Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Stropkov zostáva nezmenené a opiera sa najmä o veľmi nízku mieru úverovej zadlženosti a súčasne nízku pravdepodobnosť jej zvyšovania vo výhľadovom období 2-3 rokov, dlhodobo vysokú mieru ukazovateľa okamžitej likvidity a dostatočnú úroveň tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Ratingové faktory

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Podpriemerné

Plánovanie a rozpočtový manažment

Veľmi dobré

Politické prostredie

Dobré

Transparentnosť

Veľmi dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

 Dobré

Finančné faktory

Ukazovatele zadlženosti

Veľmi dobré

Ukazovatele likvidity

Veľmi dobré

Ukazovatele hospodárenia bežného rozpočtu

Priemerné

Regionálne ukazovatele

Priemerné

Celkové hodnotenie za oblasť

Veľmi dobré

Ukazovatele podpory

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Celkové skóre

Veľmi dobré

Ratingové hodnotenie subjektu

A-

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Mesto Stropkov je okresným mestom v regióne Východné Slovensko - Prešovský kraj, ktoré patrí do skupiny menších miest tohto regiónu. Mesto ku koncu roka 2018 hospodárilo s celkovými ročnými príjmami vo výške 10 231 tis. EUR pri počte 10 548 obyvateľov.

V roku 2018 sa mestu podarilo mierne zlepšiť mieru príjmovej nezávislosti, kedy pomer bežných príjmov (bez započítania účelovo viazaných štátnych dotácií) k celkovým príjmom mesta dosiahol takmer 60 %, čo v porovnaní s rokmi 2017 (pomer na úrovni 56 %) a 2016 (pomer na úrovni necelých 47 %) považujeme za veľmi priaznivo sa vyvíjajúci trend. Štruktúra vlastných príjmov mesta Stropkov je dobre diverzifikovaná, najvyšší objem pripadá na podielové dane, ktoré predstavujú hlavný zdroj bežných príjmov všetkých miest a obcí na Slovensku. V roku 2018 sa podiel týchto daní na bežných príjmoch (bez dotácií) mesta Stropkov mierne znížil na 73%, pričom v roku 2017 to bolo 76 % a v roku 2016 74% a tento trend naznačuje, že mesto postupne zvyšuje objem výnosov z municipálnych služieb. Na druhej strane, pomer bežných výdavkov voči bežným príjmom sa za roky 2017-2018 pohyboval na úrovni cca. 92 %, čím si mesto nevytvára dostatočný priestor pre prebytok, ktorý by bol použitý na ďalší rozvoj.

Plánovanie a rozpočtový manažment

Úroveň plánovania a riadenia rozpočtu mesta Stropkov hodnotíme ako veľmi dobrú. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 bol schválený 12. decembra 2018. Záverečný účet za rok 2018 schvlálilo Mestské zastupiteľstvo bez výhrad na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2019. Počas roka mesto aktualizuje údaje o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a tieto úpravy schvaľuje v priemere jedenkrát za štvrťrok, v roku 2018 mesto pripravilo päť úprav.

Ukazovatele efektivity riadenia rozpočtu za rok 2018 hodnotíme ako dobré až veľmi dobré. Prebytok bežného rozpočtu medziročne mierne kolíše, čo potvrdzuje aj vývoj hodnoty ukazovateľa prevádzkovej marže z hodnoty 11,6 % v roku 2016 na 8,1 % v roku 2017 a 8,4 % v roku 2018. Prebytok bežného rozpočtu sa v roku 2018 pohyboval na úrovni približne 3,5-násobku ročnej dlhovej služby, čo považujeme za veľmi priaznivý stav. Mesto si tak vie vytvoriť rezervy na investičné aktivity. Efektivita použitia bežných príjmov v pomere k prebytku bežného rozpočtu sa oproti roku 2016, kedy dosiahla úroveň cca. 18 %, mierne zhoršila, nakoľko prebytok voči bežným príjmom (bez dotácií) za roky 2017 a 2018 sa pohyboval na úrovni iba 12,5 %. K miernemu zhoršeniu došlo aj v rámci investičných aktivít mesta, kde kapitálové výdavky medziročne poklesli o zhruba 30 % oproti roku 2017, pričom za rok 2018 predstavovali len zhruba 11 % celkových výdavkov v porovnaní s rokom 2017, kedy predstavovali približne 15 %.

