Home Regulačný rámec a regulačné dokumenty Riadenie konfliktu záujmov Metodika pre zabezpečenie nezávislosti a predchádzaniu konfliktu záujmov
Metodika pre zabezpečenie nezávislosti a predchádzaniu konfliktu záujmov

Ratingová agentúra identifikuje, eliminuje alebo riadi a zverejňuje jasne a zreteľne všetky skutočné a potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy a úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na vydávaní úverových ratingov, a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy.

Metodika pre zabezpečenie nezávislosti a predchádzaniu konfliktu záujmov


Identifikácia konfliktu záujmov a blízkych osôb (predchádzajúca úprava, platná do 31.1.2014 - bola nahradená vyššie uvedenou metodikou)