateľov zvýši, avšak ešte stále bude pod zákonným limitom.
  • V súvislosti s informatizáciou na MsÚ mesto koncom roka 2008 začalo implementovať ciele vyplývajúce z Koncepcie rozvoja informačných systémov pre mesto Liptovský Mikuláš. V roku 2009 pokračuje v ich realizácii. V súčasnosti je dobudovaný takmer celý nový systém ekonomických modulov, zosieťovanie niektorých organizácií s mestským úradom a pod.. Cieľom je ich prepojenie a využívanie aj pre konsolidácie ekonomických výsledkov.
  • Mesto Liptovský Mikuláš na profesionálnej úrovni riadi všetky svoje príjmové a výdavkové operácie. Pričom pružne reaguje na aktuálne podmienky municipálneho sektora.
  • Ratingové hodnotenie prebieha v čase svetovej hospodárskej krízy. Počas roka 2009 ministerstvo financií znižovalo daňové príjmy, ktoré prerozdeľuje samosprávam a pre rok 2010 rozpočtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by malo mesto opatrne hospodáriť a monitorovať dlhovú službu aj nasledovný rok. Agentúra bude priebežne monitorovať finančnú situáciu v meste počas roka 2010.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu:
Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu:
Vznik nepredvídateľných situácií, ktoré budú vytvárať tlak na cash-flow môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 12.2.2002; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa  2.12.2009 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 16.10.2008 s prideleným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene  BBB   (stabilný výhľad)
Dlhodobý rating v cudzej mene  BBB-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating  S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú pridelené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).
Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 3.12.2009.
Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).
Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.
ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Manažér ratingového projektu: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.