Politické prostredie

Pri hodnotení politického prostredia vychádzame z ukazovateľov Svetovej banky (Worldwide Governanace Indicators/WGI), upravených o mieru pôsobenia indikátorov charakterizujúch región, v ktorom sa nachádza hodnotená municipalita. Podľa ukazovateľov Svetovej banky je fungovanie verejnej správy hodnotené pozitívne, rovnako aj miera poilitickej stability. Na komunálnej úrovni došlo k výrazným zmenám v rozložení politických síl a to nielen po voľbách do vyšších územných celkov, ale aj po komunálnych voľbách v novembri 2018.

V komunálnych voľbách starosta mesta Stropkov svoj post obhájil, preto očakávame, že staro-nové vedenie bude pokračovať v doterajšej stratégii riadenia mesta.

Transparentnosť

Úroveň transparentnosti mesta Stropkov hodnotíme ako veľmi dobrú. Mesto má zriadenú webovú stránku, kde pravidelne zverejňuje svoje dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami a lehotami.

Finančné faktory

Hospodárenie mesta Stropkov v roku 2018

V roku 2018 hospodárilo mesto Stropkov s celkovými príjmami vo výške 10 231 tis. EUR, čo predstavuje nárast o približne 7 % oproti roku 2017 a s celkovými výdavkami vo výške 9 641 tis. EUR, ktoré medziročne vzrástli o 5 %. Medziročné zvýšenie celkových príjmov bolo spôsobené nárastom daňových príjmov o 9 % a nedaňových príjmov o takmer dvojnásobok oproti roku 2017. Medziročne 2017-2018 mesto zaznamenalo výrazný pokles v kapitálových príjmoch o zhruba polovicu, v porovnaní so schváleným rozpočtom 2018 však mesto skutočné kapitálové príjmy naplnilo na takmer 170 %. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa mestu podarilo dosiahnuť niektoré úspory, pričom skutočné bežné výdavky sa v porovnaní so schváleným upraveným rozpočtom vyčerpali v objeme 98 % a kapitálové výdavky v objeme 96 %. Na realizáciu svojich projektov mesto čerpalo hlavne vlastné zdroje z rezervného fondu a z prostriedkov z grantových programov. V roku 2018 mesto nečerpalo žiadny nový úver, čo z hľadiska udržania stability hospodárenia mesta hodnotíme pozitívne, dlhovú službu vyplývajúcu z úverových vzťahov predchádzajúcich období plnilo mesto v roku 2018 riadne a včas. Mesto ukončilo hospodárenie za rok 2018 s prebytkom 590 tis. EUR, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástol o približne 63 %, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Ako určité riziko vnímame skutočnosť, že mesto je žalované vo viacerých menších súdnych sporoch, avšak v dvoch prípadoch je žalovaná suma v každom po zhruba 270 tis. EUR. V prípade, ak by v niektorom alebo v oboch sporoch bolo rozhodnuté v neprospech mesta, očakávame, že mesto bude mať záujem sa odvolať, resp. dohodnúť si splátkový kalendár tak, aby výška splátok nemala materiálny dopad na stabilitu rozpočtu.

Hodnotenie rozpočtu mesta Stropkov na rok 2019

V roku 2019 mesto Stropkov predpokladá, že bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, pričom celkové príjmy a výdavky očakáva vo výške približne 11 313 tis. EUR. Predstavuje to nárast o takmer 11 % oproti roku 2018. V rozpočte 2019 mesto počíta s príjmom z podielových daní vyšším o približne 10 % v porovnaní s rokom 2018. Na druhej strane sa očakáva približne 13 % zvýšenie bežných výdavkov, čo je spôsobené navýšením výdavkov v oblasti vzdelávania (školstvo), administratívy a miezd. Prebytok bežného rozpočtu sa podľa poslednej úpravy rozpočtu 2019 predpokladá zatiaľ na úrovni cca. 355 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti roku 2018, napriek tomu v takto rozpočtovanej výške plne pokrýva hodnotu ročnej dlhovej služby mesta. Vychádzajúc z viacročného rozpočtu na obdobie rokov 2020-2021 sa dá očakávať, že daňové príjmy mesto rozpočtovalo konzervatívnejšie, najmä v položke podielových daní, ktorých zreálnenie môže prispieť k zvýšeniu prebytku. Viac ako trojnásobné navýšenie mesto rozpočtuje v kapitálových príjmoch, a to najmä vďaka vyššiemu čerpaniu kapitálových grantov, ktoré budú použité na realizáciu projektov znižovania energetickej náročnosti municipálnych budov a na modernizáciu školských učební. Na realizáciu svojich investičných aktivít mesto plánuje použiť okrem uvedených grantových zdrojov v objeme cca. 991 tis. EUR aj vlastné zdroje z rezervných fondov v objeme cca. 345 tis. EUR, čerpanie úverových zdrojov v období rokov 2019-2021 mesto neplánuje. Celkovo hodnotíme rozpočtové hospodárenie mesta pozitívne, nakoľko vedie k stabilizácii rozpočtu, najmä vďaka nízkej miere úverovej zadlženosti, efektívnemu využívaniu možností grantového financovania a čerpaniu vlastných fondov mesta.

