Home Metodológia
Metodológia
Na tomto mieste ERA zverejňuje platnú metodológiu podľa ktorej sú spracované všetky aktuálne platné ratingy. Rovnako sú tu zvrejeňované aj aktualizácie metodológie s uvedením podstatných zmien. V prípade, že dôjde k zmene metodológie, všetky aktuálne platné ratingy sú prehodnocované s cieľom zistenia možného vplyvu takejto zmeny na tieto ratingy. Ak zmena metodológie vedie k zmene ratingu, táto skutočnosť je zverejnená s uvedením dôvodov.