Home Regulačný rámec a regulačné dokumenty
Regulačný rámec

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. postupuje pri svojej činnosti podľa Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Toto Nariadenie upravuje postavenie a povinnosti ratingových agentúr operujúcich v priestore EÚ a vydávajúcich verejné ratingy. Nariadenie definuje najmä organizačné, procesné a metodologické požiadavky na ratingové agentúry, pričom regulatórnymi a kontrolnými orgánmi sú European Securities and Markets Authority a Národná banka Slovenska.

 • Zverejňovanie   ( 5 príspevkov )
  Informácie zverejňované pravidelne a priebežne v zmysle regulatórnych požiadaviek
 • Legislatíva   ( 1 príspevok )
  Právne predpisy usmerňujúce činnosť ratingovej agentúry
 • Vlastné predpisy   ( 6 príspevkov )
  Politiky fungovania ratingovej agentúry, ktoré sú naplnením a doplnením povinného regulatórneho rámca
 • Správy o transparentnosti   ( 9 príspevkov )

  Správy o transparentnosti v súlade s Článkom 12 Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v platnom znení.

 • Riadenie konfliktu záujmov   ( 3 príspevkov )

  Interné postupy pre predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riadenie