Ukazovatele zadlženosti

Pomer úverovej zadlženosti mesta Stropkov k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol ku koncu roka 2018 úroveň približne 3 % (vrátane ŠFRB 18%) a pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavoval približne 2,5 %. Mesto dodržalo obidva ukazovatele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde úverová zadlženosť nesmie presiahnuť hodnotu 60 % a dlhová služba 25 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. V období rokov 2019-2021 mesto neplánuje čerpať žiadne úverové zdroje, preto predpokladáme, že oba ukazovatele sa udržia na porovnateľne nízkej úrovni.

Ukazovatele likvidity

Agentúra vníma veľmi pozitívne, že mesto dlhodobo vykazuje vysokú úroveň okamžitej likvidity, keď suma finančných prostriedkov na účtoch a krátkodobých pohľadávok predstavuje až 3-násobok objemu krátkodobých záväzkov. Mesto k ultimu roka 2018 eviduje záväzky po lehote splatnosti v objeme cca. 8 tis. EUR, čo hodnotíme negatívne, avšak bez materiálneho dopadu na rozpočet.

Regionálne ukazovatele

Mesto Stropkov je súčasťou Prešovského kraja, ktorý patrí k priemyselne menej rozvinutým krajom na Slovensku. Na hrubom domácom produkte 2017 sa Prešovský kraj podieľal približne na úrovni 7,2 %, čo je v porovnaní s ostatnými regiónmi najmenší podiel. V absolútnom vyjadrení hrubý regionálny produkt na jedného obyvateľa predstavoval hodnotu 9 338 EUR v roku 2017 a 9 070 EUR v roku 2016. Miera nezamestnanosti v kraji sa v roku 2017 pohybovala na úrovni cca. 10 %, avšak v roku 2018 to bolo už len približne 8 %, čo sú veľmi priaznivé, nízke úrovne. Mesto Stropkov poskytuje pracovné príležitosti pre svojich obyvateľov v oblasti strojárskeho priemyslu (výroba strojov a montážnych prvkov pre nákladné autá, spracovanie ocele a plechu), výroby a predaja výrobkov telekomunikačnej techniky a tiež v oblasti turistického ruchu. Pre výhľadové obdobie najbližšieho roka očakávame, že regionálne ukazovatele sa budú vyvíjať na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím, resp. by mohlo nastať mierne zhoršenie.

Podiel Prešovského kraja na regionálnom HDP per capita v roku 2017 (graf č. 1)

diagr

Zdroj: Štatistický úrad SR, spracovanie ERA


Ukazovatele podpory

Vo svojich analýzach sa ERA zameriava aj na preskúmanie vzájomného vzťahu medzi suverénom (štátom) a hodnotenou municipalitou a na posúdenie miery vplyvu štátu, ktorý z týchto väzieb vyplýva. Po legislatívnej stránke je na Slovensku ručenie za záväzky v plnej zodpovednosti miest, obcí a VÚC, štát môže do záväzkového vzťahu vstúpiť až ako ručiteľ poslednej inštancie. Reguluje však rozpočtové pravidlá územnej samosprávy stanovením maximálneho stropu miery zadlženia a dlhovej služby. Štát pritom významnou mierou ovplyvňuje rozpočty miest a obcí, nakoľko určuje jednak mieru podielových daní a účelovo viazaných bežných transferov a dotácií ako základného zdroja ich bežných príjmov a súčasne prijíma opatrenia, ktoré majú významný dopad na výdavkovú časť ich rozpočtov. Závislosť mesta Stropkov na príjmoch transferovaných zo štátu bola v roku 2018 vysoká a dosahovala približne 82 %, čo predstavuje úroveň porovnateľnú s rokom 2017, kedy predstavovala približne 84 %. Okrem uvedených faktorov ERA berie do úvahy aj rating štátu, ktorého administratívnou súčasťou je hodnotený municipálny subjekt. Celkovo hodnotíme ukazovatele podpory ako dobré.

