Hodnoty

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sa riadi princípmi, ktoré idú nad rámec povinných regulatórnych požiadaviek. Cieľom je udržať dôveryhodnosť jej ratingov a výnimočnú kvalitu služieb.

Základnými spoločensko-etickými zásadami EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú:

  • Politická nezávislosť
  • Princíp etiky
  • Profesionalita
  • Profilácia vlastného názoru
  • Potreba komunikácie

EUROPEAN RATING AGENCY, a. s. nie je členom a sympatizantom žiadneho politického zoskupenia. Spolupracuje s rôznorodým spektrom organizácií a inštitúcií. Politická nezávislosť je jednou z hlavných zásad EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.

Dlhodobé obchodné vzťahy je možné budovať len pri zachovaní a dodržiavaní základných morálnych a etických hodnôt. Všetci pracovníci agentúry sú bývalými zamestnancami spoločností, o korektnosti ktorých nie je možné pochybovať. Agentúra taktiež ručí za bezúhonnosť svojich pracovníkov.

Zachovávanie princípu etiky je dôležitým predpokladom nadviazania korektného obchodného vzťahu, nie však jediným. Dôraz je kladený aj na vysokú profesionalitu a odbornú zdatnosť členov tímu EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.

Na členov tímu EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú kladené vysoké nároky na samostatnosť, profiláciu vlastného názoru, predloženie a obhájenie východiskových faktorov, na ktorých je tento názor postavený. Stanoviská sú následne diskutované na rôznych interných diskusných platformách.

Potreba komunikácie je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie poskytovania služieb v kvalite a štruktúre, ktorá je požadovaná. Komunikácia je realizovaná vopred dohodnutými spôsobmi a v prípade náročnejších projektov ponúka EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. spoločnú komunikačnú platformu, ktorou je riadiaci výbor pre jednotlivé projekty.

Ambíciou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je byť mienkotvorným prvkom na ekonomickom poli. Uvedomujúc si nutnosť prilákania zahraničných investorov, agentúra má záujem poskytnúť kvalitný a adekvátny servis investorom, ktorí majú záujem etablovať sa na slovenskom trhu, alebo na tomto trhu už pôsobia, ale majú záujem o nezávislý pohľad analytickej skupiny na rôzne druhy rizík.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. má preto snahu stať sa prvým kontaktom zahraničných i domácich investorov v oblasti komplexného posudzovania rizík protistrany. Cieľom agentúry je stať sa vedúcim subjektom na lokálnom finančnom a kapitálovom trhu poskytujúcim informácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu manažérov.