Home
Výrok o ratingu mesta Skalica
Štvrtok, 29 Apríl 2010

Mestu Skalica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Skalica zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Read More

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 29.4.2010.

Zdôvodnenie:

  • Mesto Skalica v roku 2009 pripravilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Skalica do roku 2013. Dokument vychádza z Národného rozvojového plánu a nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja. Globálny cieľ PHSR mesta Skalica je budovať mesto s vysokou kvalitou mestského prostredia, s veľkou historickou hodnotou, tradíciami a reprezentatívnym obsahom, mesto s vysokým cezhraničným významom.
  • Mesto sa aktívne zapája do všetkých oblastí, ktoré sú v jej kompetencii a snaží sa vytvárať v tých oblastiach nové a lepšie podmienky pre svojich obyvateľov a pre turistov. Rozvoj mesta smeruje do oblasti rozvoja cestovného ruchu, skvalitňovania životného prostredia, rozvoja bytovej výstavby, zlepšenia zdravotnej starostlivosti, rozvoja športu, zlepšenia podmienok pre seniorov atď. Výdavky na rozvojové aktivity v roku 2009 dosiahli 3,7 mil. EUR a pre rok 2010 sú naplánované v objeme 11,4 mil. EUR, z toho až 82 % plánuje zabezpečiť z nenávratných finančných príspevkov.
  • Finančná situácia mesta Skalica je dlhodobo stabilná. Mesto v roku 2009 dosiahlo prebytok vo výške 705 tis. EUR, pri celkových dosiahnutých príjmoch v sume 16,9 mil. EUR a výdavkoch 16,2 mil. EUR. Ku koncu roka 2009 mesto Skalica neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti. Zadlženosť mesta k 31.12.2009, v zmysle rozpočtových pravidiel, spĺňala zákonné podmienky, kedy hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahla úroveň 32,16 % (zákonný limit je 60 %) a hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahla 5,18 % (zákonný limit je 25 %). Príjmy a výdavky mesto dôsledne manažovalo, a tak v roku 2009 nevznikli žiadne závažné neočakávané situácie v oblasti rozpočtu.  
  • V októbri 2009 sa v rekonštruovanej časti kláštora milosrdných bratov uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Záujmom mesta je podporovať aj rozvoj vysokého školstva. Na území mesta Skalica pôsobí úspešne už štvrtí rok aj súkromná Stredoeurópska vysoká škola, n.o. v Skalici. Mesto zabezpečilo pre vyučovací proces potrebné priestory. V súčasnosti je už vysoká škola finančne sebestačná.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu:
Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu:
Vznik nepredvídateľných situácií, ktoré budú vytvárať tlak na cash-flow môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.2.2004; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa  29.4.2010 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 26.3.2009 s prideleným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene  BBB+   (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating  S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú pridelené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 2.5.2010.
Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).
Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.
ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

Manažér ratingového projektu: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.