Ratingový výhľad

Stabilný ratingový výhľad bol stanovený na základe očakávaní veľmi nízkej miery úverovej zadlženosti, vysokej úrovne okamžitej likvidity a dostatočnej úrovne prebytku bežného rozpočtu.

Stabilný výhľad predpokladá, že rating s najväčšou pravdepodobnosťou zostane nezmenený v horizonte 12 mesiacov.

 • Úverová zadlženosť nebude rásť významnejšie v porovnaní s predpokladmi na rok 2019
 • Okamžitá likvidita sa nebude vyvíjať nepriaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019
 • Prebytok bežného rozpočtu sa bude vyvíjať priaznivejšie oproti predpokladom na rok 2019

Potenciálny výhľad a/alebo faktory zmeny

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie ratingu:

 • Výrazne nižšia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019
 • Výrazne vyšší objem prebytku bežného rozpočtu oproti roku 2018
 • Výrazne vyššie čerpanie kapitálových grantov oproti predpokladom na rok 2019
 • Výrazné zlepšenie vývoja makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zníženie ratingu:

 • Výrazne vyššia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2019
 • Výrazné zhoršenie ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2018
 • Deficit alebo výrazne nižší objem prebytku bežného rozpočtu oproti predpokladom na rok 2019
 • Vznik povinnosti okamžitej splatnosti významných (materiálnych) žalovaných súm z prebiehajúcich neukončených súdnych sporov

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zníženie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Príloha č. 1. Záverečný účet mesta za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

Plnenie k 31.12.2016

v %

Plnenie k 31.12.2017

v %

Plnenie k 31.12.2018

v %

Bežné príjmy spolu

7 714

106 %

8 189

102 %

9 136

98 %

  Daňové príjmy bežné

4 290

106 %

4 666

102 %

5 094

104 %

  Nedaňové príjmy bežné

688

110 %

693

109 %

1 025

101 %

  Granty a transfery bežné

2 736

103 %

2 830

101 %

3 017

103 %

Bežné výdavky spolu

6 817

100 %

7 522

98 %

8 369

98 %

  výdavky na splácanie úrokov

33

100 %

29

104 %

25

100 %

Výsledok bežného rozpočtu

897

x

667

x

767

x

Kapitálové príjmy spolu

1 853

100 %

757

99 %

340

170 %

  príjmy z predaja majetku

15

115 %

294

116 %

158

173 %

  kapitálové granty a transfery

1 838

100 %

463

90 %

182

167 %

Kapitálové výdavky spolu

1 806

97 %

1 415

92 %

1 009

96 %

Výsledok kapitálového rozpočtu

47

x

- 658

x

- 669

x

Finančné operácie príjmové

1 098

100 %

576

90 %

755

112 %

  prijaté úvery

1 057

100 %

0

100 %

0

100 %

Finančné operácie výdavkové

1 540

100 %

223

100 %

263

100 %

  splátky istín

1 540

100 %

223

100 %

195

100 %

Výsledok finančných operácií

- 442

x

353

x

492

x

PRÍJMY SPOLU

10 665

104 %

9 522

101 %

10 231

103 %

VÝDAVKY SPOLU

10 163

99 %

9 160

97 %

9 641

98 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

502

x

362

x

590

x

Zdroj: Záverečné účty mesta Stropkov, kalkulácie ERA

Príloha č. 2. Súvaha za obdobie rokov 2016 – 2018 v tis. EUR

Položka

K 31.12.2016

K 31.12.2017

K 31.12.2018

Aktíva

Neobežný majetok

20 673

19 694

19 242

  Dlhodobý nehmotný majetok

2

4

34

  Dlhodobý hmotný majetok

18 458

17 477

16 995

  Dlhodobý finančný majetok

2 213

2 213

2 213

Obežný majetok

8 846

9 425

9 211

  Zásoby

4

6

6

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

7 298

7 988

7 835

  Dlhodobé pohľadávky 

165

0

0

  Krátkodobé pohľadávky

100

236

279

  Finančné účty

1 279

1 195

1 091

  Poskytnuté návratné finančné výpomoci

0

0

0

Časové rozlíšenie    

157

67

0

AKTÍVA  SPOLU

29 676

29 186

28 453

Pasíva

 

