Home Rating: Význam & Použitie
Rating
Čo je rating?

Rating je nezávislým hodnotením schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje budúce záväzky. Schopnosť reprezentujú objektívne faktory, vôľa predstavuje subjektívne faktory.

Čítať celý článok...
 
Čo obsahuje nezávislá ratingová analýza

Ratingová riziková analýza spočíva v hodnotení finančných, nefinačných faktorov, vrátane hodnotenia internej procesnej oblasti, vonkajšieho prostredia a jeho vplyvov na hodnotený subjekt.

Čítať celý článok...
 
Rating štátov

Ratingová analýza poskytuje dotknutým subjektom nezávislý názor a informácie o tom, či národné vlády sú stabilné a či spĺňajú merateľné ekonomické atribúty a tiež umožňuje posúdiť ich úverovú bonitu vo vzťahu k medzinárodným veriteľom. Úverové riziko v kontexte so štátom sa vzťahuje na schopnosť a ochotu plniť svoje záväzky.

Čítať celý článok...
 
Rating municipalít

Komunálny sektor je segmentom trhu, ktorý je zaujímavý pre investorov z hľadiska početnosti investičných príležitostí a potenciálu rozvoja. Z hľadiska investorov a partnerov miest im ratingová analýza – ako nestranné posúdenie – prináša základné informácie o rizikách ktorým mestá čelia a spôsoboch ich ošetrenia. Cieľom našej agentúry je sprostredkovať dostatok transparentných informácií o municipálnych subjektoch, ohodnotiť ich riziká a tým podporiť rozvoj v oblasti municipálneho financovania.

Čítať celý článok...
 
Rating multilaterálnych finančných inštitúcií
Streda, 19 September 2018

Multilaterálne finančné inštitúcie (MFI) a ostatné nadnárodné rozvojové inštitúcie predstavujú subjekty, akými sú bankové organizácie založené nezávislými štátmi a regulované v zmysle medzinárodných dohovorov medzi členskými štátmi, na základe čoho MFI nepodliehajú národným regulatórnym štandardom. Spravidla vznikajú za účelom realizácie nekomerčných alebo dlhodobých investičných projektov, pri ktorých je obtiažne získať financovanie prostredníctvom obvyklých trhových nástrojov.

Čítať celý článok...