Home
Výrok o ratingu mesta Vranov nad Topľou
Streda, 02 December 2009

Mestu Vranov nad Topľou bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Vranov nad Topľou zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je stabilný.

Read More

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od  2.12.2009.

Zdôvodnenie:

  • Hlavný strategický dokument Stratégia rozvoja mesta Vranov nad Topľou do roku 2015, mesto v roku 2008 aktualizovalo. Aktualizácia zohľadnila výstavbu priemyselného parku a obsahuje doplnenie zámerov v nadväznosti na nové výzvy. Mesto kontinuálne napĺňa stanovené ciele v zmysle tohto dokumentu.
  • Mesto Vranov nad Topľou, s cieľom podpory rozvoja jeho územia, pripravilo nový územný plán. Jednou z kľúčových oblastí, ktoré sú súčasťou nového plánu je riešenie dopravy v meste.
  • Zámer mesta je vytvárať podmienky pre obyvateľov, aby podporilo rast zamestnanosti. Už v roku 2008 sa mestu podarilo na tento účel zrealizovať výstavbu nového priemyselného parku Ferovo (v južnej časti mesta). V súčasnosti je park z dôvodu globálnej hospodárskej krízy neobsadený. Mesto však aktívne vyhľadáva potenciálnych investorov.
  • Výsledkom hospodárenia mesta Vranov nad Topľou k 31.12.2008 bol prebytok vo výške 672 tis. Eur vrátane účelových prostriedkov. K 30.6.2009 hospodárenie mesta bolo tiež prebytkové v objeme 1 070 tis. Eur. V roku 2008 boli celkové príjmy vyššie ako v predchádzajúcich rokoch, a to najmä z dôvodu vyšších kapitálových príjmov. V roku 2009 sa mestu nepodarilo získať plánované kapitálové príjmy z odpredaja majetku.
  • V roku 2008 úverová zadlženosť mesta vzrástla z dôvodu čerpania nových úverov. Mesto k 31.12.2008 dodržalo obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia – hodnota ukazovateľa Zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahla úroveň 38,8 % a Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka 5,4 %. K 31.12.2009 sa úroveň týchto ukazovateľov mierne zvýši.
  • Ratingové hodnotenie prebieha v čase svetovej hospodárskej krízy. Počas roka 2009 ministerstvo financií znižovalo daňové príjmy, ktoré prerozdeľuje samosprávam a pre rok 2010 rozpočtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by malo mesto opatrne hospodáriť aj nasledovný rok. Agentúra bude priebežne monitorovať finančnú situáciu v meste počas roka 2010.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu:
Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu:
Vznik nepredvídateľných situácií, ktoré budú vytvárať tlak na cash-flow môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 3.4.2006; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa  2.12.2009 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 4.11.2008 s prideleným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene  BB+   (stabilný výhľad)
Dlhodobý rating v cudzej mene  BB     (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating  S3

ERA vyhlasuje, že ratingy sú pridelené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).
Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 3.12.2009.
Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).
Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.
ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Manažér ratingového tímu: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.