 

 

Vlastné imanie

20 466

20 471

20 518

Záväzky

2 329

2 374

2 105

  Dlhodobé záväzky

1 345

1 301

1 291

  Krátkodobé záväzky

377

689

443

  Rezervy

2

2

2

  Bankové úvery a výpomoci

559

380

230

  Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

46

2

139

Časové rozlíšenie

6 881

6 341

5 831

PASÍVA  SPOLU

29 676

29 186

28 453

Zdroj: Finančné výkazy mesta Stropkov, kalkulácie ERA

Príloha č. 3. Viacročný rozpočet mesta pre roky 2019 – 2021 v tis. EUR

Položka

Rozpočet na rok 2019

po zmenách

(vrátane RO)

Návrh rozpočtu

na rok 2020

Návrh rozpočtu

na rok 2021

Bežné príjmy spolu

9 889

9 750

10 202

  Daňové príjmy bežné

5 525

5 665

6 000

  Nedaňové príjmy bežné 

939

880

890

  Granty a transfery bežné

3 425

3 205

3 312

Bežné výdavky spolu

9 534

9 159

9 489

  výdavky na splácanie úrokov

23

20

18

Výsledok bežného rozpočtu

355

591

713

Kapitálové príjmy spolu

1 079

0

0

  príjmy z predaja majetku

88

0

0

  kapitálové granty a transfery

991

0

0

Kapitálové výdavky spolu

1 542

207

218

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 463

- 207

- 218

Finančné operácie príjmové

345

0

0

  prijaté úvery

0

0

0

Finančné operácie výdavkové

236

112

87

  splátky istín

236

112

87

Výsledok finančných operácií

109

- 112

- 87

PRÍJMY SPOLU

11 313

9 750

10 202

VÝDAVKY SPOLU

11 313

9 478

9 794

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

0

272

408

Zdroj: Rozpočet mesta Stropkov na roky 2019-2021, kalkulácie ERA

Príloha č. 4. Zoznam významných informačných zdrojov

Interné informačné zdroje o hodnotenom subjekte

Externé informačné zdroje

Záverečný účet mesta Stropkov za roky 2016, 2017 a 2018

Ministerstvo financií SR

Súvaha mesta Stropkov k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Štatistický úrad SR

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018

Eurostat

Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet mesta Stropkov na roky 2020-2021

Svetová banka

Zmeny rozpočtu za rok 2019

Národná banka Slovenska

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za rok 2018

Webová stránka mesta Stropkov

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Stropkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

Regulatórne zverejnenia

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a výhľad bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty vo verzii zo dňa 31.5.2019 (dostupná je na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia). V rovnakej sekcii sa nachádza aj ratingová škála, vrátane vysvetlenia významu každej ratingovej kategórie, a definícia defaultu. Informácia o miere historického zlyhania je dostupná na www.cerep.esma.europa.eu, dôvodová správa o význame mier zlyhania je dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Regulačný rámec, Zverejňovanie. Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa nezúčastňoval ratingového procesu a informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie ERA. V priebehu analytického procesu ERA nemala prístup k interným dokumentom hodnoteného subjektu. ERA v zmysle bežnej starostlivosti overila všetky podklady vstupujúce do ratingového procesu. ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočné pre priradenie dôveryhodného hodnotenia. Zverejneniu nevyžiadaného ratingového hodnotenia a výhľadu predchádzalo schválenie Ratingovým výborom. Žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov nevznikli. ERA je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo vydané 8. júna 2018. Aktualizované ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 5. júna 2019, po tomto oznámení ratingové hodnotenie a výhľad neboli zmenené ani doplnené. Predchádzajúce nevyžiadané ratingové hodnotenie bolo na úrovni A-, výhľad stabilný.

Download pdf:

Rating_Report_Sub-Sovereign_STROPKOV_SK.pdf


Approved by the Rating Committee:

Zuzana Hrebičková, Acting

Head of credit rating analysts

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

+421 905 394 352